Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

ParkinsonNet

Kort beskrivelse av modellen

ParkinsonNet er et landsdekkende og tverrfaglig nettverk som består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere med kompetanse på Parkinsons sykdom og parkinsonisme, fra både spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og privat sektor. Nettverket driver systematisk sær- og tverrfaglig praksisnær opplæring av helsefagpersonell. ​​Målet med ParkinsonNet er å bidra til at personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme får bedre tilgang til tverrfaglig og høy kompetanse og dermed en bedret hverdag i eget hjem.

Iverksetting av ParkinsonNet

Nettverksmodellen er hentet fra Nederland, og ble i 2017-2019 prøvd ut i Rogaland og Oslo i regi av Helsedirektoratet. På bakgrunn av gode erfaringer fra pilotperperioden anbefalte Helsedirektoratet videre arbeid med modellen og innføring av ParkinsonNet ​i alle helseregioner i Norge. I 2020 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å legge til rette for nasjonal iverksetting. Implementeringen startet i 2021 og målet er å være opprettet i hele landet innen 2024. Per oktober 2023 er det til sammen 1946 deltakere i nettverket, og det er deltakere fra 230 kommuner. Det er etablert en egen nettside: ParkinsonNet - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Fagpersonregisteret

Som del av nettverksmodellen er det etablert et fagpersonregister. Registeret gir en oversikt over fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere som har gjennomført grunnkurs i ParkinsonNet Norge. Registeret knytter fagpersonene sammen på tvers av nivå og fag, og gir informasjon til pasienter og pårørende som leter etter fagpersoner med høy kompetanse om Parkinsons sykdom eller parkinsonisme. ParkinsonNet (ihelse.net)

Organisering og finansiering

En nasjonal koordineringsfunksjon, gjennomføring av opplæringsaktivitetene og drift av fagpersonregisteret er organisert og finansiert av de regionale helseforetakene i fellesskap. Fagpersoner som deltar i nettverket kan være ansatt i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privat sektor. Hele modellen skal evalueres i 2024. Evalueringen vil bl.a. belyse om modellen er egnet for utvidelse til andre pasientgrupper. ​​

Kontaktperson

Karen Simonsen, leder for Nasjonal koordineringsfunksjon ParkinsonNet Norge, ved Senter for bevegelsesforstyrrelser, Helse Stavanger HF
E-post: karen.rinden.simonsen@sus.no

 

Først publisert: 08.11.2023 Siste faglige endring: 08.11.2023 Se tidligere versjoner