Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Laboratorietjenester i sykehjem og hjemmetjenester

Kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid i sykehjem og hjemmetjenesten (Noklus).

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge slik at laboratorieanalyser blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging.

Kvalitetssikring av laboratoriearbeid i sykehjem

I perioden 2007 – 2012 ble det, som ledd i Omsorgsplan 2015, gjennomført et prosjekt i regi av Noklus der alle sykehjem fikk tilbud om gratis deltakelse i Noklus i to år for å bedre kvaliteten på laboratoriearbeidet.

Se Sluttrapport for sykehjemsprosjektet i Noklus (noklus.no) for nærmere omtale av prosjektet. Ved utgangen av 2018 deltok 888 sykehjem i Noklus.

Det er utarbeidet en Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem (noklus.no). Denne drøfter spesielt innføring av nye pasientnære analyser i forbindelse med oppbyggingen av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Kvalitetssikring av laboratoriearbeid i hjemmetjenesten

Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende som følge av at flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. Denne laboratorievirksomheten er i liten grad kvalitetssikret. God kvalitet på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten fører til at brukerne får god oppfølging og unngår unødvendige sykehusinnleggelser, behandling, konsultasjoner og henvisninger.

 I 2014 og 2015 ble det, som del av Omsorg 2020, bevilget midler over statsbudsjettene, til et pilotprosjekt for å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten.

Kartlegging i pilotprosjektet viser at 95 % av alle hjemmetjenesteenhetene i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold har laboratorievirksomhet. Analyserepertoaret er tilnærmet det som sykehjemmene har. Hovedfunn fra pilotprosjektet og som senere er blitt bekreftet fra arbeid i 9 fylker er:

  • Nesten alle hjemmetjeneste – enheter har en laboratorievirksomhet
  • Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er betydelig større enn det fastlegekontorene forventet, og hjemmetjenesten har en større aktivitet enn det fastlegekontorene er kjent med.
  • Det mangler skriftlige avtaler mellom kommune/hjemmetjenesten og fastlegene for omfang av den laboratorievirksomhet hjemmetjenesten skal ha, og/eller for når hjemmetjenestene selv kan bestemme at prøve bør tas.
  • De ansatte i hjemmetjenesten har aldri eller svært sjelden gått på kurs i laboratoriearbeid.
  • Det er et stort potensial for forbedring når det gjelder transport og oppbevaring av prøver.

Organisering av prosjektet

Hjemmetjenesteenheter som ikke allerede deltar i Noklus, får i prosjektet tilbud om toårig statsfinansiert deltakelse. Enhetene skal deretter finansiere deltakelse i Noklus selv. Dette er samme modell som ble brukt da sykehjem ble inkludert i perioden 2007-2012.

Etter pilotprosjektet startet hovedprosjektet i 2016 med å kvalitetsforbedre all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten i de tre pilotfylkene, og dette ble utvidet til to nye fylker i 2017, og til 4 nye fylker i 2018. Noklus blir godt tatt imot, og de aller fleste enheter takker ja til å delta. I 2018 avsluttet enheter i tre fylker sin statlig finansierte deltakelse og gikk over til å delta til selvkost. En måling av status vedr. endring i prosedyrer før og etter to års deltakelse viser en betydelig forbedring av rutinene, spesielt vedr. transport og oppbevaring av blodprøver og/eller urinprøver. Per medio mars har kun 10 av 120 (7 %) enheter valgt ikke å fortsette i Noklus. I 2019 planlegges oppstart i to nye fylker, etter at enhetene i de fylkene som startet i 2017 går over til selvkost.

Deltakelse i Noklus innebærer at hjemmetjenesten har et kontinuerlig kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet. Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt. Oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringskurs og informasjon om analyseutstyr er tilgjengelig. Via utsendelse av eksterne kvalitetskontroller følges kvaliteten på analysevirksomheten jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding på resultatet og bistand ved behov til å bedre kvaliteten.

Det er etablert en rådgivende arbeidsgruppe som skal følge prosjektet og gi råd og innspill. Denne gruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, Kommunene, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Utviklingssentre for hjemmetjenesten og hjemmetjeneste som allerede deltar i Noklus.

Les mer om hjemmetjenesteprosjektet på noklus.no

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 02.05.2019 Se tidligere versjoner