Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Om veilederen

Henvisningsveilederen gjelder fra 1. november 2015. Dette er en ny veileder knyttet til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og endringene i prioriteringsforskriften som tredde i kraft samme dato.

Henvisningsveilederen skal være en støtte for dem som henviser til spesialisthelsetjenesten. Henvisningsveilederen skal kunne anvendes på alle fagområder. Henvisningsveilederen skal bidra til at nødvendig informasjon er oppgitt i henvisningen til å sikre at pasienten i møte med spesialisthelsetjenesten møter et best mulig planlagt forløp.

Henvisningsveilederen har status som faglig veileder og er, som Helsedirektoratets øvrige veiledere, ikke bindende for tjenesteyteren. Henvisningsveilederen beskriver imidlertid nasjonale helsemyndigheters oppfatning av god faglig praksis.

Vurdering av henvisningen

Vurderingen i spesialisthelsetjenesten skal skje på grunnlag av henvisningen. Det er derfor viktig at henvisningen inneholder opplysninger som legen som vurderer henvisningen trenger for å vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og hvor mye det eventuelt haster (fristfastsettelse).

Henvisninger som er mangelfulle kan ikke returneres til henvisende instans uten vurdering. Kravet til faglig forsvarlig virksomhet kan tilsi at den som vurderer henvisningen bør ta kontakt med pasient eller henviser for tilleggsopplysninger. Hvis dette ikke er mulig, må henvisningen uansett vurderes. Usikkerhet om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil kunne bety at pasienten gis rett for å unngå at pasienten blir den skadelidende part. I etterkant bør spesialisthelsetjenesten ta kontakt med henviser for veiledning.

Spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt sende informasjon til pasienten om utfallet av vurderingen. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har pasienten rett til raskere vurdering. Hvis pasienten får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal det gis informasjon om fristen for når helsehjelpen senest skal starte. Henviser skal ha samme informasjon som pasienten.

Pårørende til alvorlig psykisk eller somatisk syke eller personer med rusmiddelproblemer kan på grunn av langvarige belastninger utvikle egne behov for behandling i spesialisthelsetjenesten. Henviser skal da sammen med den som skal henvises vurdere hvor den beste hjelpen kan gis. Det kan være i psykisk helsevern, i tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller andre steder i spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet med utarbeidelse av henvisningsveileder

Hovedprosjektet (Prio2) ble etablert med styringsgruppe, prosjekt- og ekspertgruppe, og et prosjektsekretariat. Prio2 har hatt ansvar for revidering av de 33 prioriteringsveilederne og utvikling av henvisningsveilederen.

Helsedirektoratet oppnevnte en egen arbeidsgruppe for arbeidet med henvisningsveileder med representanter fra fastleger, RHF, kommuner og brukerrepresentanter:

 • Jan Emil Kristoffersen, Legeforeningen
 • Olav Thorsen, Legeforeningen/NFA
 • Torgeir Hoff Skavøy, Legeforeningen/NFA
 • Thomas de Lange, Helse Sør-Øst RHF/Vestre Viken HF
 • Hans Johan Breidablik, Helse Vest RHF/Helse Førde HF
 • Randolf Inge Hardersen, Helse Nord RHF/Nordlandssykehuset HF
 • Lene Stene Salberg, KS/Melhus kommune
 • Tove Hanche-Olsen, Norsk pasientforening
 • Svein Hanssen, Pasient- og brukerombudet i Hedmark-Oppland
 • Vigdis Heimly, Helsedirektoratet
 • Kirsten Petersen, Helsedirektoratet
 • Darya Shut, Helsedirektoratet (sekretær)
 • Rolf Johannes Windspoll, Helsedirektoratet (leder)

Lover og forskrifter gjeldende etter 1. november 2015, inkludert Fastlegeforskriftens § 24 – Henvisningspraksis (lovdata.no), er lagt til grunn.

KITH Rapport R/22013: Medisinsk-faglig innhold i henvisninger – «Den gode henvisning» er brukt som utgangspunkt for revisjon av innholdet i henvisningen. Det har vært en forutsetning og en avgrensning at eventuelle forslag til endringer i EPJ må baseres på gjeldende standard for elektronisk henvisning.

Arbeidsgruppen har dratt veksler på et bredt fagmiljø og ressurspersoner utenfor arbeidsgruppen. Det er innhentet synspunkter fra de 33 arbeidsgruppene som reviderte prioriteringsveilederne mht. innhold i henvisninger generelt og behov for spesialiserte informasjon. Henvisningsveilederen inneholder lenke til individuelle forhold som skal vurderes etter de 33 prioriteringsveilederne.

Utkast til henvisningsveileder har vært på ekstern høring.

Pakkeforløp for kreft

Helsedirektoratet fikk som oppfølging til Kreftstrategien i oppdrag å utarbeide pakkeforløp for ulike kreftformer med implementering i 2015. I Pakkeforløpene er det utarbeidet forløp med konkrete tider fra henvisning til utredning, tid for ulike prosedyrer og tid fra utredning frem til behandlingsstart, eventuelt til mistanke om kreft er avkreftet. Pakkeforløpene er basert på en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene skal ta.

Arbeidet med Henvisningsveileder og Pakkeforløp har pågått parallelt. Henvisningsveilederen inneholder lenke til diagnoseveilederne for hvert av pakkeforløpene for kreft.

Reviderte kodeverk

Helsedirektoratet har gjennomført en revisjon av kodeverket for hastegrad for henvisninger. To nye hastegrader til bruk ved henvisninger til spesialisthelsetjenesten er nå innarbeidet. Disse er «Haster» og «Pakkeforløp for kreft».

Kodeverk for henvisningstype er også revidert, og har nå tre alternativer:

 • Utredning/behandling
 • Råd til henviser
 • Øvrige henvisninger

Se også Alle prioriteringsveileder - om lov og forskrift.

Siste faglige endring: 02. november 2015