Egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp

Takstkoder for egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp.

​Fra 1. januar 2017 trådde forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta i kraft. Den inneholder alle bestemmelser om egenandeler og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp. Bestemmelsene om dette i dagens poliklinikkforskrift, trådde ut av kraft fra samme tidspunkt.

Det er ikke endringer for innrapportering av egenandeler og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp. Egenandeler skal rapporteres til Helfo, og inngår i ordningen for frikort for egenandelstak 1. Innrapportering til NPR skal skje i henhold til dagens krav og praksis.

Pasientbetaling for hormonspiral

I poliklinikk er det ikke anledning til å kreve pasientbetaling for hormonspiral dersom den settes inn av medisinske grunner. I disse tilfellene skal spiralen betales av spesialisthelsetjenesten og ikke av pasienten.

Hva pasienter skal betale av egenandel og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten reguleres av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta (lovdata.no).

Egenandel er betaling fra pasienten som inngår i Frikort egenandelstak 1-ordningen. Pasientbetaling er annen betaling som kan kreves av pasienten, og som ikke inngår i frikortordningen.

Poliklinikkene kan bare kreve betaling for det som framgår av denne forskriften. Siden det ikke framgår av forskriften at det kan kreves pasientbetaling for medisinske implantat eller legemidler, anser Helsedirektoratet at det ikke kan ikke kreves pasientbetaling for hormonspiral dersom den settes inn av medisinske grunner. En medisinsk grunn kan for eksempel være behandling av en blødningsforstyrrelse. I disse tilfellene skal spiralen betales av spesialisthelsetjenesten og ikke av pasienten.

Her kan du finne mer informasjon om regelverk og takster for sykehus og poliklinikk (Helfo.no)

Takstkode Beskrivelse av taksten Egenandel
201b Poliklinisk helsehjelp som vert ytt av legar, psykologar, tannlegar, sjukepleiarar, jordmødrer, fysioterapeutar, ergoterapeutar, kliniske ernæringsfysiologar og audiografar, ortoptistar og optikarar. Ved Psykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk omfattar dette også poliklinisk helsehjelp ytt av sosionomar, pedagogar, vernepleiarar og personell med anna relevant høgskule- og universitetsutdanning. 351 kr
202 Gransking av bilete frå radiologisk undersøking, ultralydundersøking ved spesialavdeling og nukleærmedisinsk undersøking. 250 kr
Takstkode Beskrivelse av taksten Pasientbetaling
201c Gebyr når pasienten ikkje møter 702 kr
201d Gebyr når pasienten ikkje møter innan psykiatri eller rusbehandling 351 kr
204b Bandasjemateriell og bedøvingsmiddel 75 kr
Takstkode Beskrivelse av taksten Pasientbetaling
B23d Sterilisering av kvinner uten medisinsk indikasjon 6 079 kr
B23i Sterilisering av kvinner med medisinsk indikasjon 75 kr
B10b Sterilisering av menn 1 268 kr
B53 Assistert befruktning, for kvar einskild av totalt tre freistnader 1 500 kr
E07 Fyrste kirurgiske innsetjing av implantat, om marginal periodontitt er hovedgrunnen for tanntapet 6 500 kr
E08 Kvar påfylgjande kirurgiske innsetjing av implantat, om marginal periodontitt er hovudgrunnen for tanntapet 2 550 kr

 

FORSKRIFT

Forskrift om pasientjournal (lovdata.no)

TAKSTER

XML-filer med gjeldende takster som brukes for å fremsette refusjonskrav ovenfor Helfo (ehelse.no)

 

 

Først publisert: 01.02.2019 Sist endret: 13.06.2018