Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.1. Lovgrunnlaget for spesialisthelsetjenestens ansvar for habilitering og rehabilitering

Lovgrunnlaget for spesialisthelsetjenestens ansvar for habilitering og rehabilitering

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 10 utdyper spesialisthelsetjenestens ansvar for habilitering og rehabilitering.

«Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i og utenfor institusjon, jf. § 1 og § 3.»

Bestemmelsen slår fast det regionale helseforetakets ansvar for å sørge for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a, nr 1. «Begrepet «pasientbehandling» i § 3-8 pkt.1 i samme lov, dekker i denne sammenheng alle sykehusets aktiviteter, herunder habilitering og rehabilitering, jfr. rundskriv til spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer, side 39.

Ansvaret gjelder både tjenester i institusjon og ambulant. Ansvaret omfatter alle som bor eller oppholder seg fast i helseregionen. Forskriftens regulering av ansvar mellom tjenestenivåene endrer ikke de generelle prinsippene om fordeling av ansvar mellom tjenestenivå.

Spesialisthelsetjenesten har også veiledningsplikt overfor kommunene, jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 6-3, utdypet i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 14.

Pasienter og brukeres rett til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Retten til sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten utledes av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b, hvor det sies at pasient og bruker har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Dette er også utdypet i rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. Målgruppene er nærmere beskrevet i kapitlet om målgrupper og virkeområde for veilederen.

Hva innebærer spesialisthelsetjenestens sørge-for-ansvar for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

Det regionale helseforetaket skal sørge for at befolkningen får sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i samsvar med sine behov. Det innebærer også at spesialisthelsetjenesten må ha et system for å følge med på hvorvidt det er samsvar mellom tilbud og behov, og planlegge virksomheten ut fra dette.

Henvisningen til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 1 og § 3 tydeliggjør at tilbudet skal legges opp i samsvar med forskriftens formål og definisjonen av habilitering og rehabilitering.

Det overordnede sørge-for-ansvaret innebærer at det regionale helseforetaket selv kan velge hvordan de organiserer og yter tjenestene. De kan gi tjenester i helseforetak eller inngå avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere.

Spesialisthelsetjenesten sørge-for-ansvar grenser opp mot kommunenes ansvar. Sørge-for-ansvaret for begge nivåer vil kunne endre seg over tid på grunnlag av faglig utvikling og helsepolitiske mål. Ansvar og oppgaver innen habilitering og rehabilitering er nærmere utdypet i kapitlet om avklaring av ansvar og oppgaver.

Krav til faglig forsvarlighet

Tjenester som ytes etter bestemmelsene i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator skal være forsvarlige, jfr. spesialisthelsetjenesten § 2-2, helsepersonelloven § 4. Dette innebærer at standarden på tjenestene skal ligge på et visst nivå. Se også kapitlet om god kvalitet og faglig forsvarlighet.

Prioritering

Prioriteringsveiledere skal bidra til at "like" pasienter blir vurdert likt, uansett hvor i landet de bor. Prioriteringsveilederne er et hjelpemiddel ved vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Det er utarbeidet 33 prioriteringsveiledere av Helsedirektoratet. Eksempler på slike veiledere med relevans for habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, er:

Sist faglig oppdatert: 03. desember 2018