Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rørosmodellen

Kort beskrivelse av modellen

St. Olavs hospital HF og Røros kommune har fra begynnelsen av 2018 samarbeidet om Rørosprosjektet. De har prøvd ut konseptet Mobil integrert helsetjeneste. Grunnidéen bak prosjektet er at ambulansepersonell i beredskap, som ikke er ute på oppdrag, kan utføre oppgaver på vegne av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. På Røros er den ene ambulansen erstattet med en helsevaktbil som er fullt utrustet som ambulanse, men uten båre. Helsevaktbilen er bemannet med én ambulansearbeider som også utfører oppgaver innen kommunehelsetjenesten.

Kjerneelementer 

Overordnede mål for prosjektet:

 • Styrke det lokale akuttmedisinske tilbudet, inklusive helseberedskap i regionen
 • Styrke akuttmedisinsk kompetanse i kommunenes helse- og omsorgstjeneste
 • Styrke det lokale arbeidet med å forebygge sykdom og skade for innbyggerne
 • Opprettholde og videreutvikle medisinskfaglig og operativ kompetanse i ambulansetjenesten
 • Stimulere til rekruttering av helsepersonell
 • Styrke det lokale akuttmedisinske tilbudet og beredskap i Røros-regionen
 • Effektiv ressursutnyttelse
 • Øke pasient- og brukeropplevd kvalitet
 • Øke trygghet for helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner

Erfaringer

Den kvalitative vurderingen konkluderer med at så å si alle målene er nådd, blant annet:

 • Beredskap for akuttmedisinske hendelser i Rørosområdet er uendret eller bedre
 • Økt kompetanseoverføring mellom helsepersonell
 • Økt trygghet for helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner
 • Økt ressursutnyttelse

Rørosprosjektet er ferdig. Modellen er gått over i vanlig drift i samarbeid mellom kommunen og helseforetaket. 

Hvem er med?

Helse- og omsorgstjenesten i Røros kommune, interkommunal legevakt Røros/Ålen/Os og St. Olavs hospital (ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, Fellesfunksjon for ambulansetjenesten Midt-Norge og Tverrfaglig avdeling Røros). Helsedirektoratet ble involvert som støttespiller og viktig interessent.

Avtaler som regulerer

Prosjektet ble gjennomført innenfor rammene av samhandlingsavtalene mellom helseforetakene og kommunene. Det er ingen særskilte avtaler mellom aktørene utover de overordnede prosjektdokumentene.

Finansiering

Helseforetaket finansierer driften, men innenfor de samme rammene som før prosjektstart. I prosjektet ble én ambulansebil med to ambulansearbeidere som var operativ på dag (08-16) byttet ut med én helsevaktbil, som er bemannet med én ambulansearbeider. Lønnsmidlene er de sammen, slik at driftstiden kan være lenger (10-23). Helseforetaket belaster ikke kommunen for de kommunale tjenestene helsevakta leverer.

Kontaktperson

Jostein Dale, klinikk for akuttmedisin
E-post: jostein.dale@stolav.n

Først publisert: 03.02.2023 Siste faglige endring: 06.06.2023 Se tidligere versjoner