Akuttmedisinforskriften – kurskrav til legevaktpersonell

Kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering skal gjennomføres innen 01.05.2021. Kommunene kan søke tilskudd til oppfølging av forskriften.

Kurskrav for legevaktpersonell​

Akuttmedisinforskriften (lovdata.no) trådte i kraft 1. mai 2015 og revidert 1. mai 2018. 

For å oppfylle kravene i forskriftens §7 (leger) og §8 (annet helsepersonell) skal leger og helsepersonell i legevakt ha gjennomført disse to kursene innen 01.05.2021:

Kompetansekrav 

Kompetansekrav som følger av akuttmedisinforskriftens revidering er nærmere beskrevet i paragrafene 7, 8, 13 og 21 (overgangsordninger). 

Fra 01.05.2018 skal dette kravet være oppfylt:

  • Operatører av kommunale legevaktsentraler skal ha relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør (jf. § 13 f).

Disse kravene skal være oppfylt innen 1. januar 2020:

  • Leger som har vakt alene må enten være spesialist i allmennmedisin eller ha gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter grunnutdanningen (cand.med. eller norsk autorisasjon).
  • Legen må ha gjennomført 40 legevakter eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Hvis en lege på vakt ikke oppfyller disse kravene, må legevakten ha en bakvakt som oppfyller kravene. Bakvakten må kunne rykke ut når det er nødvendig. Plikten til å rykke ut omfatter ikke bakvaktlege ansatt i «hovedlegevaktsentral» i forbindelse med pilotprosjekt som skal gjennomføres på legevaktfeltet. 

Søk tilskudd

Alle landets kommuner kan søke om tilskudd for å finansiere kravene i forskriften.Søknadsskjema, regelverk og tildelingskriterier finner du på tilskuddsiden for oppfølging av akuttmedisinforskriften.

Vi anbefaler at kommunene planlegger for kurs i 2019. Helsedirektoratet åpner for søknader våren 2019.

Søk om å bli arrangør for praktisk kurs i akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (uni.no) har utarbeidet rammeplanen for kurs i akuttmedisin. Kurset består av to deler: et nettkurs med grunnleggende akuttmedisinteori og et praktisk akuttmedisinkurs.

Vi ønsker flere tilbydere til den praktiske delen av kurset. Geografisk spredning vil veie tungt ved nye godkjenninger (se kursside for liste over hittil godkjente kurstilbydere).

Se rammeplan og kravspesifikasjon for kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (ZIP).

Først publisert: 14.12.2018 Sist faglig oppdatert: 14.12.2018