Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ansvar og oppgaver helseberedskapen i Norge

Ansvar og oppgaver i beredskapsplanlegging og kriser.

Helsedirektoratets oppgaver

Helsedirektoratet skal i all beredskapsvirksomhet overfor helse-, omsorgs- og sosialtjeneste og -forvaltning, bidra til at samhandlingen blir ivaretatt i beredskapsplanlegging og ved kriser. Direktoratet gir blant annet retningslinjer, råd og veiledning til kommunen som folkehelsemyndighet og til helsetjenesten, gjennom Statsforvalteren, samt tilrettelegger for øvelser og kompetansetiltak.

Etter delegasjon fra departementet skal Helsedirektoratet forestå overordnet koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats og iverksette nødvendige tiltak når en krisesituasjon truer eller har inntruffet.

Dersom direktoratet vurderer at det er behov for å iverksette tiltak uten at det på forhånd har vært mulig å etablere kontakt med departementet med sikte på at delegasjon foretas, kan direktoratet likevel etablere den overordnede koordineringsfunksjonen. Kontakt med departementet etableres så snart dette lar seg gjøre i etterkant.

Direktoratet og berørte helseforetak og statsforvaltere har gjensidig plikt til å etablere kontakt som gir grunnlag for å vurdere om direktoratet bør tre inn i koordineringsfunksjonen.

Ved atomhendelser hvor Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å koordinere helsetjenestens innsats ivaretar Helse, i forståelse med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, rapportering om helse- og omsorgstjenesten håndtering til Kriseutvalget for atomberedskap og Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet leder Pandemi- og epidemikomitéen som er et rådgivende organ for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Komiteen skal gi råd om tiltak før, under og etter et utbrudd av pandemisk influensa og andre alvorlige epidemier.

Direktoratet leder også Helseberedskapsrådet hvis formål er å sette sivil og militær sektor i stand til å løse viktige helseoppgaver knyttet til sivilmilitær planlegging og samhandling under kriser i fred og krig. Rådet sikrer også effektiv utnyttelse av ressursene innen helseberedskapen i nært samarbeid mellom Forsvaret og helsetjenesten.

Varslingslinjer og rapportering

Varsling er første beskjed fra berørt virksomhet til overordnet, sideordnet, underordnet ledd om at en ekstraordinær situasjon har inntruffet. Et varsel følger en forhåndsdefinert ansvarskjede.

Varslings- og rapporteringslinjer i helsesektoren ved kriser (PDF)

Helsedirektoratet mottar rapporter fra regionale helseforetak og statsforvaltere som sammenstilles for helhetlig rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet vil som ledd i sin koordinering ha tett dialog og avholde koordineringsmøter med berørte parter –både aktører i helse- og omsorgssektoren og direktorater og faginstanser i andre sektorer.

Nasjonal helseberedskapsplan (regjeringen.no) beskriver varslingslinjer og rapportering, og utgjør grunnlag for helsesektorens håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

Hendelser i utlandet

Ved hendelser eller trusselsituasjoner som kan ramme nordmenn eller norske interesser i utlandet, kan UD opprette en utrykningsenhet, Utenriksdepartementets utrykningsenhet (URE), for å forsterke utenriksstasjonenes krisehåndteringsevne. Enheten skal hjelpe utenriksstasjonen til å ivareta sine oppgaver overfor egne borgere.

URE består av personell fra UD, politiet og helsetjenesten. Helsetjenestens del av URE benevnes som URE-Helse.

URE

URE-helse skal:

  • vurdere behov for konkrete tiltak fra norsk side 
  • vurdere hva norsk helsetjeneste og norske helsemyndigheter bør bidra med
  • skaffe informasjon om kontaktpunkter med stedlige helsemyndigheter
  • vurdere behovet for utsendelse av norske helseteam

Helsetjenesten bemanner URE i første omgang med to personer - en fra den sentrale helseforvaltningen og en lege, som skal kartlegge hjelpebehovet og mulighet for bistand.

Helseteam

Er det ytterligere behov for helsepersonell, forsterkes URE med helseteam, som består av helsepersonell fra de regionale helseforetakene  og helseforetakene.

Rutiner og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam ved kriser i utlandet (regjeringen.no)

Helseteamenes primære oppgave er å bistå ambassaden med å gi hjelp til nordmenn. Ved behov skal de behandle syke og skadde og klargjøre disse for transport til Norge. Ambassadøren er den øverste administrativt ansvarlige for arbeidet, mens det medisinske ansvaret ivaretas av helseteamet og helsemyndighetene.

 

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner