Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hygienesertifikat for skip

Skip over 500 bruttotonn som seiler i internasjonalt farvann må på eventuell forespørsel fra vedkommende land kunne fremvise gyldig hygienesertifikat for skip (Ship Sanitation Certificates (SSC)).

​Formålet er å bidra til å forhindre spredning av hendelser som kan påvirke internasjonal folkehelse. Hygienesertifikat for skip er en internasjonal ordning som er forankret i Det internasjonale helsereglementet (2005). Se norsk oversettelse av International Health Regulations (2005) (PDF).

Utstedelse av hygienesertifikat

Kommunelegen kan, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip ved ankomst til første havn i Norge skal fremlegge «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip».

Foreligger det i tilfeller som nevnt i første ledd, ikke sertifikat for hygienekontroll eller dispensasjon, eller sertifikatet er ugyldig, skal kommunelegen omgående varsles om dette av dem som utfører kontrollen med sertifikatene. Etter foretatt inspeksjon om bord på skipet kan kommunelegen beslutte at hygienekontroll skal finne sted og utstede sertifikat om foretatt kontroll eller om dispensasjon.

Det fremgår av merknadene at kontrolltiltakene skal om mulig gjennomføres når skip og lasterom er tomme. Dersom skipet har ballast, skal tiltakene gjennomføres før lasting.

Der kontrolltiltak er tilfredsstillende gjennomført, skal kommunelegen utstede et «Sertifikat for hygienekontroll på skip» med angivelse av forhold av betydning som er funnet, og kontrolltiltakene som er iverksatt.

Kommunelegen kan utstede et «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip», dersom han/hun har forvisset seg om at skipet ikke har noen smitte eller infeksjon om bord, herunder ingen vektorer eller reservoarer. Slikt sertifikat skal normalt bare utstedes dersom inspeksjonen er gjennomført når skipet og lasterommene er tomme, eller bare inneholder ballast eller annet materiale som tillater grundig inspeksjon av lasterommene.

Dersom forholdene som kontrolltiltakene gjennomføres under er av en slik art at det ikke er mulig å oppnå et tilfredsstillende resultat, skal vedkommende myndighet gjøre en anmerkning om dette på «Sertifikatet for hygienekontroll på skip».

Sertifikatene

Det finnes tre typer sertifikater (samme skjema benyttes for de to første):

Dispensasjonssertifikat (gyldig i 6 måneder):

Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) (SSCEC) (DOC).

Et skip er inspisert og alt er i orden. Skipet er da unntatt fra ytterligere hygienekontroller for en periode på seks måneder.

Hygienekontrollsertifikat (gyldig i 6 måneder):

Sertifikat for hygienekontroll på skip (Ship Sanitation Control Certificate) (SSCC) (DOC).

Et skip har blitt inspisert og visse mangler er oppdaget. Manglene er oppført på sertifikatet. Disse forholdene må da være utbedret så raskt som mulig og innen ny kontroll i neste havn. 

Forlengelsessertifikat (gyldig i 1 måned):

Forlengelsessertifikat (Extention Certificate) (DOC).

Hvis det ikke kan utføres en forespurt inspeksjon, er det i unntakstilfeller tillatt å utstede et sertifikat for utvidelse av skipets sanitære kontrollsertifikat (ESSCEC). Dette er en utvidelse av det eksisterende sertifikatet ved at man utsteder en forlengelse av sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip (Sanitation Control Exemption Certificate) (ESSCEC) eller av sertifikat for hygienekontroll på skip (Ship Sanitation Control Certificate) (SSCC) for et tidsrom av én måned inntil skipet anløper den havnen hvor sertifikatet kan utstedes.

Alle kommuner/havner som er godkjent til å utstede hygienesertifikat for skip kan utstede forlengelsessertifikat av det eksisterende SSCEC eller av det eksisterende SSCC og da uten å gå om bord i skipet; dvs. uten noen skipskontroll. 

Bevisrapportformular:

Bevisrapportformular (Evidence Report Form) (ERF) (DOC) kan benyttes ved behov for utdyping av manglene til SSCC.

Veiledning for utfylling av hygienesertifikat: 

Skjemaene er på engelsk og skal fylles ut på engelsk. Se veiledning for utfylling av hygienesertifikater for skip (særlig punkt 4.4) i Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates (who.int).

Eksempler på utfylte sertifikater

Takster ifm. hygienesertifikat (Fees)

Se gebyrsatser gjeldende fra 1. mai 2023 (PDF) / Fees (Ship Sanitation Certificate)

  • Utstedelse av alle tre sertifikatene er gratis. Dette fremgår både av den internasjonale IHR-avtalen og av IHR-forskriften.
  • Det er kompetansen og utførelsen av jobben praktisk og administrativt, samt reisegodtgjørelsen skipene betaler for.
  • Inspektørens timepris starter ved reise til skipet, og vedvarer under gjennomføring av inspeksjon om bord på skipet og innbefatter også retur.
  • Ved inspeksjon av store skip kan det være hensiktsmessig med to inspektører. Dette vil da være to inspeksjoner som utføres parallelt og det kan følgelig betales deretter for den tiden man blir fulgt av hver sin ansatt. Det kan derimot i utgangpunktet ikke tas dobbel pris dersom to personer følger samme ansatt på et skip.
  • Kun hvis det er snakk om opplæring (assistent) eller av andre grunner (HMS) er nødvendig, kan det kreves ytterligere betaling, men da ikke til full kostnad.
  • Det kan i tillegg tas betalt for kjøregodtgjørelse etter de til enhver tid gjeldende satser for statens kjøregodtgjørelse.

Helsedirektoratets myndighet til å fastsette takster fremgår av IHR-forskriften § 22 annet ledd.

Godkjente kommuner/havner (hygienesertifikat)

Liste fra Verdens helseorganisasjon (WHO) over godkjente kommuner/havner (who.int).

Om hygienesertifikater for skip

Hygienesertifikat for skip er en internasjonal ordning som er forankret i Det internasjonale helsereglementet (2005). 

Det internasjonale helsereglement, artikkel 1-4, artikkel 20 Lufthavner og havner, artikkel 39 Hygienesertifikat for skip og vedlegg 3-4 (who.int). 

«skip»: et havgående eller innlands fartøy på internasjonal reise.

«internasjonal reise»: a) når det gjelder et transportmiddel, en reise mellom innreisesteder på territoriene til mer enn én stat, eller en reise mellom innreisesteder på territoriet eller territoriene til samme stat dersom transportmiddelet på reisen har kontakt med en annen stats territorium, men bare hva gjelder denne kontakten.

Avtalen er implementert i norsk rett blant annet gjennom forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) som gir utfyllende bestemmelser, blant annet varslingsregler.

IHR-forskriften gjelder oppdagelse, vurdering og varsling av alvorlige hendelser som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, og relevante tiltak rettet mot personer, gods, transportmidler m.m. som befinner seg i Norge eller innreise til eller utreise fra Norge. Forskriften har i dag til formål å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsom sykdom, samt sikre en internasjonalt koordinert oppfølging.

Forskrift om varsling og av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) (lovdata.no).

Det vises særlig til §§ 21-22 med merknader. 

I følge § 21 kan kommunelegen, dersom det anses nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip ved ankomst til første havn i Norge skal fremlegge «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip». 

Det fremgår også av forskrift 21. desember 2000 om skadedyrbekjempelse § 5-7 at når det er påkrevd i henhold til IHR-forskriften § 21 skal kommunen utstede nødvendig sertifikat for hygienekontroll på skip eller sertifikat for dispensasjon.

Helsedirektoratet godkjenner hvilke kommuner som kan utføre hygienekontroll på skip og utstede sertifikater for foretatt kontroll eller dispensasjon.

Samarbeid

Kommunen kan delegere sin myndighet til å utstede sertifikater til et interkommunalt organ, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 siste ledd.

Er kommunen/havnen ikke godkjent for å utstede sertifikater, skal skipet henvises til nærmeste godkjente havn for befaring og utstedelse av sertifikat, jf. IHR-forskriften § 21 tredje ledd.

Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å samarbeide ved behov.

Kontakt

Hilde.Skagestad@helsedir.no

Bente.Lund@helsedir.no

Ship Sanitation Certificates - information in English

The regulations concerning Ship Sanitation Certificates (hygiene) is an international arrangement which is founded in the International Health Regulations. Ships of 500 gross tonnage and above sailing in international waters must be able to present a valid ship sanitation certificate upon request. The purpose is to prevent events that may affect international public health.

See information on the International Health Regulations (2005), which can be found on the World Health Organization (WHO) webpages:

International Health Regulations, Articles 1-4, Article 20 Airports and Ports, Article 39 Hygiene Certificate for Ships and Attachments 3-4 (who.int)

Article 1 Definitions

“ship” means a seagoing or inland navigation vessel on an international voyage;

“international voyage” means:
 

(a) in the case of a conveyance, a voyage between points of entry in the territories of more than one State, or a voyage between points of entry in the territory or territories of the same State if the conveyance has contacts with the territory of any other State on its voyage but only as regards those contacts;

(b) The agreement has been implemented in Norwegian law, among other things, by regulation 21 December 2007 No. 1573 on the notification of and action in case of serious events of importance to international public health (IHR), which provide supplementary provisions, including warning rules.

The IHR Regulation applies to the discovery, assessment and warning of serious events that may affect international public health and relevant measures directed against persons, goods, means of transportation, etc. who is in Norway or entering or leaving Norway. The purpose of the regulation is today to prevent and counteract international spread of communicable disease, as well as ensure international coordinated follow-up.

The Norwegian implementation of the International Health Regulations, section 21 concerning ship sanitation certificates, state that the:

"The Municipality doctor may, if deemed necessary for public health reasons, decide that a shipowner on arrival at the first port of Norway shall submit "Certificate of hygiene control on board" or "Certificate of dispensation from hygiene control on board".

If the municipality is not approved for the task, ships shall be referred to the nearest approved port for inspection and issue of a certificate.

The Norwegian Directorate of Health approves which municipalities can carry out hygiene control on ships and issue certificates for controlled or dispensed certificates. Certificates are valid for six months but may be extended by one month."

The certificates

There are three types of certificates:

A ship is inspected and everything is alright. The ship is then exempt from further hygiene checks for a period of six months.

A ship has been inspected and certain deficiencies have been discovered. The shortcomings are listed on the certificate.

These conditions must then be rectified as quickly as possible and within the new control in the next port. You use the same form for the first two cases.

If a requested inspection can`t be performed, exceptionally, a certificate of extension of the ship's sanitary inspection certificate (ESSCEC) may be issued. This is an extension of the existing certificate by issuing an extension of the Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC) Certificate or Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) certificate for a period of one month until the ship arrives at the port where the certificate can be issued.

All municipalities / ports approved to issue a certificate of hygiene for ships may issue renewal certificates of the existing SSCEC or of the existing SSCC and then without boarding the ship; i.e. without any ship control.

Examples of completed certificates

Report Form

The Evidence Report Form (ERF) can be used to document evidence of public health risks found during an inspection, and also the prescribed control measures or corrective actions. 

The forms are in English and are to be filled in in English

English Instructions for Completion of Hygiene Certificates for Ships - Section 4.4: Handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates (who.int)

Attached is an example of completed templates. The completed sample templates must be viewed independently of each other.

Approved municipalities / ports

To apply for a certificate in Norway, contact the issuing municipality / port authority 

Fees

Fees (Ship Sanitation Certificate) (PDF)

Useful information

Reference Material for the ships -Handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates (who.int)

Contact information

Directorate of Health

E-mail: postmottak@helsedir.no
Phone: (+47) 47 47 20 20

Contacts:

Først publisert: 17.07.2018 Siste faglige endring: 28.04.2023 Se tidligere versjoner