Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt

Finn oversikt over hva slags helseopplysninger du kan søke om å få tilgang til, hvor søknadene skal sendes, og hvordan du søker.

Søknadsrutiner

Helsedataservice har myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikt. Dette gjelder helseopplysninger til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap, se forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (lovdata.no).

I forbindelse med ny organisering av den sentrale helseforvaltningen ble det gjort endringer i forskriften. Endringene trådte i kraft 1. januar 2024. Dette innebærer at Helsedataservice er underlagt Folkehelseinstituttet (FHI). Når FHI  selv søker om dispensasjon fra taushetsplikt i løsningen til Helsedataservice, skal søknaden behandles av Helsedirektoratet. I noen tilfeller vil Helsedirektoratet og de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) fortsatt ha myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt.

Søknader til Helsedataservice

 • Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt og/eller tilgang til helseopplysninger fra følgende helseregistre:
  • Dødsårsaksregisteret
  • Kreftregisteret
  • Medisinsk fødselsregister
  • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
  • System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)
  • Norsk pasientregister (NPR)
  • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
  • System for bivirkningsrapportering
  • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
  • Legemiddelregisteret
  • Helsearkivregisteret
 • Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt og tilgang til helseopplysninger fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer) og andre helseregistre, når de skal sammenstilles med opplysninger fra helseregistre nevnt over.
 • Søknader om dispensasjon fra taushetsplikt fra FHI skal også bruke felles søknadsskjema på helsedata.no. Søknaden om dispensasjon vil bli overført fra Helsedataservice til Helsedirektoratet for behandling. Vedtak om dispensasjon må foreligge før Helsedataservice kan saksbehandle søknaden om tilgjengeliggjøring

Søknader til Helsedirektoratet

Hvis opplysningene skal brukes til statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap og utvikling og bruk av klinisk beslutningsstøtteverktøy er det Helsedirektoratet som behandler søknadene.

 • Helseopplysninger utelukkende fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer)
 • Helseopplysninger utelukkende fra helseregistre som ikke er omfattet av Helsedataservice sin vedtaksmyndighet
 • Sammenstilling av helseopplysninger fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer) og helseregistre som ikke er omfattet av Helsedataservice sin vedtaksmyndighet.

Send søknaden på e-post til postmottak@helsedir.no.

Søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Hvis opplysningene skal brukes til forskning behandles søknadene av REK.

 • Helseopplysninger utelukkende fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer)
 • Helseopplysninger utelukkende fra helseregistre som ikke er omfattet av Helsedataservice sin vedtaksmyndighet.
 • Sammenstilling av helseopplysninger fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer) og helseregistre som ikke er omfattet av Helsedataservice sin vedtaksmyndighet

Først publisert: 01.12.2023 Siste faglige endring: 22.03.2024 Se tidligere versjoner