Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Juridiske og etiske vurderingar ved etablering av Nasjonalt genomsenter

Helsedirektoratet har vurdert etiske og juridiske sider ved etablering av eit nasjonalt genomsenter med register for helsehjelp, kvalitetssikring og forsking

Nasjonalt genomsenter i strategi for persontilpassa medisin 2023-2030

Nasjonal strategi for persontilpassa medisin 2023-2030 står det at hovudmålsetjinga med etablering av genomsenteret er å bidra til felles ei nasjonal løysing for diagnostikk og helsehjelp på tvers av helseregionane. Den skal sikre rask og sikker dataoverføring med felles kommunikasjonsløysingar og ha oppsett for dynamisk samtykke. Løysninga må vere skalerbar og kunne ta opp i seg behov som kjem i framtida. Den må også ivareta grenseflater mot aktørar utanfor spesialisthelsetenesta, slik som universitetsmiljøa, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Kreftregisteret, og gjere det mogleg å samarbeide internasjonalt.  
 
Genomsenteret skal basere seg på kompetansemiljø innan medisin, genetikk, patologi, bioinformatikk og IKT-tryggleik.  
 
I 2021 fekk dei regionale helseføretaka i oppdrag å greie ut og etablere eit nasjonalt genomsenter med registerløysningar for lagring og bruk av genetiske opplysningar for helsehjelp, kvalitetssikring og forsking. Dette skulle gjerast i samarbeid med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, som også fekk eige oppdrag knytt til genomsenteret.  

Vurdering av juridiske og etiske sider ved etablering av Nasjonalt genomsenter

Helsedirektoratet har vurdert juridiske og etiske sider av eit nasjonalt genomsenter, i samarbeid med Direktoratet for e-helse og dei regionale helseføretaka gjennom Helse Sør-Aust RHF. 

Vi har teke utgangspunkt i behov som er kartlagt gjennom innspel frå spesialisthelsetenesta. Difor handlar første del av utgreiinga om etiske og juridiske sider ved bruk og deling av genomdata som kjem frå diagnostikk og behandling i helsetenesta. Vi har sett på i kva grad det er naudsynt å bruke genomdata til helsehjelp, kvalitetssikring og forsking, og korleis dette kan gjerast innanfor juridiske rammer som tek omsyn til etiske prinsipp, personvern og integritet. 

Utgreiingsrapporten inkludert tilhøyrande vedlegg vart levert til Helse- og omsorgsdepartementet desember 2023.

    Først publisert: 12.10.2023 Siste faglige endring: 31.01.2024 Se tidligere versjoner