Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rådgivende enhet for russaker

Vilkår for oppmøte og ruskontroll

Vilkår om oppmøte for rådgivende enhet

 • Oppmøte ved rådgivende enhet for russaker anses ikke som helsehjelp, men som en strafferettslig reaksjon. Det betyr at oppmøte ikke skal nedtegnes i pasientjournal. 
 • Enheten er en helse- og omsorgstjeneste, og forsvarlighetskravet gjelder.
 • Vilkåret om oppmøte med samtale er oppfylt etter at bruker/pasient har møtt en gang. 

Vilkår om ruskontroll 

 • Prøvetaking som følger av påtaleavgjørelse eller dom skal tas som sanksjonær prøve og følge Prosedyrer for rusmiddeltesting
 • Påtalemyndigheten ved lokalt politi er rekvirent av rusmiddelprøvene. Rådgivende enhet har ansvar for gjennomføring av rusmiddelprøve, mens melding om prøvesvaret går direkte fra laboratoriet til rekvirent (påtalemyndigheten ved politiet). Den som gjennomfører rusmiddeltestingen, skal ikke samtidig ha vedkommende i behandling. 

Påtalemyndigheten og domstolen kan sette vilkår om henholdsvis oppmøte for rådgivende enhet for russaker, samt vilkår om gjennomføring av ruskontroll. Dersom det er uklarheter og spørsmål om selve vilkåret for oppmøte eller ruskontroll, må dette rettes til påtalemyndigheten i det enkelte politidistrikt.

§ 3-9 b. Rådgivende enhet for russaker

Kommunen skal ha en rådgivende enhet for russaker. Denne enheten skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), kapittel 3, § 3.9b første ledd
Kilde: lovdata.no

Innkalle foreldre/foresatte

Foreldres tilstedeværelse ved oppmøte og/eller ruskontroll for personer under 18 år, reguleres ikke av helselovgivningen, men av politiets regelverk

 • Siden foreldrene allerede er kjent med påtaleunnlatelsen ved skriftlig underretning fra politiet, jf. påtaleinstruksen § 18-3, kan også rådgivende enhet for russaker innkalle foreldre/foresatte dersom de vurderer dette som hensiktsmessig.
 • Praksis er at siktede og eventuelle verger (for eksempel i tilfeller der siktede er mindreårig) mottar skriftlig underretning om utstedt påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 69, samt om eventuelle vilkår som er satt for påtaleunnlatelsen. Dette følger av Påtaleinstruksen § 18-3.

Referanser 

Møte hos rådgivende enhet for russaker

Innkalling til oppmøte hos rådgivende enhet for russaker

Kommunen må informere lokal påtalemyndighet ved politidistriktet om kontaktopplysninger til rådgivende enhet for russaker. Påtalemyndigheten formidler informasjon om at en person er ilagt vilkår til enheten i kommunen, og enheten kaller personen inn til oppmøte og eventuelt til ruskontroll. 

Innkalling til oppmøte skal være skriftlig, men enheten kan også forsøke å oppnå kontakt på telefon og i helt særskilte tilfeller benytte oppsøkende virksomhet.

Om oppmøte hos rådgivende enhet for russaker 

 • Vilkåret er oppfylt når vedkommende har møtte opp en gang. 
 • Oppmøte skal være personlig, men kan unntaksvis, i særskilte tilfeller, gjennomføres digitalt for eksempel der det er lange avstander.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven bygger på oppholdsprinsippet, som betyr at kommunen har ansvar for de som oppholder seg i kommunen. Det betyr at en person kan møte opp ved enheten i den kommunen der vedkommende oppholder seg, som kan være en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.
 • Politiet har ansvar for å sende informasjon om vilkår til rett kommune.
 • Møtet er ikke helsehjelp 

Det å gi generell informasjon om risiko og helsefare ved rusmidler som er allment tilgjengelig anses ikke som helsehjelp. Oppmøte hos enheten skal derfor ikke nedtegnes i pasientjournal, men registreres på annen måte i et administrativt system. Kommunen beslutter selv hvilket administrativt system oppmøte skal lagres i. Det er tilstrekkelig å notere om vilkåret om oppmøte er oppfylt eller ikke i det administrative systemet. 

Eksempel på slikt administrativt system kan være kommunens postjournalsystem eller saksbehandlingssystem. Informasjonen skal lagres i henhold til de krav som gjelder for personsensitive opplysninger. Hvis personen samtykker til det, kan rådgivende enhet også tilby helsehjelp og individrettet oppfølging av personens rusmiddelbruk. Den helsemessige oppfølgingen i etterkant kan gjennomføres av rådgivende enhet for russaker, men det anbefales at det gjennomføres av andre tjenestetilbud, eventuelt andre personer i kommune eller spesialisthelsetjenesten for å skille mellom oppmøtet som er straffereaksjonen og hjelpetilbud vedkommende får. Det som gis av helsehjelp nedtegnes i pasientjournal på vanlig måte. Oppfølging av rusproblemene bør gjennomføres i tråd med Helsedirektoratets veileder Sammen om mestring eventuelt Henvisningsveileder

Gjennomføring av samtale

Innkalling til oppmøte skal være skriftlig, men enheten kan også forsøke å oppnå kontakt på telefon

 • Enheten kan i helt særskilte tilfeller forsøke å benytte oppsøkende virksomhet for å informere om innkallingen (for eksempel der hvor personen er fulgt opp/kjent av oppsøkende virksomhet fra tidligere).
 • Enheten bør tilstrebe at det er kort tid mellom oppmøtepålegget og selve gjennomføring av møtet.
 • Fleksibilitet i oppmøtested: enheten kan vurdere å gjennomføre møtet utenfor enhetens kontor, eksempelvis på nøytral arena. Ved store avstander og lang og kostbar reisevei kan teknologiske løsninger/digitalt oppmøte vurderes. 

Gjennomføring av selve møte

 • Selv om oppmøte i rådgivende enhet er en strafferettslig reaksjon, bør møtet gjennomføres som en samtale med vekt på samarbeid og relasjonsbygging.
 • Enheten informerer først kort om at vedkommende er der som følge av en betinget påtaleunnlatelse eller dom, og at enheten har taushetsplikt.
 • Deretter skal enheten gi vedkommende kunnskapsbasert informasjon om virkninger og risiko ved bruk av ulike rusmidler, samt trygg bruk av rusmidler 
 • Enheten skal informere om ulike tjenestetilbud og frivillige hjelpetilbud som finnes i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
 • Dersom personen ønsker videre helsehjelp, må rådgivende enhet gi tilstrekkelig informasjon slik at vedkommende kan ta et informert valg om helsehjelpen. Rådgivende enhet skal da henvise/ lose personen videre. Helsehjelp er basert på samtykke, og vil medføre undersøkelser, kartlegging når det gjelder bruk av rusmidler, livssituasjon og eventuelle andre hjelpebehov.

Se nyttige tips for metode om slike samtalen her:

Videreformidle opplysninger til påtalemyndigheten om oppmøte

 • Rådgivende enhet skal melde til påtalemyndigheten i politidistriktet dersom personen ikke har møtt ved enheten. 
 • Det er påtalemyndigheten sin oppgave å kontrollere om vilkår er brutt og om dette eventuelt skal få ytterligere strafferettslige konsekvenser. 
 • Dersom oppmøte skjer i henhold til vilkår, er det ikke behov for å melde om dette.
 • Meldinger til påtalemyndigheten skal skje på samme måte som personsensitive opplysninger overføres til personer/enheter utenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette kan skje via brev, sendt enten per post eller via Altinn. Dersom brev sendes via Altinn må kommunen ha opprettet egen virksomhet i Altinn. Hjemmel for videreformidling av opplysninger til påtalemyndigheten er helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9b. 
 • Det er ikke hjemmel for videreformidling av helseopplysninger (knyttet til eventuell helsehjelp som gis ved eller utenfor enheten) til påtalemyndigheten, med mindre pasienten eller brukeren samtykker til det.

Referanser 

Ruskontroll

Ruskontroll kan også i noen tilfeller settes som vilkår for påtaleunnlatelse eller betinget dom. Pålegg om ruskontroll hos rådgivende enhet er ikke basert på en helsefaglig vurdering, men ilagt som en strafferettslig reaksjon

 • Sanksjonære prøver er ikke helsehjelp eller medisinske prøver. 
 • Påtalemyndigheten i politiet bestemmer at ruskontroll skal utføres, og er derfor rekvirent og mottaker av prøvesvar. Det presiseres at rekvirent (påtalemyndigheten) avgjør prøvemetode og hva det skal analyseres for.
 • Rådgivende enhet har ansvar for å sørge for gjennomføring av ruskontrollen. Dette betyr at enheten har ansvar for at prøvetakingen gjennomføres forsvarlig og i henhold til prosedyre for sanksjonære prøver. Det vises til Prosedyrer for rusmiddeltesting.

Med sanksjonære prøver menes prøver hvor positivt analyseresultat alene kan føre til alvorlige sanksjoner eller til tap av tilbud og/eller rettigheter. Rusmiddeltesting er satt som vilkår for påtaleunnlatelse etter straffeloven § 37 bokstav d, jf. straffeprosessloven § 69, eventuelt som vilkår for en betinget dom etter straffeloven § 37 bokstav d. Resultatet av prøven kan medføre sanksjoner. Det betyr at ruskontroll ved enheten må tas som sanksjonær prøve. 

Nettsiden Farmakologiportalen angir oppdatert informasjon om hvilke laboratorier som utfører rusmiddelanalyser.

Rekvirent (påtalemyndigheten i politiet) har ansvar for å informere prøvegiver om prøvetakingen. Informasjonen må blant annet inneholde hvordan prøvetakingen skal skje, at prøven er sanksjonær, samt omfanget og hyppighet av prøvetakingen. Rådgivende enhet må også få denne informasjonen for å kunne gjennomføre ruskontrollen. I tillegg må rekvirent (påtalemyndigheten i politiet) informere prøvegiver om hvilke konsekvenser det kan få dersom rusmidler påvises, hva som skjer dersom vedkommende unnlater å møte til ruskontroll og om det er flere enn rekvirenten som skal motta kopi av prøvesvaret. Påtalemyndigheten i det enkelte politidistrikt kan kontaktes dersom det er spørsmål om selve vilkåret for ruskontroll. 

Prøvesvar sendes direkte fra laboratoriet til rekvirent (påtalemyndigheten i politiet). Dette betyr at rådgivende enhet ikke nødvendigvis får vite resultatet av prøven. Andre opplysninger om gjennomføring av ruskontroll (dato, type test osv.) skal ikke lagres i journal, men lagres ved 
enheten i et administrativt saksbehandlingssystem etter gjeldene regler for sensitive personopplysninger. 

Enheten anbefales å ta kontakt med laboratorier for nærmere råd og veiledning om sanksjonære prøver, samt for oversendelse av eventuelt utstyr for prøvetaking. Dersom prøvetaking skjer hos fastlegekontor etter avtale med kommunen må det presiseres at dette ikke kan føres i pasientjournal. Det må presiseres at det ikke kan føres i pasientjournal at prøve er tatt. Helsepersonell som har vedkommende i behandling eller har en nær relasjon til vedkommende kan ikke pålegges å ta prøvene. Pasientens fastlege er derfor ikke egnet prøvetakingssted.

Ruskontroll av personer under 18 år

 • Ungdom mellom 15 og 18 år kan også pålegges både oppmøte og ruskontroll ved enheten som vilkår for påtaleunnlatelse eller betinget dom.

Helsepersonelloven § 12 tredje ledd pålegger lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør å foreta rusprøve av personer under 18 år der politiet anmoder om det. Det samme står nå i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9, som ikke er avgrenset til alder. 

Overnevnte helsepersonell har ikke plikt til å foreta undersøkelser av en person under 18 år som helsepersonellet har til behandling (se helsepersonelloven § 12 fjerde ledd, nr. 2). Kommunen må sørge for at helsepersonell er klar over dette. Hovedbegrunnelsen for dette unntaket er å ivareta tillitsforholdet mellom pasient og behandler. Kommunen bør derfor sørge for det samme for personer over 18 år, altså at helsepersonell ikke gjennomfører ruskontroll for pasienter som er hos helsepersonellet til behandling. 

Referanser 

Finansiering av ruskontroll ved rådgivende enhet for russaker

 • Kommunene må fakturere den instansen som har overført saken til den rådgivende enheten med vilkår om ruskontroll, det vil si politi- eller påtalemyndighet.

Sanksjonære prøver forstås som rusmiddeltesting der alenestående prøvesvar kan medføre alvorlige (rettslige) sanksjoner for eksempel innen kriminalomsorg, barnevern og yrkesliv (jf. veileder Prosedyrer for rusmiddeltesting). Sanksjonære prøver benyttes hovedsakelig når rusmiddeltesting er et kontrolltiltak fra en instans utenfor helsevesenet og er hjemlet i lov. Sanksjonære prøver betyr skjerpede krav både til prøvetaking og analyse, noe som også har betydning for kostnadssiden.

Som følge av vurderingen om at prøvetakingenfølger av vilkår ved betinget påtaleunnlatelse er å anse som sanksjonære prøver og at helsetjenesten ikke er en del av straffegjennomføringsapparatet. Selv om tjenesten er en pålagt oppgave som følge av en strafferettslig reaksjon, eller i tilknytning til denne. Av dette følger det at helse- og omsorgstjenesten ikke kan gis ansvar for å rekvirere slike prøver, men kun gjennomføre rusmiddeltesting på anmodning fra politi- og påtalemyndigheten. Politi og påtalemyndighet, som den instans som har myndighet til å avkreve rusmiddeltesting med slikt formål, må således være ansvarlig både for rekvirering og kostnadene.

 • Rekvirent (politi og påtalemyndighet) har ansvar for å informere prøvegiver om prøve-takingen, herunder hvordan prøvetakingen skal skje og hvilke konsekvenser det får for prøvegiver dersom bruk av rusmidler påvises, eller dersom domfelte unnlater å møte til avtalt rusmiddeltesting.
 • Rekvirent fastsetter omfang og hyppighet av rusmiddeltesting, hva slags prøve som skal tas, og hvor lenge en person skal avgi rusmiddelprøver.
 • Rådgivende enhet (kommunen) er prøvetaker, og har ansvar for at prøvetakingen utføres i samsvar med kravene til sanksjonære prøver som følger av prosedyre for rusmiddeltesting.
 • Rekvirent bærer kostnadene ved rusmiddeltesting.

Prøvetakingen som følger av vilkår ved betinget påtaleunnlatelse, av rettssikkerhetshensyn, må utføres i samsvar med kravene til sanksjonære prøver jf. veileder Prosedyre for rusmiddeltesting. 

Referanser 

Organisering

Kompetanse i rådgivende enhet for russaker

Rådgivende enhet for russaker i kommunen kan organiseres slik kommunen selv finner det hensiktsmessig. Enheten/funksjonen kan plasseres ved tjenestesteder som allerede er opprettet for å ivareta oppgaver og formål som tilligger kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven. Enhetene må ikke være en «fysisk enhet» i form av en egen avdeling e.l. i kommunen, men kan være en funksjon. I større kommuner og byer kan tjenesten f.eks. organiseres som en egen enhet. Det oppfordres til interkommunalt samarbeid i små og mellomstore kommuner.

Støtte til implementering av rådgivende enhet for russaker

Kommunene kan få råd og veiledning av statsforvalterne og kompetansesentrene på rusfeltet. 

Korusene kan kontaktes for videre råd og veiledning rundt innholdet i samtalen.

Kontakt

Først publisert: 06.10.2022 Siste faglige endring: 12.01.2024 Se tidligere versjoner