Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Multifaktoriell kartlegging av risikofaktorer for fall - tabell

Tabellene viser oversikt over potensielle måleinstrumenter og tilnærminger for vurdering av individuelle, modifiserbare risikofaktorer for fall. 

Hvilke undersøkelser som benyttes i klinisk praksis bør ta hensyn til:

 • egenskaper hos den eldre, eksempelvis skrøpelig - ikke skrøpelig og kognitiv svikt
 • setting, eksempelvis hjemmeboende, akutt innleggelse og langtidsopphold sykehjem
 • tilgjengelige ressurser, eksempelvis kostnader, opplæring og utstyr

Mobilitet

Område for vurdering: mobilitet
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
Balanse
Gange
Muskelstyrke
GanghjelpemidlerHvis aktuelt, vurder om det er hensiktsmessig og riktig bruk av ganghjelpemiddel, inkludert potensielle tekniske feil og mangler. 
Fottøy og fotproblemerUndersøk:
 • for potensielt upassende fottøy
 • for polynevropati
 • potensielle fotproblemer
Vurder henvisning til fotterapeut.
Bekymring for å falle 

Undersøk bekymring for å falle, fortrinnsvis på en strukturert måte, for eksempel Falls Efficacy Scale (FES-1) eller short FES1 (sites.manchester.ac.uk).

Sensorisk funksjon

Område for vurdering: sensorisk funksjon
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
Svimmelhet
 • Spør om symptomer. På indikasjon, utfør Dix-Hallpikes manøver og hodeimpulstest med tanke på krystallsyke eller vestibularisnevritt. 
 • Vurder henvisning til ØNH-spesialist. 
SmerteSpør om smerte. Vurder årsak, type (nociseptiy, nevropatisk) og intensitet ved å bruke en smerteskala, som visuell-analog skala (VAS). For vurdering av smerte hos pasienter med redusert kommunikasjonsevne kan kartleggingsverktøyet MOBID-2 (aldringoghelse.no) benyttes. 
Syn
 • Spør om synsproblemer.
 • Objektiv vurdering av synsproblemer og hensiktsmessig bruk av briller.
 • Vurder henvisning til optiker eller øyelege. 
Hørsel
 • Spør om/vurder hørselsvansker.
 • Objektiv vurdering av hørselsproblemer og hensiktsmessig bruk av høreapparat. 
 • Vurder henvisning til audiograf eller ØNH-spesialist.

Aktiviteter i dagliglivet

Område for vurdering: aktiviteter i dagliglivet
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
FunksjonsevneVurder aktiviteter i dagliglivet på en strukturert måte, for eksempel med Barthel ADL-indeks (diakonhjemmetsykehus.no).

Kognitiv funksjon

Område for vurdering: kognitiv funksjon
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
Kognisjon

Kognitiv svikt har alltid betydning og øker risiko for å falle. Bruk screeningverktøy som Mini Mental Status Evaluering MMSE-NR3 (aldringoghelse.no).

Vurder å henvise til kognitiv utredning eller oppfølging ved demensteam dersom resultater eller komparentopplysninger gir mistanke om kognitiv svikt.

DeliriumVed fall relatert til akutt sykdom må delirium vurderes. Fortrinnsvis strukturert ved bruk av 4AT (legeforeningen.no).
AdferdVurder adferd, gjerne strukturert.

Autonom funksjon

Område for vurdering: autonom funksjon
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
Ortostatisk hypotensjonKan være døgnvariasjon, bør gjentas ved suspekt sykehistorie og negativt funn. Er det nytilkommet kan det være uttrykk for akutt sykdom. Pasienten ligger i minimum 5 minutter før blodtrykket måles, og man ber deretter pasienten om å reise seg opp. Blodtrykket måles enten kontinuerlig eller etter 1 og 3 (helst 5 minutter) i stående stilling. Noter symptomer. Ortostatisme er definert som blodtrykksfall på >20 mmHg systolisk eller >10 mmHg diastolisk og reproduksjon av pasientens symptomer i Legevakthåndboken (lvh.no)
UrininkontinensSpør om symptomer på urininkontinens og nattlig vannlating. 

Vurder ytterligere testing og/eller henvisning til urolog/gynekolog.

Medisinske tilstander

Område for vurdering: medisinske tilstander
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
Kardiovaskulære lidelserSpør detaljert om kardiovaskulære symptomer og tidligere hjerte-karsykdom. Målrettet klinisk hjerteundersøkelse, ortostatisk blodtrykksmåling og 12-avlednings EKG. Ved uforklarte fall, bør man vurdere om det kan være synkope og utrede for dette. Vurder henvisning til fallpoliklinikk eller hjerteavdeling.
Medvirkende sykdommmer/
komorbiditet
Undersøk med tanke på andre sykdommer og spesielt de som kan påvirke fallrisiko. Diabetes, artrose, hjerte-karsykdom, kognitiv svikt, depresjon, anemi, elektrolyttforstyrrelser, stoffskiftesykdommer, skrøpelighet, sarkopeni og osteoporose samt nevrologiske tilstander som slag, parkinsonisme og polynevropati. Ved akutte innleggelser på grunn av fall er det viktig å tenke på fallet som et symptom på underliggende akutt sykdom, f.eks. infeksjon eller hjerteinfarkt.  
Skrøpelighet

Clinical Frailty Scale© kan benyttes i vurderingen. (norsk versjon er tilgjengelig via denne siden: CFS Translations - Geriatric Medicine Research (dal.ca). Det er viktig at pasienten/brukeren skåres på bakgrunn av funksjon to uker før det aktuelle. 

Osteoporose

Norske fagmiljøer har utarbeidet veiledere for utredning og behandling av osteoporose og det vises til disse for oppfølging av denne pasientgruppen.

ParkinsonUndersøk gangfunksjon, styrke, balanse, rigiditet (økt motstand mot langsomme, passive bevegelser) og tempo. Testing av "freezing", kognisjon, evne til "dual task" og ortostatisk blodtrykk bør inkluderes.
Depressive lidelserScreen for depressiv lidelse (minimum 2 screeningsspørsmål, se nedenfor) og gå videre med aktuelt skåringsverktøy eller vurder henvisning til spesialist.
 • Har du i løpet av den siste måneden vært plaget med en følelse av nedstemthet, depresjon eller håpløshet?
 • Har du i løpet av den siste måneden vært plaget med en følelse av manglende interesse eller glede?

Legemidler

Område for vurdering: legemidler
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
LegemiddelbehandlingGjør en legemiddelgjennomgang med tanke på rekvirering av legemidler som kan øke fallrisiko hos eldre. Det finnes flere verktøy for dette, STOPPFall (legemiddelhandboka.no) er spesielt utviklet for legemidler som øker fallrisiko.

Ernæringstilstand

Område for vurdering: ernæring
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
UnderernæringVurder risiko for underernæring, anbefales ved bruk av MST.
Vekt og muskelmasseVurder forekomst av fedme, sarkopeni (inkludert sarkopen fedme).
VitaminmangelVurder status for vitamin D, vitamin B1, B12 og folsyre.

Rus og alkohol

Områder for vurdering: rus og alkohol
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
Rus- og alkoholbrukSpør om bruk av alkohol og andre rusmidler

Risikoer i omgivelsene

Område for vurdering: risikoer i omgivelsene
Risikofaktorer for fallMåling/verktøy/tilnærming
OmgivelserSe etter "fallfeller", eksempelvis glatte gulv, trapper, manglende belysning, dørstokker, teppekanter og ting plassert høyt oppe. Obs: baderom med dusj/badekar, vei mellom soverom/toalett, samt inngangsparti ute og inne. Sikkerhetssjekk (skafor.org) og Observasjon av sikkerhet i hjemmet (aldringoghelse.no) er forslag til sjekklister. 

Tabell referanse: Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., ... Blain, H. (2022). World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age and ageing, 51(9), afac205.

Tabellen er oversatt til norsk av Helsedirektoratet, tilpasset norske forhold og med referanser til norske versjoner av målinger/verktøy/tilnærminger. Noen områder er fremhevet som egne områder i den norske oversettelsen.

Først publisert: 16.01.2024 Siste faglige endring: 16.01.2024 Se tidligere versjoner