Hopp til hovedinnholdet

Hygienesertifikat for skip

Skip av en viss størrelse som seiler i internasjonalt farvann må på eventuell forespørsel fra vedkommende land kunne fremvise gyldig hygienesertifikat for skip (Ship Sanitation Certificates (SSC)).

​Formålet er å bidra til å forhindre spredning av hendelser som kan påvirke internasjonal folkehelse. Hygienesertifikat for skip er en internasjonal ordning som er forankret i Det internasjonale helsereglementet (2005). Se norsk oversettelse av International Health Regulations (2005) (PDF).

Utstedelse av hygienesertifikat

Kommunelegen kan, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip ved ankomst til første havn i Norge skal fremlegge «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip».

Foreligger det i tilfeller som nevnt i første ledd, ikke sertifikat for hygienekontroll eller dispensasjon, eller sertifikatet er ugyldig, skal kommunelegen omgående varsles om dette av dem som utfører kontrollen med sertifikatene. Etter foretatt inspeksjon om bord på skipet kan kommunelegen beslutte at hygienekontroll skal finne sted og utstede sertifikat om foretatt kontroll eller om dispensasjon.

Det fremgår av merknadene at kontrolltiltakene skal om mulig gjennomføres når skip og lasterom er tomme. Dersom skipet har ballast, skal tiltakene gjennomføres før lasting.

Der kontrolltiltak er tilfredsstillende gjennomført, skal kommunelegen utstede et «Sertifikat for hygienekontroll på skip» med angivelse av forhold av betydning som er funnet, og kontrolltiltakene som er iverksatt.

Kommunelegen kan utstede et «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip», dersom han/hun har forvisset seg om at skipet ikke har noen smitte eller infeksjon om bord, herunder ingen vektorer eller reservoarer. Slikt sertifikat skal normalt bare utstedes dersom inspeksjonen er gjennomført når skipet og lasterommene er tomme, eller bare inneholder ballast eller annet materiale som tillater grundig inspeksjon av lasterommene.

Dersom forholdene som kontrolltiltakene gjennomføres under er av en slik art at det ikke er mulig å oppnå et tilfredsstillende resultat, skal vedkommende myndighet gjøre en anmerkning om dette på «Sertifikatet for hygienekontroll på skip».

Sertifikatene

Det finnes tre typer sertifikater (samme skjema benyttes for de to første):

Dispensasjonssertifikat (gyldig i 6 måneder):

Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) (SSCEC) (DOC).

Et skip er inspisert og alt er i orden. Skipet er da unntatt fra ytterligere hygienekontroller for en periode på seks måneder.

Hygienekontrollsertifikat (gyldig i 6 måneder):

Sertifikat for hygienekontroll på skip (Ship Sanitation Control Certificate) (SSCC) (DOC).

Et skip har blitt inspisert og visse mangler er oppdaget. Manglene er oppført på sertifikatet. Disse forholdene må da være utbedret så raskt som mulig og innen ny kontroll i neste havn. 

Forlengelsessertifikat (gyldig i 1 måned):

Forlengelsessertifikat (Extention Certificate) (DOC).

Hvis det ikke kan utføres en forespurt inspeksjon, er det i unntakstilfeller tillatt å utstede et sertifikat for utvidelse av skipets sanitære kontrollsertifikat (ESSCEC). Dette er en utvidelse av det eksisterende sertifikatet ved at man utsteder en forlengelse av sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip (Sanitation Control Exemption Certificate) (ESSCEC) eller av sertifikat for hygienekontroll på skip (Ship Sanitation Control Certificate) (SSCC) for et tidsrom av én måned inntil skipet anløper den havnen hvor sertifikatet kan utstedes.

Alle kommuner/havner som er godkjent til å utstede hygienesertifikat for skip kan utstede forlengelsessertifikat av det eksisterende SSCEC eller av det eksisterende SSCC og da uten å gå om bord i skipet; dvs. uten noen skipskontroll. 

Bevisrapportformular:

Bevisrapportformular (Evidence Report Form) (ERF) (DOC) kan benyttes ved behov for utdyping av manglene til SSCC.

Veiledning for utfylling av hygienesertifikat:

Skjemaene er på engelsk og skal fylles ut på engelsk. Se veiledning for utfylling av hygienesertifikater for skip (særlig punkt 4.4) i Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates (who.int).

Eksempler på utfylte sertifikater

De utfylte eksempelmalene må ses uavhengig av hverandre:

Takster i.f.m. hygienesertifikat (Fees)

Se gebyrsatser gjeldende fra 1. mai 2018 (PDF) / Fees (Ship Sanitation Certificate)

  • Utstedelse av alle tre sertifikatene er gratis. Dette fremgår både av den internasjonale IHR-avtalen og av IHR-forskriften.
  • Det er kompetansen og utførelsen av jobben praktisk og administrativt, samt reisegodtgjørelsen skipene betaler for.
  • Inspektørens timepris starter ved reise til skipet, og vedvarer under gjennomføring av inspeksjon om bord på skipet og innbefatter også retur.
  • Ved inspeksjon av store skip kan det være hensiktsmessig med to inspektører. Dette vil da være to inspeksjoner som utføres parallelt og det kan følgelig betales deretter for den tiden man blir fulgt av hver sin ansatt. Det kan derimot i utgangpunktet ikke tas dobbel pris dersom to personer følger samme ansatt på et skip.
  • Kun hvis det er snakk om opplæring (assistent) eller av andre grunner (HMS) er nødvendig, kan det kreves ytterligere betaling, men da ikke til full kostnad.
  • Det kan i tillegg tas betalt for kjøregodtgjørelse etter de til enhver tid gjeldende satser for statens kjøregodtgjørelse.

Helsedirektoratets myndighet til å fastsette takster fremgår av IHR-forskriften § 22 annet ledd.

Godkjente kommuner/havner (hygienesertifikat)

For å søke om sertifikat i Norge, kontakt utstedende kommune/havnemyndighet etter følgende liste (PDF)

Se Verdens helseorganisasjon (WHO) sin oversikt over godkjente kommuner/havner (who.int).

Om hygienesertifikater for skip

Hygienesertifikat for skip er en internasjonal ordning som er forankret i Det internasjonale helsereglementet (2005). 

Det internasjonale helsereglement, artikkel 1-4, artikkel 20 Lufthavner og havner, artikkel 39 Hygienesertifikat for skip og vedlegg 3-4 (who.int). 

«skip»: et havgående eller innlands fartøy på internasjonal reise.

«internasjonal reise»: a) når det gjelder et transportmiddel, en reise mellom innreisesteder på territoriene til mer enn én stat, eller en reise mellom innreisesteder på territoriet eller territoriene til samme stat dersom transportmiddelet på reisen har kontakt med en annen stats territorium, men bare hva gjelder denne kontakten.

Avtalen er implementert i norsk rett blant annet gjennom forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) som gir utfyllende bestemmelser, blant annet varslingsregler.

IHR-forskriften gjelder oppdagelse, vurdering og varsling av alvorlige hendelser som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, og relevante tiltak rettet mot personer, gods, transportmidler m.m. som befinner seg i Norge eller innreise til eller utreise fra Norge. Forskriften har i dag til formål å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsom sykdom, samt sikre en internasjonalt koordinert oppfølging.

Forskrift om varsling og av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) (lovdata.no).

Det vises særlig til §§ 21-22 med merknader. 

I følge § 21 kan kommunelegen, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip ved ankomst til første havn i Norge skal fremlegge «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip». 

Det fremgår også av forskrift 21. desember 2000 om skadedyrbekjempelse § 5-7 at når det er påkrevd i henhold til IHR-forskriften § 21 skal kommunen utstede nødvendig sertifikat for hygienekontroll på skip eller sertifikat for dispensasjon.

Helsedirektoratet godkjenner hvilke kommuner som kan utføre hygienekontroll på skip og utstede sertifikater for foretatt kontroll eller dispensasjon.

Samarbeid

Kommunen kan delegere sin myndighet til å utstede sertifikater til et interkommunalt organ, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 siste ledd.

Er kommunen/havnen ikke godkjent for å utstede sertifikater, skal skipet henvises til nærmeste godkjente havn for befaring og utstedelse av sertifikat, jf. IHR-forskriften § 21 tredje ledd.

Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å samarbeide ved behov.

Kontakt

Hilde.Skagestad@helsedir.no

Bente.Lund@helsedir.no

Først publisert: 17.07.2018 Sist endret: 17.07.2018