KAPITTEL 1. 5
Aktører i habilitering og rehabilitering

Habiliterings- og rehabiliteringstiltak kan omfatte alle livsområder som berøres av funksjonsnedsettelsen. Det er dermed ingen avgrensning i hvilke aktører som kan inngå i slike prosesser.

Aktørene innen habilitering og rehabilitering kan grovt inndeles i følgende to kategorier:

  • Organisatoriske enheter som har habilitering og rehabilitering som sin kjernevirksomhet.
  • Ulike aktører som yter tjenester integrert i helhetlige habiliterings- og rehabiliteringsforløp.

Organisatoriske enheter som har habilitering og rehabilitering som sin kjernevirksomhet

Eksempler på aktører som har habilitering og rehabilitering som sin definerte kjernevirksomhet er

  • rehabiliteringsavdelinger
  • habiliteringsavdelinger
  • rehabiliteringsteam
  • habiliteringsteam
  • koordinerende enheter
  • offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner

Dette er organisatoriske enheter som primært yter habiliterings- og rehabiliteringstilbud. I det ligger en forutsetning om at de innen sin virksomhet, og gjennom intern og ekstern tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling, yter tilbud i samsvar med pasienters og brukeres helhetlige behov. De har en mer spesialisert habiliterings- og rehabiliteringsfaglig kompetanse enn aktører som ikke har dette som sin kjernevirksomhet.

Ulike aktører som yter tjenester integrert i helhetlige habiliterings- og rehabiliteringsforløp

Personens behov avgjør omfanget av aktører. Alle som yter tjenester som inngår i en pasients og brukers habiliterings- eller rehabiliteringsprosess, er i utgangspunktet å betrakte som aktører innen dette feltet. Disse er aktører i den grad de inngår i prosesser som har habilitering og rehabilitering som mål. De yter også tjenester med andre formål.

Alt personell innen velferdstjenestene må ha tilstrekkelig kompetanse til å identifisere mulige behov for habilitering og rehabilitering slik at de kan melde dette videre, jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 8 og § 12. I § 5 i samme forskrift fastslås at tjenester som inngår i kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud skal integreres i et samlet tverrfaglig habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Sist faglig oppdatert: 03. desember 2018