Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Mandat for KI-rådet

Bakgrunn

Helsedirektoratet har i sitt tildelingsbrev for 2024 [TB 2024-34] fått i oppdrag å videreføre arbeidet med å legge til rette for trygg innføring av KI i helse- og omsorgstjenesten i samarbeid med Direktoratet for medisinske produkter, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet, de fire regionale helseforetakene og KS på egnet vis. Helsedirektoratet skal lede arbeidet. Oppdraget vil besvares ut gjennom et nytt prosjekt: "Rammer og retning for KI i helse- og omsorgstjenesten". 

Kordineringsprosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens" ble formelt avsluttet 31.12. 2023. Styringsgruppen for koordineringsprosjektet har fungert som midlertidig koordineringsgruppe i en interimsperiode som sammenfaller med interimsperioden for sammenslåingen av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, dvs. fra 1. januar til 1. april 2024.

Det er behov for å etablere en ny samarbeidsmodell for det nye oppdraget og eventuelt andre prosjekter eller linjeoppgaver som handler om kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren, og som Helsedirektoratet er ansvarlig for.

Forslag til formål, oppgaver, ansvar, sammensetning, funksjonstid og samarbeidsmodell for KI-rådet

Formål

KI-rådet skal gi råd til Helsedirektoratet om strategiske veivalg, prinsipielle spørsmål og anbefale prioritering og gjennomføring av tiltak for å legge til rette for trygg og effektiv innføring av KI i helse- og omsorgssektoren.

Oppgaver og ansvar

Hensikten med KI-rådet er å kunne løfte, få innspill om, orientere hverandre om og diskutere spørsmål som er av strategisk karakter og/eller av nasjonal interesse for å legge til rette for trygg og effektiv bruk av KI i helse- og omsorgssektoren.

KI-rådet vil være et samarbeidsorgan mellom sentrale aktører, både fra helsemyndighetssiden og fra helse- og omsorgstjenesten. Gjennom KI-rådet kan det også etableres tverrsektorielle og internasjonale samarbeidsarenaer.

Nasjonal rådsmodell for e-helse har som formål å samle de sentrale aktørene i helse- og omsorgssektoren om behov, felles strategisk utviklingsretning, prioriteringer og mål for e-helseutviklingen. Ved behov kan saker løftes inn i den nasjonale rådsmodellen.

Sammensetning

For å videreføre det gode samarbeidet som ble etablert i koordineringsprosjektet for KI er det ønskelig at de samme aktørene også være deltakere i KI-rådet. Følgende er deltakere pr. 1. april 2024: Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet, Helse Sør-øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt RHF, Helse Nord RHF og KS. Kompetansenettverket KIN er observatør. KI-rådet ledes av Helsedirektoratet.

Rådet møtes en ca. tre-fire ganger i halvåret.

Funksjonstid

Funksjonstid for medlemmene er i utgangspunktet to år, dvs. ut 2025, og videre form evalueres innen utgangen av 2025.

Samarbeidsmodell

Nedenfor er et forslag til samarbeidsmodell.

Samarbeidsmodell

Først publisert: 30.04.2024 Siste faglige endring: 30.04.2024 Se tidligere versjoner