Gjennomsnittlig ventetid for voksne i psykisk helsevern

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet for voksne i psykisk helsevern.

Resultat

Resultatene viser antall pasienter som har startet helsehjelp og hvor lang gjennomsnittlig ventetid det var fra henvisningen ble mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen startet. De RHFene og HFene som har lavest gjennomsnittlig ventetid og under 50 dager når målsettingen satt for denne kvalitetsindikatoren ut 2018. Målsettingen for 2019 er gjennomsnittlig ventetid under 45 dager.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Ventetiden er den​ tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet.

Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

 

Først publisert: 10.04.2019 Sist endret: 10.04.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no