Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Referanseliste

Agar, M.R., Lawlor, P.G., Quinn, S., Draper, B., Caplan, G.A., Rowett, D., . . . Currow, D.C. (2017). Efficacy of oral risperidone, haloperidol, or placebo for symptoms of delirium among patients in palliative care: A randomized clinical trial. JAMA Intern Med., 1;177(1):34-42. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27918778

Arends, J., Bachmann, P., Baracos, V., Barthelemy, N., Bertz, H., Bozzetti, F., . . . Preiser, J. C. (2017). ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition, 36(1), 11-48. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27637832

Barn som pårørende. (2010). (Rundskriv IS-5/2010). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende

Barn som pårørende. (2018). [nettdokument]. Kristiansand: BarnsBeste. Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Sørlandet sykehus HF. Hentet 25. mai 2018, fra https://sshf.no/seksjon/BarnsBeste/Sider/Barn-som-pårørende.aspx#barn-som-pårørende

Begreper med tilknytning til palliasjon. (2016). Oslo: Norsk Palliativ Forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM). Hentet fra https://palliativ.org/publikasjoner/begrep

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. (2013). (IS-2091). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling

Candy, B., Jones, L., Drake, R., Leurent, B. & King, M. (2011). Interventions for supporting informal caregivers of patients in terminal phase of their disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, (6):CD007617. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21678368

Care of dying adults in the last days of life. (2015). (Clinical guideline NG31). London: National institute for health and care excellence. Hentet fra https://www.nice.org.uk/guidance/ng31/chapter/Recommendations

Cherny, N., Fallon, M., Kaasa, S., Portenoy, R. K., Currow, D. C. (red.). (2015). Oxford Textbook of Palliative Medicine. (5. utg.). Storbritannia: Oxford University Press.

DOLOPLUS – 2. (s.a.). [nettdokument]. Erdal: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS. Hentet 25. mai 2018, fra http://www.olaviken.no/default.asp?k=5&id=131&aid=533

ESAS – Edmonton Symptom Assessment System. (2018). [nettdokument]. Oslo: Oslo universitetssykehus. Hentet 4. juli 2018, fra http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/esas-edmonton-symptom-assessment-system--260510

ESAS sekundærobservasjonsskjema: Registrering av problem. (2018). [nettdokument]. Bergen: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest. Hentet 25. mai 2018, fra https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/esas-symptomregistrering

Etchells, E. (2011). Aid to Capacity Evaluation (ACE) - Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse. (Rapport 2011: 2). Oslo: Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hentet fra
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/systematisk-etikkarbeid/ace2012.pdf

Etikk i helsetjenesten. (2017). [nettdokument]. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hentet 11. juni 2018, fra http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/index.html

Etikkveiledning i refleksjonsgrupper. SME-modellen (2017). [nettdokument]. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hentet 11. juni 2018, fra http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/etikkveileder/

Good, P., Richard, R., Syrmis, W., Jenkins-Marsh, S. & Stephens, J. (2014). Medically assisted hydration for adult palliative care patients. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4), CD006273. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760678

Helsepersonell skal bli flinkare til å lytte til pasientane - Kva er viktig for deg? (2018). Oslo: Folkehelseinstituttet.

Hvordan snakke med barn om døden. (s.a.). [nettdokument]. Oslo: Kreftforeningen. Hentet 20. juni 2018, fra https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/barn-og-ungdom/hvordan-snakke-med-barn-om-doden/

Individuell plan til bruk i palliasjon. (21. oktober 2016). [nettdokument]. Bergen: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest. Hentet 25. mai 2018, fra https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/individuell-plan-til-bruk-i-palliasjon

Kommunikasjon og holdninger. (1. oktober 2017). [nettdokument]. Tønsberg: Kompetansetjeneste aldring og helse. Hentet 20.6.18 fra https://www.aldringoghelse.no/demens/parorende/ressurser/filmer/

Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. (2016). (IS-1972). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken

Kulturformuleringsintervjuet (CFI), DSM-5. Et klinisk verktøy i tverrkulturell kommunikasjon. (2013). Oslo: Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Hentet fra https://www.fhi.no/publ/2015/kulturformuleringsintervjuet-cfi-dsm-5/

Kreftkoordinator i kommunen. (2018). [nettdokument]. Oslo: Kreftforeningen. Hentet 25. mai 2018, fra https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftkoordinator-i-kommunen/

Kroppskart til smerteregistrering. (2013). [nettdokument]. Oslo universitetssykehus. http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/_attachment/197933?_ts=15001cc45de&download=true

Kaasa, S. & Loge, J. H. (red.). (2016). Palliasjon. Nordisk lærebok (3. utg.). Oslo: Gyldendal.

Legemiddel i blanding til bruk i subkutan infusjonspumpe. (2017). Bergen: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest. Hentet fra https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Legemiddel%20og%20refusjon/Legemiddel-i-blanding.pdf

Livets siste dager - implementering og bruk av plan for lindring i livets sluttfase. (2016). [nettdokument]. Bergen: Helse Bergen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/livets-siste-dager;jsessionid=B3F386BC71430C5F9CB3EFD8D9CEF4F6

Lov om folketrygd (folketrygdloven). Del IV. Ytelser ved sykdom m.m. Kapittel 9. Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom. (1997). LOV-1997-02-28-19. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-5#KAPITTEL_5-5

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). (1999). LOV-1999-07-02-64. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). (1999) LOV-1999-07-02-63. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). (1999) LOV-1999-07-02-61. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

Medikamentskrin vaksne. (4. juli 2018). [nettdokument]. Bergen: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest. Hentet 5. juli 2018, fra https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/medikamentskrin-vaksne

MOBID 2 - Mobilisation - Observation - Behaviour - Intensity – Dementia. (s.a.). Oslo: Universitetet i Bergen. Hentet fra http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/mobid-2-mobilisation-observation-behaviour-intensity-dementia

Munnstell til voksne pasienter. Versjon 2.0. (2016). [nettdokument]. Oslo: Helse Bergen. Hentet 23. mai 2018, fra: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/munnstell-til-voksne-pasienter

Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet.Eldre. (14. desember 2015). [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 11. mai 2018, fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/vanedannende-legemidler/seksjon?Tittel=eldre-5807#hvis-eldre-skal-behandles-med-benzodiazepiner-eller-z-hypnotika-bør-det-velges-et-legemiddel-med-kort-virketid.-dosen-bør-være-lavere-enn-til-yngre

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. (2015). (IS-2285). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram 

Nasjonalt register over palliative virksomheter. (2018). [nettdokument]. Bergen: De regionale kompetansesentre i lindrende behandling. Hentet 25. mai 2018, fra https://www.pallreg.no/ 

Norsk legemiddelhåndbok. (19. januar 2018). [nettdokument]. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok. Hentet 23. mai 2018, fra http://legemiddelhandboka.no/ 

Palliativ plan. (2018). [nettdokument]. Ålesund: Helse Møre og Romsdal HF. Hentet 25. juni 2018, fra https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan 

Plesner, I.T. & Døving, C.A.A. (2009). Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge. Oslo: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hentet fra http://www.trooglivssyn.no/index.cfm?id=207326 

På liv og død — Palliasjon til alvorlig syke og døende. (2017). (NOU 2017:16). Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning. Hentet fra  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/sec1

Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene. (2015). (IS-2278). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/rapporter/rapport-om-tilbudet-til-personer-med-behov-for-lindrende-behandling-og-omsorg-mot-livets-slutt

Rekvireringsrett av sentralstimulerende legemidler. (2017). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/tema/legemidler/rekvirering-av-legemidler/rekvirering-av-sentralstimulerende-legemidler 

Skarli, J., Sogstad, M. (2015). Lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase – Oppsummering og sammenstilling av skriftlig materiell. Gjøvik: Senter for omsorgsforskning. 

Skår, Å., Juvet, L., Smedslund, G., Bahus, M.K., Pedersen, R. &Fure B. (2014). Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende. (Rapport fra kunnskapssenteret 18-2014). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2014/rapport_2014_18_livets_sluttfase_v2b.pdf 

Söderström, U. (2011). Når livet går mot slutten. Oslo: Kirkens bymisjon.

Thoresen, L., Lillemoen, L., Lereim, S., Gjerberg, E., Førde, R. & Pedersen, R. (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hentet fra
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/forberedende-samtaler-i-sykehjem/acp-veileder271117.pdf

Treister, N.S., Villa, A. & Thompson, L. (24. mai 2018) Palliative care. Overview of mouth care at the end of life. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. Hentet 24. mai. 2018, fra https://www.uptodate.com/contents/palliative-care-overview-of-mouth-care-at-the-end-of-life?search=palliative-care-overview-of-mouth-care-at-the-end-of%20life&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. (2011). (IS-1924). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/veiledere/kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. (2015). (IS-2587). Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Siste faglige endring: 18. september 2018