Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dokumentasjon, journalføring og statistikk

Å registrere og evaluere drift og resultater er viktig for å kvalitetssikre og utvikle frisklivssentralen. Frisklivssentralen skal føre elektronisk journal for å dokumentere helsehjelpen.

Plikt til å dokumentere helsehjelp

Kommunen har ansvaret for at tilbudene ved frisklivssentralene er faglige forsvarlige og skal legge til rette for at frisklivssentralene har relevante og effektive verktøy for dokumentasjon, journalføring, rapportering og meldingsutveksling. Frisklivssentralen skal følge gjeldende lover og forskrifter:

Den som yter helsehjelp har plikt til å dokumentere helsehjelpen og andre nødvendige og relevante opplysninger. Dette er regulert i helsepersonelloven. Utdypende bestemmelser finnes i forskrift om pasientjournal.

Veileder for kommunale frisklivssentraler, kapittel 5, gir nærmere beskrivelse.

Helsesamtaler skal journalføres

Helsesamtaler og individuell veiledning som gis på frisklivssentraler skal journalføres. Dette kravet gjelder både for autoriserte helsepersonell og andre yrkesgrupper. Epikrise av journalen skal sendes til fastlege eller andre som henviser brukere til frisklivssentralen.

Elektronisk journalføring

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten krever elektronisk journalføring av helseopplysninger (jf. § 3) (lovdata.no). Denne retter seg mot den enkelte databehandlingsansvarlige virksomhet. Kommunen er ansvarlig for at deres elektroniske fagsystem tilfredsstiller forskriftens krav. Journalsystemet må følge Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren (ehelse.no). Den sikrer at personvernet blir ivaretatt. 

Kartleggingsskjemaene Friskliv oppstart, fullført og tiltak til bruk i elektroniske journalsystemer:

Statistikk, evaluering og forskning

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan virke inn på denne. Frisklivssentralene kan bidra i oversiktsarbeidet når de registrerer, dokumenterer og fører statistikk. Anbefalte kvalitetsindikatorer for dokumentasjon av drift og tilbud er beskrevet i Veileder for kommunale frisklivssentraler, kapittel 5. Resultatene kan brukes i utviklings – og forskningsarbeid. 

Innsamling av persondata må skje i henhold til personopplysningsloven. I den nye personopplysningsloven fra 2018 med personvernforordning er meldeplikten til Datatilsynet fjernet. Det finnes imidlertid noen overgangsregler med unntak fra dette. Formålet med endringen er å flytte ansvaret for behandling av personopplysninger fra Datatilsynet til virksomhetene. Datatilsynet har mer informasjon om melding og konsesjon (datatilsynet.no).

Etiske retningslinjer og veiledere finnes på forskningsetikk.no.

Henvisning til frisklivssentral

Fastlege, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivssentraler. Last ned henvisningsblanketter:

Personer uten henvisning kan ta direkte kontakt med sin lokale frisklivssentral.

Først publisert: 16.03.2017 Sist faglig oppdatert: 16.03.2017 Se tidligere versjoner