Personskader

Årlig statistikk som sykehusene har rapportert til Norsk pasientregister. Opplysningene kan brukes til å forebygge skader og ulykker.

Hovedtall 2018

Antall skader fordelt på skadested

​Skadested

​Antall skader

Prosentandel *

​Bolig, boligområde

46 621

29,4

​Vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei

27 597

17,4

​Sports- og idrettsområde

22 953

14,5

​Skole, høyskole, universitet, barnehage, SFO

11 086

7,0

​Fri natur, hav, sjø og vann

13 029

8,2

​Institusjon, sykehus, sykehjem, aldershjem, offentlig kontor

3 221

2,0

​Lekeplass

1 912

1,2

​Jordbruksbedrift, skogbruk

833

0,5

​Annet skadested

21 062

13,3

​Ukjent skadested

10 120

6,4

​Total

158 434

100

Andel av totalen varierer mellom de ulike aldersgruppene og kjønn, se rapporten for detaljer. 

Antall skader fordelt på skademekanisme

Skademekanisme forteller hva som har forårsaket skaden.

​Skademekanisme

Antall​ skader

Prosentandel *

​Fallskader

83 782

52,9

​Sammenstøt, påkjørsel

28 749

18,1

​Kutt, bitt, stikk, skutt

12 096

7,6

​Akutt overbelastning

12 245

7,7

​Klemt, fanget, knust

6 704

4,2

​Åpen ild, flamme, røyk

159

0,1

​Kvelning, drukning

93

0,1

​Annen skademekanisme

9 713

6,1

​Ukjent skademekanisme

4 893

3,1

​Totalt

158 434

100

* Andel av totalen varierer betydelig mellom de ulike aldersgruppene, se rapporten for detaljer. 

Datakilde

Norsk pasientregister

Skadedata registreres i sykehusene i tråd med rapporteringsveileder utgitt av Norsk pasientregister

Rapporter

Årsrapporter om personskader

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale heseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kvalitet og kompletthet

  • Kvalitet på dataelementer varierer. Viktige elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet, mens alvorlighetsgrad vurderes å ha middels kvalitet. 

  • Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.

  • Informasjon om omstendighetene for 52 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene er rapportert inn
  • 22 av 26 rapporteringspliktige enheter rapporterte skadedata til NPR

 

Først publisert: 11.04.2019