Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan få tilgang til helseopplysninger

Finn oversikt over hvem som behandler hvilke søknader, og hvor de skal sendes.

Endringer i søknadsrutiner

15. mars 2023 ble søknadsrutinene for tilgang til helseopplysninger endret. Dette gjelder helseopplysninger til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap, se forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (lovdata.no). Helsedataservice har fått myndighet til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikt. 

I noen tilfeller vil Helsedirektoratet og de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) fortsatt ha myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt.

Søknader til Helsedataservice

 • Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt og/eller tilgang til helseopplysninger fra følgende helseregistre:
  • Dødsårsaksregisteret
  • Kreftregisteret
  • Medisinsk fødselsregister
  • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
  • System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)
  • Norsk pasientregister (NPR)
  • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
  • System for bivirkningsrapportering
  • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
  • Legemiddelregisteret
  • Helsearkivregisteret
 • Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt og tilgang til helseopplysninger fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer) og andre helseregistre, når de skal sammenstilles med opplysninger fra helseregistre nevnt over.

Søknader til Helsedirektoratet

Hvis opplysningene skal brukes til statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap og utvikling og bruk av klinisk beslutningsstøtteverktøy er det Helsedirektoratet som behandler søknadene.

 • Helseopplysninger utelukkende fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer)
 • Helseopplysninger utelukkende fra helseregistre som ikke er omfattet av Direktoratet for e-helse sin vedtaksmyndighet.
 • Sammenstilling av helseopplysninger fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer) og helseregistre som ikke er omfattet av Direktoratet for e-helse sin vedtaksmyndighet.

Send søknaden på e-post til postmottak@helsedir.no.

Søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Hvis opplysningene skal brukes til forskning behandles søknadene av REK.

 • Helseopplysninger utelukkende fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer)
 • Helseopplysninger utelukkende fra helseregistre som ikke er omfattet av Direktoratet for e-helse sin vedtaksmyndighet.
 • Sammenstilling av helseopplysninger fra behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystemer) og helseregistre som ikke er omfattet av Direktoratet for e-helse sin vedtaksmyndighet.

Først publisert: 01.12.2023 Siste faglige endring: 14.12.2023 Se tidligere versjoner