Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Behandlingsstedenes ansvar for rett til valg av behandlingssted

Behandlingsstedene har plikt til å ta imot pasienter uavhengig av bosted. De har også plikt til å rapportere ventetider og aktivitetsdata.

Rett til valg av behandlingssted omfatter alle behandlingssteder som eies av et regionalt helseforetak eller har avtale med et av de fire regionale helseforetakene.

Behandlingsplikt

Behandlingssteder som er omfattet av rett til valg av behandlingssted, er forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til behandlingsstedet, og prioritere dem på lik linje, uavhengig av bosted.

Hvis et foretak består av flere geografisk atskilte behandlingssteder/sykehus, har pasienten rett til å velge behandlingssted innenfor foretaket.

Det finnes noen unntak fra rett til valg av behandlingssted:

  • Behandlingssteder kan unntaksvis avvise pasienter fra andre regioner som benytter retten til å velge behandlingssted, hvis behandlingsstedene må prioritere å oppfylle retten til vurdering/undersøkelse/behandling for pasienter fra egen region.
  • Pasienter som henvises til behandling og undersøkelse, kan velge behandlingssted, men de kan ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til å velge behandlingssted ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for.
  • I øyeblikkelig hjelp-situasjoner har pasienten ikke rett til å velge sykehus selv. Når øyeblikkelig hjelp-situasjonen er opphørt, har imidlertid pasienten rett å velge behandlingssted på vanlig måte.

Rapporteringsplikt

Ventetider og aktivitetsdata skal rapporteres på behandlingsstedsnivå.

Rapportering av ventetider

Aktivitets- og ventelistedata

Aktivitets- og ventelistedata skal rapporteres til Norsk pasientregister (fhi.no) (NPR) månedlig og tertialvis. Det er laget en egen registreringsveileder for fritt behandlingsvalg.
Data skal rapporteres til relevante nasjonale medisinske kvalitetsregistre (kvalitetsregistre.no).

Informasjonsplikt

Behandlingsstedene har plikt til å oppgi nødvendig informasjon slik at pasienter får grunnlag til å velge behandlingssted, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 (lovdata.no). Behandlingsstedet har også plikt til å sende henvisningen videre når pasienten ønsker seg et nytt behandlingssted.

Først publisert: 22.01.2018 Siste faglige endring: 22.02.2024 Se tidligere versjoner