Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Presiseringer og endringer i pakkeforløp for kreft

Endringer i Pakkeforløp for kreft fra 1. januar 2023

 • Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft: OA1 fjernes
 • Pakkeforløp for myelomatose: strålebehandling legges til som valg under behandling. Forløpstid er satt til 14 virkedager fra klinisk beslutning til start strålebehandling.
 • Pakkeforløp for lymfom: forløpstiden klinisk beslutning til start behandling- strålebehandling – utvides. Ny forløpstid blir 17 virkedager fra klinisk beslutning til start strålebehandling. Og ny forløpstid fra start pakkeforløp til start strålebehandling blir 35 dager.

Oppdatering av kodeveiledere for kreft 1. januar 2023

Alle tre kodeveiledere for kreft (kodeveileder for organspesifikk kreft, kodeveileder for diagnostisk pakkeforløp og kodeveileder for metastaser) er revidert og lagt ut i digital form.

Endringer i Pakkeforløp for kreft fra 1. mai 2021

Pakkeforløp for brystkreft:

OF2 utvides fra 7 til 12 dager

Følgelig blir OF4 utvidet med tilsvarende 5 dager

Pakkeforløp for føflekkreft:

Tittel på pakkeforløpet endres til Pakkeforløp for malignt melanom

Pakkeforløp akutt leukemi og myelodysplasi, og Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi:

Disse pakkeforløpene fjernes. Bakgrunnen for dette er at pakkeforløpet ikke bidrar til å forbedre forløpet for pasientene, og det medfører betydelig merarbeid for de kliniske avdelingene. Disse pakkeforløpene er alt prioritert med korte frister.

For pasienter som er i disse pakkeforløpene skal det ikke legges inn koder etter 1.mai 2021, men de skal fortsatt følges opp etter gjeldende faglig praksis.

Pakkeforløp for testikkelkreft:

Tiden fra avsluttet utredning til start behandling økes. Dette fordi det er økt tid til kirurgi grunnet økt utredningstid- de skal til PET.

Medikamentell behandling: Her inkluderes metastatisk sykdom. De som skal ha adjuvant kjemoterapi kodes under punkt som ved adjuvant behandling.

Endringene gjelder og vil være synlige fra 1.mai 2021.

Endringer gjeldende fra November 2019 

Når settes kode for start pakkeforløp? I hvilket HF og når?

Presisering: Registrering av kode for start pakkeforløp skjer i første HF, der det foreligger begrunnet mistanke. 

Er «begrunnet mistanke» definert godt nok?

Presisering: Begrunnet mistanke er definert for alle pakkeforløpene. 

Hva når avtalespesialister er involvert?

Avtalespesialister kan fortsatt ikke starte pakkeforløp og gjøre registreringer/koding med rapportering månedlig til NPR. Pakkeforløp for kreft startes når henvisning mottas i sykehus. 

Ny kode for pasienter som er ferdig eller delvis utredet hos avtalespesialist

 • Brukes for å markere pakkeforløp hvor pasienten har startet pakkeforløp hos avtalespesialist og er helt eller delvis ferdig utredet der.  
 • Rapporteres som premiss A Pakkeforløpet startet hos avtalespesialist i kodeverk Premisser knyttet til pakkeforløp (OID=8380).
 • Det er ingen egen dato for premiss A. Dato vil være knyttet til hendelse A Start pakkeforløp som er dato for mottatt henvisning for rapporterende enhet.
 • Eksempel på kode med premiss A i kodeverk Pakkeforløp kreft (OID=8480): A01AA Brystkreft; Start pakkeforløp/mottatt henvisning; Pakkeforløpet startet hos avtalespesialist. Pasienten er ferdig/delvis utredet. 

Målepunktene start utredning, klinisk beslutning og start behandling

Presisering: Kode for klinisk beslutning settes på dato når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten. 

Pasientutsatt behandling – hvordan kode dette?

Ny kode for pasientutsatt oppstart av behandling

 • Brukes i tilfeller der sykehuset har planlagt oppstart behandling i pakkeforløp, men hvor pasienten selv velger å utsette behandlingsstart.
 • Utsettelsen må være på mer en 1 uke, dvs. 7 kalenderdager.
 • Pakkeforløpet avsluttes ikke, men merkes slik at man kan lage statistikk med og uten disse forløpene.
 • Utsettelsen rapporteres som hendelse P Start pasientutsatt behandling i kodeverk Type hendelser pakkeforløp kreft (OID=9174).
 • Rekkefølge: P skal logisk komme etter C Klinisk beslutning om eventuell behandling og før F Start initial behandling. Eksempel på riktig rekkefølge av hendelser: A – S – C – P – F.
 • Eksempel på kode med hendelse P i kodeverk Pakkeforløp kreft (OID=8480): A01P Brystkreft; Start pasientutsatt behandling.

Etterregistrering i pakkeforløp

Registrering og koding av pasienter i pakkeforløp skal i prinsippet skje i sanntid. 

Dette gjelder spesielt registrering av startkode. 

Øyeblikkelig hjelp-pasienter

I noen pakkeforløp (barnekreft, og akutt leukemi) er håndtering av ø-hjelp en normal del av forløpet. For øvrig er det ikke tenkt at pasienter som er behandlet i ø-hjelp-fasen av sin sykdom skal inkluderes i pakkeforløp for kreft. Et sentralt eksempel på dette er pasienter med tykk- og endetarmskreft som opereres i akuttfasen. 

Hvilke pasienter skal ikke inkluderes i pakkeforløp?

I prinsippet skal alle pasienter med begrunnet mistanke om kreft inkluderes i pakkeforløp for kreft. Imidlertid bør det alltid gjøres en vurdering ut fra alder og allmenntilstand. Dette gjelder pasienter hvor utredning og behandling ikke vil ha noen konsekvens. 

Pasienter med residiv 

Ved tilbakefall av kreftsykdom (lokalt eller regionalt residiv, eller fjernmetastaser) etter tidligere avsluttet behandling henvises pasienten ikke til nytt pakkeforløp. Imidlertid må pasienten ivaretas etter de samme prinsipper som er i pakkeforløpene. 

Forløpstidene – endringer 

Det arbeides med enkelte endringer i noen av pakkeforløpene. Det vil bli informert om disse så snart dette er besluttet.

Først publisert: 13.11.2020 Siste faglige endring: 30.12.2022 Se tidligere versjoner