Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp

Takstkoder for egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp.

Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta inneholder alle bestemmelser om egenandeler og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp. 

Egenandeler skal rapporteres til Helfo, og inngår i ordningen for frikort for helsetjenester. Innrapportering til NPR skal skje i henhold til dagens krav og praksis.

Nærmere om pasientbetaling og egenandel

Hva pasienter skal betale av egenandel og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten reguleres av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta (lovdata.no).

Egenandel er betaling fra pasienten som inngår i frikortordningen. Pasientbetaling er annen betaling som kan kreves av pasienten, og som ikke inngår i frikortordningen. Det er kun personell som framgår av forskriften som kan kreve egenandel. Dette innebærer blant annet at medisinstudenter med lisens har ikke anledning til å kreve egenandel.

I poliklinikk er det ikke anledning til å kreve pasientbetaling for hormonspiral dersom den settes inn av medisinske grunner. I disse tilfellene skal spiralen betales av spesialisthelsetjenesten og ikke av pasienten. En medisinsk grunn kan for eksempel være behandling av en blødningsforstyrrelse. I disse tilfellene skal spiralen betales av spesialisthelsetjenesten og ikke av pasienten.

I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen. Disse tilfellene fragår av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Det er heller ikke anledning til å kreve egenandel ved dialysebehandling og strålebehandling. Ved slik behandling regnes pasienten som innlagt, og det skal ikke kreves egenandel eller laboratorierefusjon uavhengig av hvordan dette rent administrativt er registrert i de pasientadministrative systemene.

Her kan du finne mer informasjon om regelverk og takster for sykehus og poliklinikk (Helfo.no)

TakstkodeBeskrivelse av takstenEgenandel
201bSom betaling for poliklinisk helsehjelp som vert ytt av legar, psykologar, tannlegar, sjukepleiarar, jordmødrer, fysioterapeutar, ergoterapeutar, kliniske ernæringsfysiologar, audiografar, ortoptistar optikarar, stråleterapeutar, sosionomar, vernepleiarar, pedagogar, barnevernspedagogar, logopedar og kliniske farmasøytar kan pasienten krevjast for 386 kroner. Pasienten kan også krevjast for 386 kroner når personell på poliklinikk kartlegg genetiske eigenskapar og gjev genetisk rettleiing etter krava i bioteknologiloven. Ved psykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk omfattar dette også poliklinisk helsehjelp ytt av personell med anna relevant høgskule- og universitetsutdanning.386 kr
202

Betaling frå pasienten for radiologisk undersøking, ultralydundersøking ved spesialavdeling, samt ved nukleærmedisinsk billedundersøking.

275 kr
TakstkodeBeskrivelse av takstenPasientbetaling
201cGebyr når pasienten ikkje møter. Det bare er høve til å krevje gebyret når pasienten ikkje fysisk møter til avtale time. Det er ikkje høve til å krevje gebyret dersom pasienten ikkje "møter" til avtala video- eller telefonkonsultasjon.1544 kr
201dGebyr når pasienten ikkje møter innan psykiatri eller rusbehandling. Det bare er høve til å krevje gebyret når pasienten ikkje fysisk møter til avtale time. Det er ikkje høve til å krevje gebyret dersom pasienten ikkje "møter" til avtala video- eller telefonkonsultasjon. 386 kr
204bBandasjemateriell og bedøvingsmiddel75 kr
TakstkodeBeskrivelse av takstenPasientbetaling
B23dSterilisering av kvinner uten medisinsk indikasjon6 079 kr
B23iSterilisering av kvinner med medisinsk indikasjon75 kr
B10bSterilisering av menn1 268 kr
B53Assistert befruktning, for kvar einskild av totalt tre freistnader1 500 kr
E07Fyrste kirurgiske innsetjing av implantat, om marginal periodontitt er hovedgrunnen for tanntapet6 500 kr
E08Kvar påfylgjande kirurgiske innsetjing av implantat, om marginal periodontitt er hovudgrunnen for tanntapet2 550 kr

Forskrift: Forskrift om pasientjournal (lovdata.no)

Takster: XML-filer med gjeldende takster som brukes for å fremsette refusjonskrav ovenfor Helfo (ehelse.no)

Først publisert: 01.02.2019 Siste faglige endring: 03.07.2023 Se tidligere versjoner