Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Valdresmodellen – sammen og samtidig

Kort beskrivelse av modellen

I forbindelse med nedleggelse av DPS døgnpost i Valdres, ble det opprettet et samarbeidsprosjekt mellom DPS Gjøvik og kommunene i Valdres (Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang) for blant annet å se på muligheten for å opprette psykiatriske døgnplasser ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS). Som resultat av dette prosjektet ble det etablert 2 døgnstøtteplasser ved VLMS for pasienter som er i poliklinisk behandling og som i sårbare faser har behov for trygge rammer og omsorg gjennom døgnet.

Mandat

Formålet med innleggelse av pasienter med psykisk lidelse fra spesialisthelsetjenesten til et døgntilbud på VLMS, er å understøtte poliklinisk utredning og/eller behandling. Innleggelsen kan være/bidra til:

 • Ledd i utredning hvor det trengs observasjon gjennom døgnet
 • Trygghet ved kriser som oppstår i poliklinisk behandling
 • Medikamentendringer (opp-/nedtrapping, seponering, skifte av medikamenter) som ikke takles ved utelukkende poliklinisk oppfølging

Viktige valg 

 • Poliklinikken ivaretar psykiatrisk behandling/oppfølging og Intermediæravdelingen (IMA) på VLMS ivaretar rammene, omsorgen og eventuelt behov for somatisk undersøkelse/oppfølging
 • Tydelige inklusjons- og eksklusjonskriterier
 • Tett og kontinuerlig samarbeid i driftsråd 
 • Når det kreves psykiatrisk behandling gjennom døgnet overføres pasienten til døgnenhet innenfor psykisk helsevern. 
 • Sikre skriftlig dialog gjennom ulike journalsystemer
 • Veiledning av personalet ved IMA

Innsikter

Prosjektet er ledelsesforankret både i kommunene og Sykehuset Innlandet. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune (vertskommune) og Sykehuset Innlandet. De to viktigste innsiktene var:

 • Avklaring av juridiske ansvarsforhold med bakgrunn i at avtalen reguleres av to ulike lovbestemmelser; Spesialisthelsetjenesteloven og Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Behovet for samlokalisering som resulterer i bygging av lokaler til poliklinikken på VLMS. 

Felles samhandlingsverktøy

Det var utfordrende med to ulike journalsystemer. Dette ble løst ved at det sendes Dialogmeldinger mellom systemene med jevnlig oppdatering. Ansvarlig behandler ved poliklinikken lager henvisning som følger pasienten ved innleggelse. Her beskrives bakgrunn for innleggelse, mål, plan for oppfølging og innleggelsens varighet. Her beskrives også eventuelle behov for oppfølging fra IMA. Alle innleggelser avklares med overlege på IMA før det sendes henvisning. 

Erfaring fra arbeidet i prosjektet

Arbeidet med prosjektet har ført til større forståelse og involvering mellom DPS og kommunene. Etablering av døgnstøtteplassene bidrar til at psykiatri og somatikk blir sett i sammenheng, når pasienten er innlagt. 

Når to ulike instanser og nivåer jobber sammen og samtidig rundt pasienter, fører dette til en større forpliktelse til samarbeid. Det samme skjer i FACT teamene, der kommunene og DPS har et felles ansvar og forpliktelse for pasientbehandling og er etablert i samme team. 

Erfaringen fra prosjektet kan føre til at det kan etableres tilsvarende samarbeid på andre områder. 

Avtaler som regulerer

Valdreskommunene v/Nord-Aurdal kommune som vertskommune og DPS Gjøvik har inngått en samarbeidsavtale som regulerer driften av døgnstøtteplassene, samt andre elementer i Valdresmodellen. Avtalen beskriver innholdet, arbeids- og ansvarsfordeling, samt de juridiske og økonomiske konsekvensene av avtalen.

Prosjektet evalueres med følgeforskning over 3 år, med kvalitativ og kvantitativ tilnærming. 

Finansiering

Ekstrakostnadene ved døgnstøtteplassene finansieres i hovedsak Sykehuset Innlandet. VLMS stiller senger og bemanning på avdeling til disposisjon og egenfinansiering dekkes av SI, slik at det ikke koster noe for pasientene. 

Kontaktpersoner

Først publisert: 06.10.2023 Siste faglige endring: 06.10.2023 Se tidligere versjoner