Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Jodtabletter til kommunene

Kommuner kan bestille jodtabletter til å ha i beredskap.

Bestilling av jodtabletter

På grunn av situasjonen i Ukraina mottar Helsedirektoratet mange henvendelser og spørsmål fra kommuner og innbyggere om tilgang på jodtabletter.

Jodtabletter er et aktuelt beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. De skal imidlertid bare tas etter råd fra myndighetene.

Før kommunen bestiller:

 • Ta en sjekk av hvor mange kommunen har på lager, og om dette dekker én dose til målgruppen barn og unge til 18 år, samt gravide og ammende.
 • Mange kommuner har jodtabletter på lager som har gått ut på dato. Statens Legemiddelverk tester tablettene årlig, og Helsedirektoratet gir beskjed til kommunene når det er på tide å bytte dem ut.
 • Personer mellom 18 og 40 år må selv kjøpe tabletter på apotek.
 • Trenger kommunen likevel å bestille flere, legg ved leverings- og fakturaadresse i bestillingen.

Merk at Helsedirektoratet ikke sender ut til privatpersoner. Se informasjon om jodtabletter til befolkningen (helsenorge.no)

Mer informasjon om jodtabletter (Direktoratet for strålevern)

Veileder til kommunene om jodberedskap ved atomhendelser

Jodtabletter er en del av atomberedskapen i Norge

Ved en atomulykke nær eller i Norge kan radioaktivt jod bli spredd via luften i så store mengder at det tas opp i skjoldbruskkjertelen hvis man puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat og drikke. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for kreft i denne. Tablettene har en konsentrasjon av jod som er mye større enn i kosttilskudd.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende har tilgang til jodtabletter fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt å anbefale tabletter til voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter.

Ved en atomulykke der radioaktivt jod blir spredd via luften vil det normalt også gis råd om innendørsopphold i inntil 2 døgn, såkalt «innemelding». Det er derfor viktig at tablettene er lagret der man oppholder seg. Kriseutvalget for atomberedskap (Atomberedskap i Norge - dsa.no) har anbefalt at den enkelte husstand har jodtabletter tilgjengelig hjemme og at kommunene oppbevarer jodtabletter ved skoler, barnehager, helsestasjoner og andre kommunale institusjoner, slik at de kan deles ut ved en atomhendelse som påvirker Norge. Det kan også være aktuelt å dele ut tabletter til dem som ikke har det hjemme, dersom inntaket skal skje senere på kvelden eller på en fridag. Jodtabletter skal ikke deles ut før Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler det.

Jodtabletter skal ikke deles ut før Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler det

Dersom det inntreffer en atomhendelse med radioaktivt utslipp nær eller i Norge, vil Kriseutvalget fortløpende informere befolkningen og kommunene om dette i alle medie- og informasjonskanaler. Dersom situasjonen tilsier at det kan bli aktuelt å dele ut jodtabletter, vil kommunene bli bedt om å gjøre forberedelser til dette. Dette vil skje før et radioaktivt utslipp når befolkede områder. Dersom jodtabletter blir nødvendig å bruke, vil Kriseutvalget gi tydelig beskjed om hvem som skal ta jodtabletter og når de skal tas. Andre tiltak kan også bli aktuelle. Som eksempel ble tiltak for beitedyr innført i landbruket etter utslippet fra Tsjernobyl i 1986, men det var ikke nødvendig for innbyggerne å innta jodtabletter den gangen.

Kommunenes beredskapsansvar for jodtabletter

Kommunenes beredskapsansvar for jodtabletter følger av bla. sivilbeskyttelsesloven §14 og §15 og helseberedskapslovens § 2-2 (planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid) samt utfyllende forskrifter. Det følger av forskrift om miljørettet helsevern mv. § 5 annet ledd, som er hjemlet i folkehelseloven § 28, at kommunen ved en miljøhendelse knyttet til helseskadelige miljøfaktorer skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense negative helsekonsekvenser. Folkehelseloven avgrenser ikke kommunens plikter kun til befolkningen som er folkeregistrert i kommunen, og skiller ikke mellom innenfor eller utenfor åpningstid. Det er bare Kriseutvalget for atomberedskap som skal gi råd om bruk av jodtabletter, men kommunene skal videreformidle rådet. Se også DSAs plangrunnlag for kommunal atomberedskap på www.dsa.no.

Kommunene bør etablere jod-beredskap i tråd med nasjonale anbefalinger

 1. Kommuneadministrasjonen må kontrollere at kommunen har jodtabletter tilsvarende antall innbyggere under 18 år, gravide og ammende som oppholder seg i kommunen på dagtid (inkl. videregående skoleelever), og bestille flere tabletter hvis nødvendig.
 2. Kommunen må kopiere opp informasjon til foresatte i samme antall, dvs. et papireksemplar til hver innbygger under 18 år: Informasjon til foresatte om utdelte jodtabletter (PDF).
 3. Kommunen må anskaffe plastposer med lukking (lynlåspose) og merkelapper som kan klistres på disse i samme antall, dvs. en lynlåspose til hver innbygger under 18 år.
 4. Skoler, barnehager og kommunale institusjoner kan velge om de vil brukte aktivt eller passivt samtykke til at barn og ungdom kan få jodtabletter dersom det anbefales av Kriseutvalget for atomberedskap. 
  • Aktivt samtykke betyr at skolen, barnehagen eller institusjonen sender ut et skjema til foresatte til barn under 16 år og til ungdommer over 16 år der mottakeren kan gi samtykke til eller motsette seg at barnet eller ungdommen får jodtablett.
  • Passivt samtykke betyr at foresatte til barn under 16 år, får informasjon om at barnet eller ungdommen vil få jodtablett, med mindre foresatte eller ungdommen selv gir beskjed om at de ikke ønsker det. Kommunen må sikre at nødvendig og relevant informasjon når ut til de to målgruppene. 
  • Samtykket for barn gjelder frem til barnet fyller 16 år. Fra fylte 16 år kan barnet selv bestemme om det ønsker å ta imot jodtablett. 
  • Forslag til mal for samtykkeskjema til jodtabletter på norsk, engelsk og ukrainsk i wordformat (docx):
  • Informasjonstekst som kan brukes ved passivt samtykke:
 5. Skoler, barnehager og kommunale institusjoner må klargjøre skjema for dokumentasjon av samtykke og utdelte jodtabletter, der innhentet samtykke registreres på det enkelte barn. Forslag til skjema for dokumentasjon av samtykke og utdelte jodtabletter (docx).
 6. Kommunen må sørge for at jodtabletter, informasjonsark til foresatte, dokumentasjonsskjema, tomme lynlåsposer, merkelapper og sprittusjer lagres på en trygg måte ved den enkelte skole, barnehagene eller kommunale institusjon, slik at dette er tilgjengelig på kort varsel dersom bruk av jodtabletter blir aktuelt. Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvor tablettene befinner seg og ha informasjon om dette på sine nettsider.

Presisering fra Helsedirektoratet angående oppdeling og ompakking av jodtabletter (brev 20. juni 2022, PDF).

Rutiner for inntak av jodtabletter – i kommunal åpningstid

 1. Finn fram jodtabletter, informasjonsark til foresatte, dokumentasjonsskjema og sprittusjer.
 2. Del ut jod til hvert barn i henhold til anbefalt dosering på informasjonsarket, og skriv ned dette i dokumentasjonsskjemaet.
 3. Påse at hvert enkelt barn svelger jod-dosen med litt vann. Skriv dato og klokkeslett på barnets underarm med sprittusj for å markere når inntaket skjedde.
 4. Fyll ut informasjonsark til foresatte med barnets navn, dato og klokkeslettet da inntaket skjedde.

Rutiner for inntak av jodtabletter – utenfor kommunal åpningstid

 1. Dersom et varsel fra Kriseutvalget kommer utenfor kommunal åpningstid, må ansatte ved den enkelte institusjon kontaktes og bes om å komme på jobb for å klargjøre jodtabletter til barn i kommunen som ikke har dette hjemme (ikke nattestid). Dersom et varsel fra Kriseutvalget kommer innenfor kommunal åpningstid, men inntaket av jod skal skje etter åpningstid, må de ansatte klargjøre jodtabletter til alle barn som ikke har dette hjemme, slik at anbefalt dose og informasjonsskriv kan sendes med barna hjem.
 2. De ansatte må finne fram jodtabletter, informasjonsark til foresatte, dokumentasjonsskjema, tomme lynlåsposer, merkelapper og sprittusjer.
 3. Alle barn som man ikke med sikkerhet vet har jodtabletter hjemme, skal få utdelt dette i lynlåspose samt informasjonsark til foresatte med påført navn, fødselsår, dosering av jod og klokkeslett for når dosen skal inntas.
 4. Legg jodtablett med anbefalt dosering (NB - kan være mindre enn 1 tablett for yngre barn) i lynlåsposen. Skriv på posen: tablettens navn, dosering og klokkeslett for inntak. Skriv det samme inn i dokumentasjonsskjemaet.

Skjemaer tilknyttet utdeling av jodtabletter

Først publisert: 15.03.2019 Siste faglige endring: 04.10.2023 Se tidligere versjoner


DSADirektoratet for medisinske produkter

Veilederen er utarbeidet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.