11. Begreper og definisjoner

Abstinenstilstand

En gruppe symptomer med ulik  sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt eller relativt opphør av inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet. Abstinenstilstandens start og forløp er tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert. Kramper kan inngå blant abstinenssymptomene. ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Avhengighetssyndrom 

En tilstand av fysiologiske, atferdsmessige og kognitive fenomener der bruken av en substans eller en klasse av substanser får mye høyere prioritet for en person enn annen atferd som tidligere var av stor verdi. Et sentralt beskrivende kjennetegn ved tilstanden er ønsket (ofte sterk, noen ganger overveldende) om å ta psykoaktive stoffer (som kan eller ikke kan ha vært medisinsk foreskrevet), alkohol eller tobakk.

Diagnosen er knyttet til at man oppfyller minimum tre av seks kriterier:

  • et sterkt ønske om eller følelse av tvang til å innta substansen
  • problemer med å kontrollere bruk, mengde og tidspunkt
  • abstinensproblemer
  • toleranseutvikling
  • økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser som følge av bruken
  • at den økende bruken opprettholdes til tross for åpenbare tegn på negative konsekvenser.
  • ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Ordinering

Ordinering er beslutning tatt av helsepersonell, med rekvireringsrett til pasient, om iverksettelse, videreføring eller endring av individuell behandling med legemiddel, jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 3 bokstav g. Ordinering skal dokumenteres i samsvar med pasientjournalforskriften.

Rekvirering

Rekvirering er muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemiddel på resept eller rekvisisjon jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 1-3 bokstav e. Begrepet dekker også utfylling av bestillingen i henhold til krav i samme forskrift.

Skadelig bruk

Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller psykisk (for eksempel episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum). ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Toleranse

Ved jevnlig bruk av vanedannende legemidler kan brukeren oppleve at effekten avtar når legemidlet tas i uendret dose over tid, eller at lege må øke dose for å få samme effekt.

Vanedannende legemidler

Dette er legemidler som kan gi a) rusopplevelse eller eufori og b) avhengighet. Slike legemidler er vanligvis plassert i reseptgruppe A og B av Legemiddelverket. Bestemmelsene er gitt i legemiddelforskriftens § 7-3. I veilederen omtales benzodiazepiner, benzodiazepinlignende hypnotika og opioider. 

Sist faglig oppdatert: 28. mai 2020