Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Om veilederen

Bakgrunn

Benzodiazepiner, benzodiazepinlignende hypnotika, opioider, sentralstimulerende legemidler, cannabisholdige legemidler og enkelte GABAerge legemidler som pregabalin og klometiazol er reseptpliktige legemidler med rus- og avhengighetspotensiale. De er kategorisert i reseptgruppe A og B og omfattes av begrepet vanedannende legemidler som brukes i veilederen.

De brukes i behandlingen av pasienter med somatiske lidelser, psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer og avhengighet. Brukt på riktig indikasjon og anbefalt måte kan vanedannende legemidler være til stor nytte for pasientene.

Annen bruk kan medføre uheldige konsekvenser som redusert effekt, skadelig bruk, avhengighetssyndrom eller til ulovlige formål som bruk i rusøyemed, da ofte i kombinasjon med andre rusmidler. De medisinske vurderingene rundt iverksetting, videreføring og avslutning av vanedannende legemidler kan derfor være vanskelige og preget av dilemmaer.

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077) som ble utgitt i 2014 har omfattende faglig overlapp. Helsedirektoratet har sett behov for å slå disse sammen til et kortfattet produkt. Vi ønsker med dette at brukervennligheten øker. Den nye veilederen erstatter derfor disse.

Denne veilederen erstatter Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077) som ble utgitt i 2014.

Hensikt

Hensikten med veilederen er å gi faglige rammer for ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler, samt bidra til å forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk og/eller iatrogent avhengighetssyndrom ved bruk av legemidler i reseptgruppe A og B utenfor institusjon.

Målgruppe

 • Behandlende leger
 • Annet helsepersonell, pasienter og befolkning

Avgrensninger

Veilederen gir ikke:

 • Generelle anbefalinger om behandling av for søvn-, angst- og smertelidelser
 • Helsefaglige anbefalinger for avrusning, se Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler
 • Helsefaglige anbefalinger om behandling av opioidavhengighet, se Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
 • Veiledning i meldeplikt og/eller taushetsplikt
 • Behandling av opioidavhengighet, se Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (under revisjon)

Kunnskapshåndtering

I planleggingsfasen for revisjonsprosjektet var Helsedirektoratet i kontakt med flere sentrale fagpersoner og aktører for å avdekke fortsatt behov for veiledning på dette området og eventuelle endringer i kunnskapsgrunnlaget. Tilbakemeldingene ved prosjektstart var at behovet for veiledning fortsatt er til stede, men at kunnskapsgrunnlaget ikke har endret seg i nevneverdig grad fra forrige revisjoner. Prosjektet har derfor ikke foretatt systematiske søk, og har forholdt seg til tidligere vurderinger, erfaringer og farmakoepidemiologi.

Det foreligger et solid erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag idet legemidlene har vært i klinisk bruk over 50 år. Det foreligger en omfattende faglitteratur, men få kontrollerte studier.

Beskrivelse av begrunnelsene for anbefalingene er kortfattet og til dels overordnet. Anbefalingene må tolkes i lys av helserettslige grunnprinsipper om forsvarlig tjenesteyting, brukermedvirkning, taushetsplikt og vern av personsensitive opplysninger, opplysningsplikt, samtykke for å yte helsetjenester og kommunikasjon tilpasset mottakerens forutsetninger (alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn).

Organisering og prosess

Arbeidet har vært prosjektorganisert. Disse har deltatt i prosjektgruppen.

 • Børge Myrlund Larsen, avdeling retningslinjer og fagutvikling, prosjektleder og kontaktperson: borge.larsen@helsedir.no
 • Knut Berglund, avdeling kommunale helse--og omsorgstjenester
 • Stine Margrethe Jacobsen, avdeling spesialisthelsetjenester
 • Christian Ohldieck, avdeling psykisk helse og rus (til 1.12.2020)
 • Minna Hansen, avdeling psykisk helse og rus (fra 1.4.2021)
 • Nora Kazaale, avdeling retningslinjer og fagutvikling (fra 1.10.2020)

Helsedirektoratet har underveis fått innspill fra fagpersoner og aktører i sektoren.

Utkastet har vært på offentlig høring fra 28. mai 2020 til 18. september 2020. I etterkant av den offentlige høringen, ble det vurdert behov for en avgrenset innspillsrunde. For å ivareta et representativt utvalg har vi invitert Nasjonalt kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, Oslo universitetssykehus HF, Norsk forening for allmennmedisin, Statens legemiddelverk, Molde kommune v/ kommuneoverlege Cato Innerddal, Bodø kommune v/ kommuneoverlege Raymond Dokmo, Helsedirektoratet brukerpanel for rusproblematikk og psykiske lidelser før endelig ferdigstillelse. Denne ble gjennomført i 10.mai 2021 til 25. mai 2021.

Sist faglig oppdatert: 10. mai 2021