Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Øvelser, kompetanse og samhandling

Øvelser er et sentralt virkemiddel for å teste planverk, øve organisasjonen og for å oppnå læring for funksjoner og organisasjon. I planleggingen og gjennomføringen av øvelser er det også en svært positiv effekt av å samhandle med andre etater og sektorer.

Øvelser, kompetanse og samhandling

Alle virksomheter i helsesektoren har ansvar for at egen organisasjon og eget personell er opplært og øvd i sine funksjoner, samt i samhandling og samarbeid med andre.

Scenariobaserte øvelser, som bygger på risikoanalyser og erfaringer fra tidligere hendelser og øvelser, skal bidra til å sikre at personell har forutsetninger for å løse sine oppgaver. Dette gir også en mulighet til å finne ut hvordan beredskapsplanene fungerer.

Alle virksomheter i sektoren forventes å doku­mentere hvordan de gjør dette, og hvordan de benytter erfaringer og læring fra hendelser og øvelser i utformingen av beredskapsplanverk, øvelser, rutiner og prosedyrer.

Dette er hjemlet i Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid (lovdata.no)

Øvingsplanlegging

Det viktigste med øvingsplanlegging er å utforme øvelsens mål. Dette styrer alt arbeidet med øvelsen, fra dimensjonering til evaluering og implementering. Først når dette er bestemt kan man utvikle scenarioet man øver på.

Ulike modeller for øvelser

  • Seminar/workshop
  • Gjennomgang av planverk, oppgaver og roller
  • Tabletop
  • Spilløvelser
  • Drill/ferdighetstrening
  • Funksjonsbaserte øvelser
  • Fullskalaøvelser

Nasjonal Helseøvelse (NHØ)

Helsedirektoratet har ansvar for å vurdere behov for, og ta initiativ til, øvelser i sektoren. Helsedirektoratet har ansvar for å planlegge og gjennomføre en Nasjonal helseøvelse (NHØ) annet hvert år. Planlegging og evaluering av øvelsene skjer i samarbeid med RHF-ene (se Nasjonal Helseberedskapsplan (s.11).

NHØ skal bidra til at den nasjonale helseberedskapen øves og styrkes gjennom å teste planverk, funksjoner, samhandling innenfor sektor, men også tverrsektorielt. Øvelsene skal treffe på flere nivåer, men hovedfokus er på gjerne på et overordnet strategisk nivå, men med klare forgreninger ned på operativt nivå i de regionale helseforetakene og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal Helseøvelse 2022 (NHØ22)

NHØ22 blir en integrert del av øvelsen Arctic Reihn 2022 (AR22). Exercise Arctic REIHN 2022 (Radiation Exercise in the High North) er en EU-finansiert øvelse som gjennomføres i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Øvelsen gjennomføres i april - mai 2022. Øvelsen er delt inn i flere deløvelser, hvorav hovedøvelsen (feltøvelsen) er lokalisert i Bodø. Scenarioet er en maritim atomulykke med konsekvenser på både sjø og land.

Kompetanseprogram NHØ22

Kompetanseprogrammet består av en kombinasjon mellom e-læringskurs, aktuelle prosedyrer, retningslinjer, kurs, diskusjonsøvelse, praktisk trening, fagdager og gjennomføring av webinarer.

Se fullstendig oversikt over Kompetanseprogram Nasjonal helseøvelse – atomberedskap.

Tidligere nasjonale helseøvelser

2020 – IKT2020
2018 – Trident Juncture
2016 – IKT16
2014 – Svalbard, helseberedskap og samordning

Andre nasjonale øvelser med helsefokus

2015 - Øvelse HarbourEx
2011 - Øvelse SkagEx
2006 - Øvelse Oslo

Først publisert: 09.12.2021 Sist faglig oppdatert: 17.01.2022 Se tidligere versjoner