Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Håndtering av aborterte fostre

Rutinemessig håndtering av aborterte foster

Ved abort før utgangen av 12. svangerskapsuke håndteres fosteret på samme måte som annet biologisk materiale ved sykehuset, jf. forskrift om smittevern i helsetjenesten.

Ved abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke settes fosteret ned anonymisert på en kirkegård, dersom kvinnen ikke gir uttrykk for at hun velger en annen håndtering av fosteret. Se Rundskriv IK-9/2001 fra Statens helsetilsyn om retningslinjer for håndtering av aborterte fostre.

Andre ordninger for håndtering av aborterte foster

Dersom kvinnen velger en annen ordning enn sykehusets rutinemessige håndtering, skal sykehuset så langt som mulig etterkomme dette. Det gjelder ved abort både før og etter 12 uker. Opplysninger om på hvilken måte det aborterte fosteret er håndtert skal nedtegnes i kvinnens journal.

Andre ordninger kvinnen kan velge er:

  • Gravplass ved abort før 12 uker.
  • Fosteret håndteres på samme måte som annet biologisk materiale ved abort etter 12 uker.
  • Avskjedsseremoni eller begravelse av fosteret. Sykehuset bør formidle kontakt med sykehusprest eller forstander av trossamfunn hvis dette er aktuelt.

Informasjon til kvinnen

Kvinner som får utført provosert abort bør få informasjon om sykehusets rutiner for håndtering av aborterte foster. Kvinnene bør, der dette er relevant, også orienteres om obduksjon av aborterte fostre og bakgrunnen for at dette utføres. 

Rutiner for oppbevaring og oversendelse til kirkegård

Aborterte fostre som skal nedsettes på gravplass oppbevares på egnet og respektfull måte ved sykehuset. Dette foregår inntil det er hensiktsmessig med en samlet og anonymisert oversendelse til gravplass eller krematorium, minst en gang per halvår. Ved sykehus med avdeling for patologi gjøres det avtaler som sikrer mulighet for kremering.

Sykehuset bør inngå avtale med ansvarlige på gravplassen om nedsetting av aborterte fostre. Ved tidspunkt for oversendelse til gravplassmyndigheten, legges aborterte fostre i emballasje av materiale som er nedbrytbart i jord. Dette må skje innen den fredningstid som er i henhold til gjeldende forskrifter for gravplassen. Ved oversendelse til kremasjon benyttes emballasje som kan brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser eller gi skade på ovn, jf. gravferdsloven.

Taushetsplikten, jf. helsepersonelloven § 21, innebærer et forbud om å opplyse om kvinnens navn til de som har ansvaret for gravplassen, med mindre kvinnen samtykker til det. Oversendelsen skal være anonymisert. Sykehuset holder oversikt over hvilken periode aborterte fostre er oppsamlet fra. I tillegg holder sykehuset oversikt over når og til hvilken gravplass de er sendt for nedsetting.

Referanser

  • Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. Forskrift av 17.06.2005 nr. 610. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610
  • Rundskriv IK-9/2001 fra Statens helsetilsyn om retningslinjer for håndtering av aborterte fostre.
  • Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov av 07. juni 1996 nr. 32. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32
  • Lov om helsepersonell mv (helsepersonelloven). Lov av 2. juli 1999 nr. 64. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Siste faglige endring: 20. desember 2019