Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ansvar og oppgaver helseberedskapen i Norge

Ansvar og oppgaver i beredskapsplanlegging og kriser.

Helsedirektoratets oppgaver

Helsedirektoratet skal i all beredskapsvirksomhet overfor helse-, omsorgs- og sosialtjeneste og -forvaltning, bidra til at samhandlingen blir ivaretatt i beredskapsplanlegging og ved kriser. Direktoratet gir blant annet retningslinjer, råd og veiledning til kommunen som folkehelsemyndighet og til helsetjenesten, gjennom Statsforvalteren, samt tilrettelegger for øvelser og kompetansetiltak.

Ved delegasjon fra departementet skal Helsedirektoratet forestå overordnet koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats og iverksette nødvendige tiltak når en krisesituasjon truer eller har inntruffet.

Ved atomhendelser hvor Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å koordinere helsetjenestens innsats ivaretar Helse, i forståelse med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, rapportering om helse- og omsorgstjenesten håndtering til Kriseutvalget for atomberedskap og Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet leder det tverrsektorielle Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser.

Helsedirektoratet leder Pandemi- og epidemikomitéen som er et rådgivende organ for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Direktoratet leder også Helseberedskapsrådet hvis formål er å sette sivil og militær sektor i stand til å løse viktige helseoppgaver knyttet til sivilmilitær planlegging og samhandling under kriser i fred og krig. Rådet sikrer også effektiv utnyttelse av ressursene innen helseberedskapen i nært samarbeid mellom Forsvaret og helsetjenesten.

Helsedirektoratet har oppgaver knyttet til legemiddelberedskapen. Vi har overordnet ansvar for legemiddelberedskap for primærhelsetjenesten og koordinerer råd til helsetjenesten i kriser. Vi har ansvar for innkjøp, lagring og distribusjon av spesielle beredskapslegemidler, er nasjonal kontakt for innkjøp via felles europeisk innkjøpsordning og deltar i EU-samarbeid om legemiddelberedskap.

Varslingslinjer og rapportering

Varsling er første beskjed fra berørt virksomhet til overordnet, sideordnet, underordnet ledd om at en ekstraordinær situasjon har inntruffet. Et varsel følger en forhåndsdefinert ansvarskjede.

Helsedirektoratet mottar rapporter fra regionale helseforetak og statsforvaltere som sammenstilles for helhetlig rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet vil ved kriser ha tett dialog med berørte parter – både aktører i helse- og omsorgssektoren og direktorater og faginstanser i andre sektorer.

Nasjonal helseberedskapsplan (regjeringen.no) beskriver varslingslinjer og rapportering, og utgjør grunnlag for helsesektorens håndtering av alle typer kriser og katastrofer. Se for øvrig Meld. St. 5 (2023-2024) En motstandsdyktig helseberedskap (regjeringen.no).

Hendelser i utlandet

Når norske interesser i utlandet er rammet, samarbeider Utenriksdepartementet (UD) med helsemyndighetene, som gir helsefaglige råd til UD og Kriserådet, og ivaretar koordinering av nødvendig helseinnsats. Helsedirektoratet og andre etater sender liaison til UD når UD ber om det.

UD har en utrykningsenhet, URE, som skal støtte norske utenriksstasjoner ved ekstraordinære hendelser. Helsedirektoratet og helsetjenesten har representanter i URE, som kan stille på kort varsel etter anmodning fra UD. UD kan be om annen kompetanse, for eksempel personell fra Statens strålevern. Helsetjenestens representanter rapporterer til Helsedirektoratet og til UD via leder av URE. URE gir råd til UD og ambassaden på stedet.

URE

URE-helse skal:

  • vurdere behov for konkrete tiltak fra norsk side
  • vurdere hva norsk helsetjeneste og norske helsemyndigheter bør bidra med
  • skaffe informasjon om kontaktpunkter med stedlige helsemyndigheter
  • vurdere behovet for utsendelse av norske helseteam

Helsetjenesten bemanner URE i første omgang med to personer - en fra den sentrale helseforvaltningen og en lege, som skal kartlegge hjelpebehovet og mulighet for bistand.

Helseteam

Helsemyndighetene kan også bidra med egne helseteam og hjemtransport i samarbeid med Forsvaret og mottak i Norge av skadde og berørte. Helseteam består av helsepersonell fra de regionale helseforetakene og helseforetakene.

Er det ytterligere behov for helsepersonell, forsterkes URE med helseteam.

Rutiner og prosedyrer for forberedelser, etablering og utsendelse av helseteam ved kriser i utlandet er fastsatt av HOD 4.7.2008, jf. rutiner og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam ved kriser i utlandet (regjeringen.no).

Helseteamenes primære oppgave er å bistå ambassaden med å gi hjelp til nordmenn. Ved behov skal de behandle syke og skadde og klargjøre disse for transport til Norge. Ambassadøren er den øverste administrativt ansvarlige for arbeidet, mens det medisinske ansvaret ivaretas av helseteamet og helsemyndighetene.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 20.12.2023 Se tidligere versjoner