Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Metode og prosess

Bakgrunn

Faglige råd for håndtering av matallergi i barnehager og skoler er utarbeidet av Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, på grunnlag av IS-2439 «Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler», som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2016 i samarbeid med:

 • Fagkonferansen ALLERGIFRISK 2015 og 2016
 • NAAF v/generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud og redaktør Nina Brun
 • Harald Torske, Kommuneoverlege Klæbu
 • Karin Lødrup Carlsen, barnelege, professor og forskningsleder OUS
 • Aud Katrine Herland Berstad, barnelege og overlege ved Seksjon for klinisk spesialallergi ved Regionalt Allergisenter Vest
 • Geir Håland, barnelege og forsker ved OUS
 • Magnus Wickman, barnelege og professor ved Karolinska Institutet, Stockholm
 • Kai-Håkon Carlsen, barnelege og professor innen lungemedisin og allergi ved Rikshospitalet og ved Norges Idrettshøgskole
 • Roald Bolle, barnelege UNN og Regionalt Allergisenter NORD, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø
 • Svein Magnus Gjønvik, Matskolens leder

Hensikt med rådene

De faglige rådene er utarbeidet for å sikre en trygg og enhetlig håndtering av matallergi i barnehager og skoler.

Målgrupper

 • Helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Barnehager og skoler:
  • virksomhetseiere
  • ansatte
  • foreldre
  • elever og barn

Grad av normering

Grad av normering angis av teksten i hver enkelt anbefaling/råd:

 • Når Helsedirektoratet skriver «skal», betyr det at anbefalingen/rådet er basert på lov eller forskrift, eller når det er så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å gjøre som anbefalt.
 • Når det står «bør» eller «anbefaler» er det en sterk anbefaling/råd som vil gjelde de aller fleste.
 • Når det står «kan» eller «foreslår» er det en svak anbefaling/råd der ulike valg kan være riktig for ulike pasienter.

Rettslig betydning

Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde normerende produkter, det vil si nasjonale faglige retningslinjer, nasjonale veiledere, nasjonal faglige råd og pakkeforløp, som understøtter målene for helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonale anbefalinger og råd skal baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 7-3, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og folkehelseloven § 24.

Nasjonale anbefalinger og råd inngår som et akseptert grunnlag og setter en norm for hva som er faglig forsvarlig. Anbefalinger/råd utgitt av Helsedirektoratet er ikke rettslig bindende, men er faglig normerende for valg man anser fremmer kvalitet, god praksis og likhet i tjenesten på utgivelsestidspunktet.

I situasjoner der helsepersonell velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger skal dette dokumenteres, jf. journalforskriften § 6, bokstav g. Helsepersonell bør være forberedt på å begrunne sine valg i eventuelle klagesaker eller ved tilsyn.

Kunnskapsbasert metode

Nasjonale anbefalinger og råd har en kunnskapsbasert tilnærming (se Helsedirektoratets veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer). Det innebærer at forskningslitteratur, klinisk erfaring og brukererfaring på en systematisk måte vurderes opp mot ønskede og uønskede konsekvenser av et tiltak. På områder der det er funnet mindre forskningsbasert kunnskap og/eller overføringsverdien fra internasjonal til norsk helsetjeneste er lav, blir klinisk kunnskap og brukerkunnskap tillagt større vekt.

De faglige rådene om håndtering av matallergi bygger i stor grad på klinisk erfaring og brukererfaring.

Arbeidsform og deltakere

De faglige rådene er utarbeidet av de fire regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), og er sendt på organisatorisk høring til RAAOenes allerginettverk:

 • Legeforeningen
 • Norsk sykepleierforbund
 • Astma- og allergiforbundet
 • LHL Astma og Allergi
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • KS
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet

Rådene utgis av Helsedirektoratet.


Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Utarbeidet av de fire regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), utgitt av Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 29. juni 2023