Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning - hjertemedisinske sykdommer

Opplysninger som helst bør foreligge før rettighetsstatus kan avgjøres

Før en kan avgjøre rettighetsstatus for pasienter henvist til hjertemedisinsk poliklinikk, er det en fordel om det foreligger en grundig symptombeskrivelse med opplysninger om pasientens fysiske funksjonsnivå, tilstedeværelse av risikofaktorer for hjertesykdom og for komorbiditet, samt om pasienten har alarmsymptomer. I tillegg bør det foreligge resultater av klinisk undersøkelse, orienterende blodprøver (inklusive pro-BNP ved mistanke om hjertesvikt) og EKG. Dokumentasjon av arytmier er særlig viktig. Dersom slik informasjon ikke foreligger, er det en fordel om slik informasjon framskaffes i løpet av vurderingstiden.

Tilstandsgrupper i prioriteringsveilederen

Henvisningene til hjertemedisinske poliklinikker inneholder sjelden tilstrekkelige opplysninger til å sette en sikker diagnose. Valget av tilstandsgrupper i prioriteringsveilederen er tatt med utgangspunkt i fire bredt sammensatte tilstandsgrupper for mistenkt hjertesykdom: Mistenkt koronarsykdom, mistenkt klaffesykdom, mistenkt rytmeforstyrrelse og mistenkt hjertesvikt. Disse tilstandsgruppene vil representere 80 % eller mer av alle nyhenviste pasienter til hjertemedisinske poliklinikker. Innenfor hver tilstandsgruppe vil det være pasienter med ulik alvorlighetsgrad av hjertesykdom. Noen er hjertefriske mens andre er meget alvorlig hjertesyke. Aktuell helsehjelp er ofte diagnostisk avklaring og deretter behandling etter hva som er faglig forsvarlig i det enkelte tilfellet.

Funksjonsvurdering

    God beskrivelse av pasientens funksjonsnivå, eventuelt angivelse av funksjonsklasse (NYHA eller CCS) bør vurderes ved den individuelle rettighets- og fristtildelingen.

      Se retningslinjer www.hjerte.no.

      Siste faglige endring: 02. oktober 2015