Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Formidling av klageresultatet

§ 29. Klagebehandling

Statsforvalteren skal treffe avgjørelser uten ugrunnet opphold. Dersom det anses påkrevet, skal det engasjeres sakkyndig hjelp. Det skal tas personlig kontakt med pasienten, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Dersom klagen tas til følge, skal det treffes vedtak om øyeblikkelig opphør av eventuell iverksatt behandling. Underretning om avgjørelsen skal sendes til klageren med gjenpart til den faglig ansvarlige for vedtaket.
Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften) § 29 tredje ledd
Kilde: lovdata.no

I henhold til psykisk helsevernforskriften § 29 tredje ledd skal underretningen av klageresultatet gjøres skriftlig, ved at vedtaket sendes til klager med kopi til faglig ansvarlig for vedtaket. Dersom klager er representert ved advokat eller annen fullmektig, skal vedtaket sendes via advokaten eller fullmektigen, jf. Psykisk helsevernloven § 1-7 andre ledd. Hvor klager er nærmeste pårørende, skal pasienten også ha en kopi av vedtaket.

Klageresultatet kan med fordel også formidles muntlig til partene, slik at behandling kan startes eller avsluttes så raskt som mulig.

Dette gjelder spesielt dersom informasjon om utfallet av en klagebehandling kan komme til å utstå unødig lenge, for eksempel som følge av postgang over helger eller helligdager. Vedtak om opphør av behandlingen bør alltid i tillegg formidles muntlig til pasienten og faglig ansvarlig. Vedtak om opphør kan gjerne også oversendes leder av seksjonen eller avdelingen som har ansvar for behandlingen. Slik kan det legges grunnlag for at flere behandlere med vedtakskompetanse blir informert om hvorfor vedtaket ikke kunne stadfestes og om hvilken del av praksisen ved avdelingen som eventuelt må endres for at et vedtak skal kunne stadfestes.

Siste faglige endring: 15. mai 2023