Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helserefusjoner for primær og spesialisthelsetjenesten

Staten delfinansierer enkelte helsetjenester gjennom refusjonsordninger. Det overordnede målet er å gi befolkningen i alle deler av landet god tilgang til effektiv medisinsk behandling ved å dekke utgifter til helsetjenester.

Refusjoner til helseaktører (Helfo.no)

Refusjoner til privatpersoner (Helsenorge.no)

Primærhelsetjenesten

I primærhelsetjenesten gir folketrygden stønad til undersøkelse og behandling hos fastlege, fysioterapeut, tannlege, tannpleier, jordmor, kiropraktor, logoped, audiopedagog og ortoptist.

Spesialisthelsetjenesten

I spesialisthelsetjenesten gir folketrygden stønad til undersøkelse og behandling hos legespesialist, spesialist i klinisk psykologi, og til private laboratorier og røntgeninstitutt som har driftsavtale med regionale helseforetak. Staten gir også tilskudd til poliklinisk virksomhet i rusbehandling og psykiatri etter et eget takstsystem.

Helsedirektoratet - faglig rådgiver

Helsedirektoratet ivaretar rollen som faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lover og regelverk på helserefusjonsområdet. Dette innebærer blant annet arbeid med regelverksfortolkning og regelverksutvikling, IKT-utvikling og digitalisering av stønadsordninger, stønadsbudsjett, svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), rapportering til HOD og etatsstyring av HELFO.

Helfo - Helsedirektoratets ytre etat

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo forvalter om lag 42 mrd. kroner årlig til ulike former for stønad til helsetjenester og legemidler til befolkningen. 

Den vanligste oppgjørsformen er direkte oppgjør mellom behandler og Helfo. Pasienten betaler egenandel til behandleren, som så får refusjon fra Helfo for utført helsehjelp.

På noen stønadsområder skjer det oppgjør direkte mellom pasient og Helfo. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med dekning av utgifter ved behandling i utlandet. Det er egne bestemmelser om hvem som kan få stønad til dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet (helsenorge.no)

Helfo sørger for at befolkningens sentrale helserettigheter blir ivaretatt og har ansvar for fastlegebytter, frikortordningen, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd samt veiledningstjenesten Helsenorge. 

Først publisert: 11.01.2018 Siste faglige endring: 06.03.2023 Se tidligere versjoner