Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Kommunelegefunksjonens oppgaver etter lov og forskrift

Ekstern høring: Høringsfrist 15. oktober 2024.

Kommunelegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver i kommunens tverrsektorielle folkhelsearbeid og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunelegefunksjonen er en tverrsektoriell funksjon.

Kommunelegen har hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. I tillegg har kommunelegen vedtaksmyndighet gitt direkte i flere lover, herunder smittevernloven og psykisk helsevernloven.

Samfunnsmedisin er et fag på systemnivå med fokus på bredt folkehelsearbeid rettet mot hele eller deler av samfunnet og befolkningen, gjerne over et lengre tidsrom. Det er en legekompetanse med søkelys på helseutfordringer, sykdomsforebygging og helsefremming på et samfunnsnivå. Dette innebærer en kombinasjon av medisinsk kunnskap og forståelse for samfunnsmessige faktorer som påvirker helsen til befolkningen. Den samfunnsmedisinske tilnærmingen krever innsikt både i individuell og kollektiv helse, samt evnen til å planlegge og gjennomføre effektive tiltak for å fremme folkehelsen.

Samfunnsmedisinsk kompetanse er en legekompetanse som kombinerer medisinsk kunnskap og kunnskap om hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker helsen til en befolkning og til selvstendig kunne planlegge og gjennomføre effektive tiltak for å fremme folkehelsen.

Selve kommunelegefunksjonen har ikke lovpålagte oppgaver som inkluderer å yte helsehjelp til enkeltpasienter eller annet klinisk legearbeid.

Kommunens plikt til å ha kommunelege framgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 (lovdata.no), folkehelseloven § 27 (lovdata.no) og smittevernloven § 7-2 (lovdata.no). Disse bestemmelsene fastslår at kommuner kan samarbeide om kommunelegefunksjonen.

Kommunen må gjennom sin internkontroll etter kommuneloven § 25-1 (lovdata.no), jf. folkehelseloven § 30 (lovdata.no) sikre at lover og forskrifter knyttet til kommunelegefunksjonen følges.

Det er i lov og forskrift gitt en rekke oppgaver til kommunelegen. «Kommunelegen» angis som pliktsubjekt, men det er kommunen som virksomhet som har det overordnede ansvaret for oppgavene.

Siste faglige endring: 19. juni 2024