Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser

Helsedirektoratet har tidligere hatt én veileder for helseøkonomiske analyser av tiltak i helsesektoren og én veileder for hvordan helseeffekter kan inkluderes i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i andre sektorer. Begge disse veilederne er utdatert og under revisjon.

Økonomisk evaluering av helsetiltak

Revisjon av veilederen "Økonomisk evaluering av helsetiltak" er stilt i bero i påvente av ny Nasjonal helse- og sykehusplan.  

Veilederens hovedfokus er analyse av kostnadseffektiviteten av nye helsetiltak. Det finnes ikke et enkelt svar på når kostnadene står i et rimelig forhold til nytten. Veilederen angir ingen terskelverdi for når nye tiltak anbefales innført. Beslutningstakeren må gjøre en helhetsvurdering som er basert på andre prioriteringshensyn, fordelingsvirkninger og usikkerheten i anslagene.

For mer bakgrunnsinformasjon, se regjeringen.no: 

NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten 

St.meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste - melding om prioritering 

Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser

Revisjon av veilederen "Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser" vil bli foretatt i henhold til oppdrag i tildelingsbrevet for 2019.

Høringsutkast - Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser (PDF)

I veilederen redegjøres det for hvordan samfunnsøkonomiske vurderinger kan inngå som en del av beslutningsgrunnlaget i sektorovergripende helsekonsekvensutredninger. ​​Beslutninger om for eksempel utbygging av gang- og sykkelveger eller innføring av offentlig finansiert skolefrukt vil kunne ha helsemessige konsekvenser. Veilederen omhandler hvordan slike helseeffekter kan verdsettes økonomisk og inngå i samfunnsøkonomiske analyser.

For mer bakgrunnsinformasjon, se regjeringen.no:

Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn

Selv om veilederne er utdatert, kan de fås på forespørsel.

Kontakt: Kjartan Sælensminde

Hvorfor gjøre helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser?

Offentlige ressurser er knappe. Derfor er det viktig at prioriteringene mellom ulike formål er velbegrunnede og gjennomtenkte.

Det er et politisk mål at samfunnsøkonomiske analyser skal være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for offentlige tiltak og reformer. Kommunale planer, offentlige tiltak og virksomheter medfører ofte forandringer i befolkningens omgivelser og handlingsrom. Konsekvensutredninger er et allsidig verktøy for å få belyst fordeler og ulemper ved en planlagt handling og kan bidra til å skape et bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer.

De fleste faktorer som påvirker folks helse og trivsel, ligger utenfor helsesektorens rekkevidde. Det er derfor viktig at forhold som gjelder helse og trivsel blir synliggjort og tatt hensyn til også i andre sektorer. Helsekonsekvensutredninger er utredninger som eksplisitt tar hensyn til konsekvenser for folks liv, helse og trivsel. Samfunnsøkonomiske analyser er en sentral del av helsekonsekvensutredningene.

Hvorfor gjøre samfunnsøkonomiske analyser?

  • Klarlegge og synliggjøre konsekvensene av offentlige tiltak og reformer før beslutningene fattes.
  • Gi grunnlag for å vurdere om et offentlig tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt, det vil si om summen av nyttevirkninger overstiger summen av kostnader.
  • Gi grunnlag for å rangere og prioritere mellom alternative tiltak.
  • Synliggjøre fordelingsvirkninger for ulike regioner, næringer, grupper av husholdninger eller enkeltpersoner.

En helseøkonomisk analyse skal gi et grunnlag for beslutninger i helsesektoren når man står overfor et valg blant flere alternativer.

Hvilket valg man skal foreta, vil være avhengig av kostnader ved ulike strategier eller alternativer og hvilken pasientnytte man oppnår. I helsesektoren vil slike valg typisk være relatert til alternative behandlings- og forebyggingstiltak for en pasientgruppe, men også valg som prioriterer ressurser mellom pasientgrupper. Da må en også ta andre hensyn enn kostnader og nytte, som forskjeller i alvorlighetsgrad mellom grupper og eventuelle andre legitime hensyn. 

Helsedirektoratets bidrag vil hovedsakelig være relatert til utvikling av metoder og anbefalinger av hvordan liv, helse og trivsel kan verdsettes og inkluderes på en systematisk måte på tvers av sektorer.

For mer informasjon om samfunnsøkonomiske analyser generelt:

Veileder for samfunnsøkonomiske analyser (dfo.no) 

Finansdepartementets rundskriv om prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser (regjeringen.no).

Først publisert: 13.05.2019 Siste faglige endring: 07.04.2020 Se tidligere versjoner