Antibiotika - Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus

Indikatoren måler antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.

Resultater

Merk: Tall for landet og Helse Nord RHF (med underliggende enheter) for 1. tertial 2019 er ikke publisert per 12. september grunnet tekniske utfordringer. Vi vil publisere oppdaterte tall så snart feilen er rettet.

Hovedmåltallet for denne kvalitetsindikatoren viser antall definerte døgndoser (DDD) samlet for fem grupper bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus i en gitt periode. De øvrige måltallene viser antall DDD per 100 liggedøgn for hver av disse gruppene. De fem gruppene av bredspektret antibiotika er kinoloner, karbapenemer, andregenerasjons cefalosporiner, tredjegenerasjons cefalosporiner, og "piperacillin og enzymhemmer".

Forbruket av antibiotika har blitt redusert for hvert år i perioden 2012-2018. I 2018 ble det på landsbasis brukt 15,7 definerte døgndoser (DDD) av utvalgte bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn. Til sammenligning var forbruket på 17,7 DDD per 100 liggedøgn i 2012. Det utgjør en nedgang på 11,3 prosent i perioden.

Forbehold ved tolkning​

Underliggende faktorer som kan forklare variasjoner:

  • ulik pasientpopulasjon
  • ulikt behandlingstilbud 
  • utbrudd av infeksjoner
  • feil i registreringspraksis 
  • manglende rapportering

Resultatene bør tolkes med varsomhet.

Om indikatoren

Hovedutfordringen i norske sykehus er overforbruk av bredspektrede antibiotika. Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har satt mål om 30 % reduksjon i samlet bruk av fem grupper bredspektrede antibiotika innen utgangen av 2020 sammenlignet med forbruket i 2012.

De fem gruppene av bredspektrede antibitotika er kinoloner, karbapenemer, andregenerasjons cefalosporiner, tredjegenerasjons cefalosporiner, og "piperacillin og enzymhemmer". Disse er valgt fordi de i særlig grad bidrar til spredning av antibiotikaresistente bakterier i sykehus. Når slike bakterier forårsaker sykehusinfeksjoner er det først og fremst en trussel mot de mest sårbare pasientene. Med økt resistens kan vi risikere økt dødelighet hos for eksempel kreftpasienter, nyfødte, intensivpasienter, og de som har gjennomgått transplantasjon eller større kirurgiske inngrep. Redusert bruk at de utvalgte antibiotika vil redusere risikoen for utbrudd og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Først publisert: 07.05.2019 Sist endret: 12.09.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no