Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør og overdragelse av virksomhet

1. oktober 2021 kom ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Den omfatter også innlevering av pasientjournaler ved tap og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning.

Hvem må levere pasientjournaler?

Hvis det ved overdragelse eller opphør av virksomhet ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til et bestemt helsepersonell eller til en bestemt virksomhet, skal de avleveres til Helsedirektoratet eller det organ direktoratet bestemmer. Helsedirektoratet er dataansvarlig for behandlingen av opplysningene etter at de er avlevert.
Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) § 17 første ledd
Kilde: lovdata.no


Ved tap av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan Statens helsetilsyn pålegge innlevering av journalmaterialet, jf. helsepersonelloven § 62a (lovdata.no).

Hvordan levere pasientjournaler?

I begge tilfeller skal virksomheten ta kontakt med Norsk helsearkiv for å avtale innlevering av aktuelt materiale, og få føringer for hvilke krav som stilles i forbindelse med overføringen.

Oppbevaring av pasientjournaler

Det følger av pasientjournalloven § 25 at Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes. Dette gjelder også for journaler som avleveres til Norsk helsearkiv ved overdragelse og opphør av virksomhet, eller ved tap av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.

Oppbevaring av databasedump ved tap av autorisasjon

Virksomheter som leverer inn materiale grunnet tap eller suspensjon av autorisasjon har i ordningen mulighet til å levere inn fullstendig databasedump i tillegg til journalene. Databasedumpen oppbevares i to år og gir mulighet for rask tilbakeføring av fullstendig materiale dersom behandler får tilbake autorisasjonen.

Tjenester i ny ordning

  • Innsyn i journal
  • Retting og/eller sletting i journal
  • Flytting av journal til ny behandler

Innsyn i journal

Innsynssaker saksbehandles i sin helhet av Helsedirektoratet. Pasientene kan lese mer om hva de kan få innsyn i på helsenorge.no.

Retting, sletting og flytting av journal

Pasienter som ønsker retting, sletting og flytting av journal er selv ansvarlig for å skaffe ny behandler.

Pasienter som ønsker retting, sletting eller flytting av journal må først fylle ut skjema i Altinn med navn på tidligere behandler, virksomhet og fylke, samt navn på ny behandler og ny behandlers virksomhet.

Deretter overfører Helsedirektoratet journalen til ny behandler. Ny behandler gjør en vurdering av retting og sletting av opplysninger hvis pasienten ønsker dette.

Dersom denne prosessen ikke lar seg gjøre, kan ny behandler ta kontakt med den nasjonale ordningen ved å sende en skriftlig forespørsel (ikke e-post) om utlevering. Ny behandler må da oppgi helsepersonellnummer, og pasientens fullmakt må legges ved. Pasienten finner fullmaktsskjema på helsenorge.no. 

Postadresse:

Helsedirektoratet
Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo.
Merk henvendelsen: Helsedir-utlevering av pasientjournaler

Norsk helsearkiv vil ta kontakt med deg for overføring av journal etter at vi har mottatt henvendelsen fra deg.

Opplysninger vi trenger for å overføre journal

  • Navn på tidligere behandler og virksomhet
  • Navn på ny behandler og virksomhet

Vi trenger også å vite:

  • Ny behandlers helsepersonellnummer
  • Ny behandlers e-postadresse
  • Ny behandler mobiltelefonnummer

Dersom du ikke har denne informasjonen eller får den av ny behandler, vil Helsedirektoratet kontakte ny behandler og skaffe dem.

Spørsmål om ordningen?

Har du direkte spørsmål om ordningen, send e-post til NOO@helsedir.no

Først publisert: 01.10.2021 Siste faglige endring: 01.10.2021 Se tidligere versjoner