Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Beredskapsutvalget for biologiske hendelser (BUB)

Beredskapsutvalget for biologiske hendelser (BUB) ledes av helsedirektør Bjørn Guldvog. Formålet med utvalget er å koordinert nasjonal håndtering av biologiske hendelser.

Formål

Utvalget  er en del av oppfølgingen av Nasjonal strategi for CBRNE beredskap 2016-2020.

Mandat for utvalget (PDF)

Med biologiske hendelser menes i denne sammenheng naturlige smitteutbrudd eller tilsiktede handlinger med biologisk materiale.  Dette vil si mikrober (virus, bakterier, sopp, toksiner) som kan spres og tas opp av mennesker fra luft, via overflater eller næringsmidler eller mikrober som overføres mellom mennesker eller fra insekter/dyr til mennesker. Utvalget skal dekke biologiske hendelser med høyt farepotensiale og/eller som har alvorlige konsekvenser for menneskers liv og helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser og krever nasjonal tverrsektoriell koordinering. Utvalget er relevant for håndtering av biologiske hendelser som omfatter hendelser i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt: 

 • i Norge og på norsk territorium
 • utenfor Norge og som kan få direkte konsekvenser på norsk territorium, og
 • utenfor Norge og som ikke har direkte konsekvenser på norsk territorium, men som berører et større antall nordmenn eller viktige norske interesser

Utvalget skal legge til rette for at sentrale beslutningstakerne i ulike sektorer kan stille sin ekspertise til rådighet og sørge for rask koordinert iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser ved slike hendelser.

Deltakere

Helsedirektoratet ved helsedirektør Bjørn Guldvog leder utvalget. Flere departementer og direktorater deltar på toppledernivå som medlemmer eller rådgivere til utvalget. Utvalget møtes med jevne mellomrom. Møtehyppigheten påvirkes når det pågår en hendelse.

Utvalget skal bestå av myndigheter og nasjonale funksjoner med ansvar for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser ved biologiske hendelser. Følgende virksomheter skal oppnevne representant og vararepresentant til Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser, blant lederne i sin virksomhet:

 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • CBRNE-senteret ved Oslo Universitetssykehus HF
 • Direktoratet for medisinske produkter
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forsvarsstaben
 • Utenriksdepartementet

Innsyn

Saklisten og referatene til utvalget er som hovedregel offentlige. Hvis særlig hensyn krever det vil disse unntas offentlighet etter vurdering i tråd med lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Spørsmål om innsyn rettes til postmottak@helsedir.no.

Først publisert: 23.02.2021 Siste faglige endring: 10.06.2024 Se tidligere versjoner