Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

Søknadsfrist 01. november 2019 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

MERK: Søknader på denne tilskuddsordningen skal sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom deres nettportal, og IKKE til Helsedirektoratet.

​Tilskuddsordningen ble i 2018 samordnet med tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling». Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen i samråd med Helsedirektoratet. Deler av bevilgningen øremerkes kommuner som har pågående prosjekttilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) i 2017. Bufdir vil i samarbeid med Helsedirektoratet bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

Hvem kan søke

Kommunene, inkludert kommuner som slås sammen med virkning fra 1. januar 2020.
Kommuner som deltok i Modellkommuneforsøket (2007 – 2014) gis ikke støtte. Det samme gjelder kommuner som har mottatt tilskudd fra Bufdir til modellutvikling i 2015 - 2018.
Dersom den nye kommunen består av en eller flere kommuner som har mottatt tilskudd til modellutvikling i 2015 – 2018, kan kommunen kun søke om tilskudd til tilpassing og implementering av bestående modell i den nye kommunen.


Kommuner og bydeler i Oslo som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» i 2017, og som også har mottatt tilskudd fra Bufdir til dette formålet i 2018, samt øvrige bydeler i Oslo kommune, kan søke om inntil kr 300 000 i statlig tilskudd i 2019, jfr. punkt 3.3.

Dette kan det søkes om tilskudd til


1 Kommunen kan søke om inntil kr 1 000 000 i statlig tilskudd for hele prosjektperioden. Prosjektperioden er to år fra vedtaksdato.
Midlene kan benyttes til å dekke følgende kostnader:

 • Frikjøp av nøkkelpersonell
 • Innkjøp av relevant materiell


2 Kommunene kan etter utløpet av prosjektperioden på to år søke om nytt statlig tilskudd på inntil kr 500 000 til implementering av modellen i løpet av en prosjektperiode på ett år. Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd til implementering at kommunens modell er godkjent av Bufdir.
Midlene kan benyttes til å dekke følgende kostnader:

 •  Implementering av modellen
 •  Opplæring av kommunens ansatte i arbeid med og bruk av modellen
 • Tiltak som bidrar til tverretatlig kompetanseheving og felles arbeidsstruktur for kommunens arbeid med identifikasjon og oppfølging av utsatte barn


3 Kommuner og bydeler i Oslo som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» i 2017, og som også har mottatt tilskudd fra Bufdir til dette formålet i 2018, samt øvrige bydeler i Oslo kommune, kan søke om inntil kr 300 000 i statlig tilskudd i 2019.
Midlene kan benyttes til å dekke følgende kostnader:

 • Frikjøp av nøkkelpersonell (inntil 50 %)
 • Kompetansehevende tiltak på tvers av relevante tjenester
 • Annet som er relevant for utviklingstiltaket


4 Kommuner som slås sammen fra 1.1.2020, og som består av en eller flere kommuner som tidligere har mottatt tilskudd til modellutvikling i perioden 2015 – 2018, kan søke om tilskudd på inntil kr 500 000 til tilpassing og implementering av bestående modell i den nye kommunen.
Midlene kan benyttes til å dekke følgende kostnader:

 • Tilpassing av modellen
 • Implementering av modellen
 • Opplæring av kommunens ansatte i arbeid med og bruk av modellen

Vurderingskriterier

Bufdir vil ved vurderingen av kommunenes søknader legge særlig vekt på at prosjektet fremstår som godt forankret i kommunen og med en klar og faglig god plan for gjennomføring i løpet av prosjektperioden. Det må også fremgå hvilke forandringer og forbedringer kommunen forventer å oppnå gjennom prosjektet. For å kunne nå kriteriene vi setter for måloppnåelse må prosjektet være basert på Modellkommuneforsøket og/eller Bedre Tverrfaglig Innsats. 

Les mer her:

Søknaden

Søk om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal

Kontakt i Bufdir: Silje Vie Solhjell, silje.vie.solhjell@bufdir.no, mobil: 479 76 418.

Hvis din kommune ikke har søkt om tilskudd via portalen tidligere må dere lese råd og veiledning til søknadsportalen nøye. Søknaden må være forankret hos kommunens administrative og politiske ledelse.

Slik skriver dere en god søknad

Sette deg godt inn i regelverket (se over).

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet, se på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattede beskrivelser enn å gi lange, uklare svar. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.

Vi har sendt inn søknad. Hva nå?

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.

Når saksbehandlingen er avsluttet vil vi sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet kan sendes normalt elektronisk. 

Rapportering

Krav til rapportering vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Rapporteringsfrist

Prosjektperioden er i utgangspunktet 2 år fra vedtaksdato, med delrapportering etter ett år og sluttrapportering etter to år. Kommuner som mottok tilskudd fra Bufdir i 2016 til modellutvikling, kan søke om tilskudd til implementering av kommunens modell, mv. Prosjektperioden er da ett år fra vedtaksdato, med sluttrapportering ved prosjektperiodens utløp. 

For BTI: Kommuner og bydeler i Oslo som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» i 2017, og øvrige bydeler i Oslo kommune, kan søke om inntil kr 300 000 i statlig tilskudd i 2018 og 2019. Se rundskrivets punkt 3.3.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør vi hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det vil normalt ikke være mulig å utvide prosjektperioden eller overføre midler til senere bruk.

Hva gjør vi hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Først publisert: 04.03.2019