Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Endre brukerkulturen (SWITCH-kampanjen / heroinrøyking og tryggere bruk generelt)

Helsedirektoratet anbefaler kommuner med sprøytebrukere å igangsette lokale tiltak for å bistå brukerne med å endre rusmiddelbruken til mindre skadelige inntaksmåter. Dette kan føre til færre dødsfall og færre helseskader.

SWITCH-kampanjen

SWITCH-kampanjen har som mål å påvirke brukerne av illegale rusmidler til å prøve ut mindre helseskadelige – og dødelige – inntaksmåter av rusmidler. Et hovedfokus er overgang fra å ta heroin med sprøyte til å røyke det. Etter hvert har SWITCH-kampanjen også tatt opp i seg mindre helseskadelige måter å bruke rusmidler generelt.

På lang sikt vil et brudd med sprøytekulturen være det mest effektive tiltaket for å få ned antall overdosedødsfall og redusere helseskade og smitte.

Erfaringer fra pilotkommunene viser at informasjon om heroinrøyking til brukere som injiserer, med fordel kan gjøres i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjonene.

Helsegevinsten ved å røyke heroin framfor å injisere er betydelig:

 • Overdosefaren reduserers kraftig – det er lite dødelighet knyttet til røyking av heroin. 
 • Røyking av heroin istedenfor injisering forebygger smitte av alvorlige infeksjoner som HIV, hepatitt B og hepatitt C m.fl.
 • Det er lettere å beregne dosen.

Andre fordeler, sett fra brukerens ståsted:

 • En trenger ikke like mye utstyr.
 • Det er mer sosialt å røyke, fordi rusen kommer gradvis.
 • Virkningen varer lenger når man røyker.

En bruker som har «switchet» sier: – Gevinsten er stor. Helsen er bedre, jeg har lagt på meg. Det er godt å høre folk si at du ser frisk ut, i stedet for å gå rundt og se dødssjuk ut.

Se også artikkelen «Er det mulig å endre rusvaner knyttet til injisering» av Åse Odland ved FunkisHuset (PDF).

Røyking av heroin er imidlertid ikke risikofritt:

 • Røyking av opioider er like avhengighetsskapende som andre inntaksmåter.
 • Lungene kan bli skadet. For astmatikere, kan røyking gi alvorlige astmaanfall.
 • I sjeldne tilfeller kan overdosering skje, særlig ved blanding med benzodiazepiner og alkohol.

Innkjøp av røykefolie:
Røykefolie kan bl.a. bestilles fra brukerutstyr.no. Det frarådes bruk av vanlig aluminiumsfolie p.g.a. helserisiko ved inhalering av belegg på folien.  

Videoer om heroinrøyking:

Brosjyrer og materiell som kan trykkes lokalt:       

Tryggere bruk av rusmidler generelt

Selv om rusmiddelbruk generelt kan være helseskadelig, kan de fleste rusmidler inntas på mer eller mindre skadelig måte.

Helsepersonell i lavterskel helsetiltak ønsker mer kunnskap om ulik risiko knyttet til ulik inntaksmåte for å kunne rådgi brukerne. Et notat om risiko knyttet til ulike inntaksmåter (uio.no) fra Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF, oppsummerer kunnskap på dette området. Notatet sammenfatter generelle råd slik:

 1. Gi generelle råd om tryggere rusmiddelbruk så vel som rusmiddelspesifikke råd.
 2. Gi informasjon om ulike inntaksmåter og alternativer som kan gjøre rusmiddelbruk mindre risikabelt/skadelig.
 3. Gi informasjon og utstyr og still til rådighet lokaler som fremmer tryggere injisering og rusmiddelbruk.
 4. Oppfordre brukeren til å gå jevnlig til fastlege, tannlege og psykiater/psykolog for akutte eller kroniske helseproblemer.
 5. Gi råd for å hindre kjøring under påvirkning av et hvilket som helst rusmiddel.

Oppfølging av somatiske helseproblemer hos personer som injiserer rusmidler

Personer som tar rusmidler med sprøyte, bør:

 • utredes for komplikasjoner som infeksjoner og hudskader
 • få informasjon om tiltak for å redusere smitterisiko
 • få informasjon om forebygging av overdose

Det bør gis råd og opplæring om andre inntaksmåter enn injisering samt informasjon om hvor sterile sprøyter og brukerutstyr kan skaffes til veie. En oversikt over risiko knyttet til bruk av ulike rusmiddel finnes hos SERAF (uio.no).

Se også oppfølging av somatiske komplikasjoner ved injisering av rusmidler (pakkeforløp for psykisk helse og rus).

Siste faglige endring: 02. juli 2021