Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannbehandling til innsatte i fengsler i kriminalomsorgen

Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten, etter tannhelsetjenesteloven. Denne rettigheten ble lovfestet 1. juli 2024.

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd (lovdata.no) og § 1-3 første ledd bokstav f (lovdata.no), at innsatte i fengsler i kriminalomsorgen har rett til nødvendig tannhelsehjelp i det fylket hvor de oppholder seg.

Uttrykket "innsatte i fengsler i kriminalomsorgen" i tannhelsetjenesteloven, omfatter følgende grupper av innsatte:

  • Innsatte i varetekt
  • Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå
  • Innsatte i overgangsbolig
  • Innsatte som gjennomfører straff ved heldøgns opphold i institusjon eller sykehus.

Personer som gjennomfører straff utenfor fengsel, for eksempel i hjemmet eller med elektronisk fotlenke, regnes ikke som innsatt i fengsel i kriminalomsorgen etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav f. Fylkeskommunen har derfor ikke ansvar for å tilby tannhelsehjelp til denne gruppen.  

Innsattes rett til nødvendig tannhelsehjelp innebærer at det må gjøres en faglig vurdering av om det er nødvendig at påbegynt tannbehandling skal fortsette i den offentlige tannhelsetjenesten, etter at straffegjennomføringen er avsluttet.

Nærmere om vilkår for gratis tannhelsehjelp

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd (lovdata.no) at innsattes tannhelsehjelp i utgangspunktet er gratis. Et vilkår for dette er at fengselsoppholdet varer i 3 måneder eller lenger, jf. forskrift om vederlag for tannhelsetjenester § 2a tredje ledd (lovdata.no). Dette betyr at innsatte som har et fengselsopphold som er kortere enn 3 måneder, ikke har rett til gratis tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten.

Innsatte som er under 24 år, har en selvstendig rett til tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten, etter tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd og § 1-3 første ledd bokstav a eller bokstav d. Innsatte som er under 24 år har derfor rett til nødvendig tannhelsehjelp selv om fengselsoppholdet er kortere enn 3 måneder. Se informasjon om retten til nødvendig tannhelsehjelp for unge voksne under 24 år.

Akutt tannhelsehjelp er gratis for alle innsatte, uavhengig av hvor lenge fengselsoppholdet varer.  

Nærmere om nødvendig og forsvarlig tannhelsehjelp

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd (lovdata.no) at alle gruppene som er nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd (lovdata.no), har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten. Hva som er nødvendig tannhelsehjelp er en odontologfaglig vurdering, og det er behandlingsstedet som vurderer dette. Omfanget og kvaliteten på tannhelsetjenestens tilbud bør fastsettes i samsvar med anbefalinger gitt i nasjonale veiledere og retningslinjer, som for eksempel Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten. Tannhelsepersonell skal derfor vurdere hva som er nødvendig og forsvarlig tannhelsehjelp for den enkelte pasienten.

Først publisert: 28.10.2019 Siste faglige endring: 18.07.2024 Se tidligere versjoner