Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Nødnett er et felles radionettverk for nødetatene og aktører som samarbeider tett med nødetatene, som eier eller er operatør av kritisk infrastruktur, som har ansvar for viktige samfunnstjenester og statlige eller kommunale virksomheter som har et ansvar innenfor beredskap.

Nødnett skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsaktører.

Formål

Veilederen skal legge grunnlag for bruk av et landsdekkende organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, og kommunikasjon innen helse- og omsorgstjeneste.

Teknisk beskrivelse av funksjonalitet og sambands-/nettverksstruktur i Nødnett er beskrevet i dokumentet «Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk. V1.1», utarbeidet av DSB. 

Målgruppe

Målgruppe for veilederen er alle ledelsesnivåer ved regionale helseforetak (RHF), helseforetakene (HF) og kommuner som har ansvar for planlegging, organisering og drift av medisinsk nødmeldetjeneste. Veilederen skal også være kjent for personell som utvikler prosedyrer for og forestår opplæring i bruk av Nødnett.

Forvaltningsansvar

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) § 19 gir Helsedirektoratet hjemmel til å fastsette nødvendige krav til bruk av kommunikasjonsteknisk utstyr.

Helsedirektoratets ansvar for nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer er lovfestet.

Helsedirektoratets faglige retningslinjer og veiledere er ikke rettslig bindende for tjenesteyterne, men beskriver nasjonale helsemyndigheters oppfatning av for eksempel hva som er god faglig praksis, hvordan relevant regelverk skal tolkes, og hvilke prioriteringer mv. som er i samsvar med vedtatt politikk på helse- og omsorgstjenesteområdet.

I situasjoner der helsepersonell velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger, bør dette dokumenteres. En bør også være forberedt på å begrunne sine valg i eventuelle klagesaker eller ved tilsyn.

Sist faglig oppdatert: 19. oktober 2018