Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

MERK: ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir

Om tilskuddsordningen

MERK: Søknader på denne tilskuddsordningen skal sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom deres nettportal, og IKKE til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» ble i 2018 samordnet med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tilskuddsordning «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Nåværende tilskuddsordning forvaltes av Bufdir.  

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

Hvem kan søke

Kommuner som ikke tidligere har mottatt tilskudd til Modellkommuneforsøket eller Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling (BTI) kan søke om tilskudd.

Kommuner og bydeler i Oslo som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» og som har mottatt tilskudd fra Bufdir til dette formålet i 2018 og 2019 gis ikke støtte.

Kommuner/bydeler som nevnt over kan søke om tilskudd til implementering av utviklet modell jf. pk 3.2 og 5.2 i regelverk for ordningen (Rundskriv 19/2020).

Dette kan det søkes om tilskudd til


1 Kommunen kan søke om inntil kr 1 000 000 i statlig tilskudd for hele prosjektperioden. Prosjektperioden er to år fra vedtaksdato.
Midlene kan benyttes til å dekke følgende kostnader:

  • Frikjøp av nøkkelpersonell
  • Innkjøp av relevant materiell


2 Kommunene kan etter utløpet av prosjektperioden på to år søke om nytt statlig tilskudd på inntil kr 500 000 til implementering av modellen i løpet av en prosjektperiode på ett år. Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd til implementering at kommunens modell er godkjent av Bufdir.
Midlene kan benyttes til å dekke følgende kostnader:

  •  Implementering av modellen
  •  Opplæring av kommunens ansatte i arbeid med og bruk av modellen
  • Tiltak som bidrar til tverretatlig kompetanseheving og felles arbeidsstruktur for kommunens arbeid med identifikasjon og oppfølging av utsatte barn


3 Kommuner som slås sammen fra 1.1.2020, og som består av en eller flere kommuner som tidligere har mottatt tilskudd til modellutvikling i perioden 2015 – 2018, kan søke om tilskudd på inntil kr 500 000 til tilpassing og implementering av bestående modell i den nye kommunen.
Midlene kan benyttes til å dekke følgende kostnader:

  • Tilpassing av modellen
  • Implementering av modellen
  • Opplæring av kommunens ansatte i arbeid med og bruk av modellen

Vurderingskriterier

Bufdir vil ved vurderingen av kommunenes søknader legge særlig vekt på at prosjektet er godt forankret i kommunen og har en klar og faglig god plan for gjennomføring i løpet av prosjektperioden. Det må fremgå klart at kommunen skal utvikle og implementere en modell i henhold til kriteriene for måloppnåelse (se punkt 5) og det må også fremgå hvilke forandringer og forbedringer kommunen forventer å oppnå gjennom prosjektet. Videreføring av allerede igangsatte prosjekter, delprosjekter eller prosjekter som har mottatt tilskudd fra andre statlige aktører blir ikke prioritert.

Søknaden

Søk om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal

Kontakt i Bufdir:

Silje Vie Solhjell, silje.vie.solhjell@bufdir.no, mobil: 479 76 418.

Hvis din kommune ikke har søkt om tilskudd via portalen tidligere må dere lese råd og veiledning til søknadsportalen nøye. Søknaden må være forankret hos kommunens administrative og politiske ledelse.

Slik skriver dere en god søknad

Sette deg godt inn i regelverket (se over).

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet, se på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattede beskrivelser enn å gi lange, uklare svar. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.

Vi har sendt inn søknad. Hva nå?

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.

Når saksbehandlingen er avsluttet vil vi sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet kan sendes normalt elektronisk. 

Rapportering

Krav til rapportering vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Rapporteringsfrist

Prosjektperioden er i utgangspunktet 2 år fra vedtaksdato, med delrapportering etter ett år og sluttrapportering etter to år. 

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør vi hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det vil normalt ikke være mulig å utvide prosjektperioden eller overføre midler til senere bruk.

Hva gjør vi hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Først publisert: 03.10.2019 Sist faglig oppdatert: 06.10.2020