Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Resultatbasert finansiering (RBF)

Gjeldende regelverk og beregninger for ordningen Resultatbasert finansiering (RBF).

Om Resultatbasert finansiering

Resultatbasert finansiering (RBF) ble innført fra budsjettåret 2022 og er en videreutvikling av kvalitetsbasert finansiering (KBF) som ble innført 1. januar 2014 som en forsøksordning. Videreutviklingen av modellen har bakgrunn i et oppdrag i nasjonal helse- og sykehusplan. Formålet med ordningen er å stimulere til ønsket tjenesteutvikling med vekt på samhandling og digitalisering.

Resultatbasert finansiering kommer i tillegg til eksisterende finansieringsordninger, dvs. basisbevilgning og Innsatsstyrt finansiering (ISF), hvor RBF innebærer et alternativ til fordeling av budsjettmidler. Ordningen innebærer at en andel av budsjettet til helseregionene gjøres avhengig av måloppnåelse på utvalgte indikatorer.

Regelverk og beregninger 2024

For resultatbasert finansiering 2024 er det gjort noen endringer i modellen. På indikatorsiden er det valgt å utvide antall indikatorer med to nye indikatorer. I årets modell er det da inkludert ni indikatorer. For prestasjonsmålet datakompletthet er det valgt å justere ned vektingen fra 10% til 5% i årets modell. Ved en redusering av vektingen av datakompletthet, har vektingen av prestasjonsmålet plassering økt fra 90% til 95%.

For 2024 er det gjennom forslag til statsbudsjettet bevilget omtrent 646 millioner kroner til resultatbasert finansiering. I foreløpig fordeling for 2024 er det data fra første tertial 2023 som benyttes. Det tas sikte på å gjennomføre en avregning basert på årsdata 2023 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Regelverk resultatbasert finansiering 2024 (PDF)

Regelverk og beregninger 2023

For resultatbasert finansiering 2023 er det ikke gjort endringer i modellen sammenlignet med 2022. Dette innebærer en videreføring av de samme syv indikatorene, med samme måltall og samme vekt som i RBF 2022.

For 2023 er det gjennom statsbudsjettet bevilget omtrent 612 millioner kroner til resultatbasert finansiering. I foreløpig fordeling for 2023 er det data fra første tertial 2022 som benyttes. Det tas sikte på å gjennomføre en avregning basert på årsdata 2022 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Regelverk resultatbasert finansiering 2023 (PDF)

Resultatbasert finansiering 2023 - beregninger 1. tertial 2022

Resultatbasert finansiering 2023 - beregninger årsdata 2022

Regelverk og beregninger 2022

Resultatbasert finansiering 2022 (PDF)

Beregning av indikatorer for RBF 2022 basert på årsdata 2021 benyttes ikke for avregning

Kontakt

drginfo@helsedir.no

Først publisert: 19.02.2019 Siste faglige endring: 26.10.2023 Se tidligere versjoner