KAPITTEL 1. 1
Hvem gjelder veilederen for

Veilederens virkeområde

Veilederens målgrupper og virkeområde følger av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 2:

«Forskriften gjelder for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som tilbys og ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven.

I tillegg gjelder forskriften individuell plan som skal utarbeides etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1 og oppnevning av koordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a.»

Helse- og omsorgstjenesten

Forskriften regulerer sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten i kommunene jfr. pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3, punkt d, helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, pkt 5 og i spesialisthelsetjenesten jfr. lov om spesialisthelsetjeneste § 2-1 a.

Veilederen gjelder også privat virksomhet som yter tjenester innen habilitering og rehabilitering etter avtale med kommunen eller det regionale helseforetaket.

Individuell plan og koordinator

Veilederen omfatter individuell plan og koordinator for alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helselovgivningen. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering sitt ansvarsområde omfatter her alle pasient- og brukergrupper.

Samarbeid med andre etater

Helse- og omsorgstjenesten i kommunene sitt ansvar omfatter også å bidra til samarbeid med andre sektorer, jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 5. Dette innebærer ikke at helse- og omsorgstjenesten har ansvar for andre tjenester innen habilitering og rehabilitering og koordinering enn det som følger av helse- og omsorgslovgivningen. Å bistå pasienter og brukere i å komme i kontakt med relevante tjenester er en viktig oppgave.

Forskriftens hjemmelsgrunnlag i helse- og omsorgslovgivningen innebærer ingen begrensning i andre sektorers ansvar for å delta i sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering når dette følger av respektiv lovgivning.

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har sammen utgitt veilederen «Barn og unge med habiliteringsbehov - Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand», (2015) (.pdf).

Sist faglig oppdatert: 03. desember 2018