Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nedgang i polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne siste år

Det var en nedgang i antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne fra 2021 til 2022. Nedgangen var knyttet til telefon- og videokontakter, men nivået lå fremdeles høyere enn før pandemien. Ser vi bort fra telefon- og videokontakter var det en vekst på 9 prosent i poliklinisk aktivitet siste år.

En teknisk feil gjør at denne statistikken noen ganger viser feil data, som ikke stemmer overens med teksten på siden. Hvis du oppdaterer siden (for eksempel med F5 eller Ctrl+R), vil statistikken blir korrekt igjen. Vi jobber med å rette feilen.

Resultater

Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne har gått ned i løpet av 2021-2022. Nedgangen var knyttet til telefon/video-kontakter, men omfanget av denne typen kontakter lå fremdeles høyere sammenlignet med 2019. Nedgangen i telefon- og videokontakter det siste året fant sted i alle regionene.

Ser vi bort fra telefon- og videokontakter var det en vekst på 9 prosent i polikliniske kontakter siste år. Veksten i 2022 fant sted i alle regionene og i Vest og Nord var poliklinisk aktivitet i 2022 høyere sammenlignet med 2019, mens Sør-Øst og Midt-Norge fremdeles lå lavere.

Veksten var knyttet til ambulant virksomhet og gruppebehandling ved institusjonene det siste året. Vest hadde en stor økning i ambulante kontakter og i tillegg flere par-/familie-/gruppebehandling og samarbeidsmøter på egen institusjon i 2022 sammenlignet med året før. Sør-Øst og Nord hadde også økt omfanget av ambulante kontakter og gruppebehandlinger i løpet av det siste året. Midt-Norge hadde vekst innen individual- og gruppebehandling lokalisert ved institusjonene. I løpet av 2019 til 2022 hadde alle regioner, unntatt Sør-Øst, en vekst i samarbeidsmøter med annen tjeneste avholdt ved institusjon, mens Sør-Øst og Nord hadde en vekst i ambulante kontakter i samme periode.

Polikliniske kontakter ved helseforetakene og de private foretakene i løpet av perioden 2019-2022, er presentert i tabell 1.

Tabell 1 Antall polikliniske kontakter ved helseforetak/private foretak.
Tilknytningsregion (helseforetak) og pasientens bostedsregion (private foretak)Antall polikliniske kontakter
2019202020212022Prosent endring 2019-22Prosent endring 2021-22
Sør-Øst10501901086969112106611036035-2
Vest35127634975536258836883052
Midt-Norge2696442703192846292809424-1
Nord151305155278171396174159152
Totalt18224191862323193968419275486-1

Volumet av polikliniske kontakter påvirkes av profilen i det polikliniske tilbudet. Telefon- og videokontakter er i all hovedsak mindre ressurskrevende sammenlignet med ambulant tilbud hvor behandlere drar ut fra institusjonen og oppsøker pasienten eller samarbeidende instanser for å avholde møter og samtaler relevant for behandlingsforløpet. Profilen i figur 1 gir et inntrykk av forskjeller i det polikliniske tilbudet i regionene.

GrafTSB4.png
Figur 1 Profilen i det polikliniske tilbudet innen psykisk helsevern for voksne.

Samlet sett utgjorde telefon- og videokontakter en fjerdedel av den polikliniske virksomheten i 2022. I Vest og Midt-Norge utgjorde omfanget bare en femtedel og regionene lå dermed lavest med hensyn bruk av telefon- og videokontakter. I Sør-Øst og Vest utgjorde gruppebehandling en større andel av den polikliniske virksomheten sammenlignet med Midt-Norge og Nord i 2022.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for voksne i perioden 2018-2022 ved helseforetak og private foretak med driftsavtale/avtaleplasser. Regiontallene er basert på helseforetakenes tilknytningsregion, mens bidraget fra de private foretakene er fordelt i henhold til pasientens bostedsregion. Resultater for helseforetakene og de private foretakene er tilgjengelig på våre nettsider.

Definisjoner

Profilen i det polikliniske tilbudet inneholder følgende grupper:

Kontaktene er klassifisert i henhold til omsorgsnivå (poliklinikk eller dagbehandling), øvrige attributter i gjeldende versjon av NPR-meldingen og informasjon fra gjeldene kodeverk (særkoder eller NCMP). Kontaktene er gruppert med mål om å synliggjøre profilen i behandlingstilbudet. Klassifiseringen grupperer konsultasjonene i tre hovedgrupper: Konsultasjoner som foregår utenfor institusjonen, konsultasjoner av type telefon/videokontakt med pasient eller andre parter relevant for pasientbehandlingen og til slutt konsultasjonene som finner sted ved institusjonen og som forutsetter at pasienten møter opp til avtalt tid. 

Ambulant kontakt: Enhver kontakt som finner sted utenfor institusjonen unntatt telefonkontakter (Sted for aktivitet: Hos ekstern instans (2), Hjemme hos pasienten (4), Annet ambulant sted (5) og Annet sted (9) eller særkode/prosedyre B0015, B0016 og IEAD00).

Telefon-eller videokontakt: Enhver telefon/videokontakt med pasient, ledsager eller samarbeidspart (Indirekte aktivitet: Telefon/video (7,8,11,12,13,17,18) og Telefonmøte (om pasient) med førstelinjetjenesten (71), Sted for aktivitet: Telemedisinsk behandling (3 og 6), Kontakttype: Video ISF (6), telefon ISF (7) eller særkode/prosedyre B0010, B0011 og WPBA20).

Individuell konsultasjon: Ordinær individualbehandling ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) og Aktivitetstype: Individualbehandling (1)).

Par/familie/gruppe-konsultasjon: Konsultasjon i form av parsamtaler eller samtaler med familien ved institusjonen eller gruppebehandling ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) i kombinasjon med Aktivitetstype: Parbehandling (2), Familiebehandling (3), Gruppebehandling (4) eller B0013/B0014/ZWWA30/IBBA20/IBBB20/IBBD20/IBBE20/ IBBA15/IBBB15/IBBD15/IBBH15).

Møte med annen tjeneste: Samarbeidsmøter med annen tjeneste ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) i kombinasjon med B0009/B0010/WPBA10/WPBA15/WPBA20 eller Indirekte aktivitet: Samarbeid med annet helsepersonell (2), Samarbeid med førstelinjetjenesten (22) og Samarbeid med annen tjeneste (23).

Annet kontakt: Annen type kontakt i pasientbehandlingen ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) og Aktivitetstype: Annet (5), Miljøterapi (6) Nettverksterapi (7) Fysisk trening (8)).

Andel kontakter er beregnet for følgende kategorier hvor kontaktene er identifisert på følgende måte:

A: Ambulant virksomhet: Sted for aktivitet: Hos ekstern instans (2), Hjemme hos pasienten (4), Annet ambulant sted (5) og Annet sted (9) eller B0015/B0016/IEAD00.

B: ACT-team: B0016/IEAD00.

C: Møte med annen tjeneste: Indirekte aktivitet: Samarbeid med annet helsepersonell/annen tjeneste (2,22,23) og Telefonmøte med førstelinjetjenesten (71) eller B0009/B0010/ WPBA10/WPBA15/ WPBA20.

D: Fysisk trening: Aktivitetstype: Fysisk trening (8) eller B0018/OBAB00.

E: Nettbasert behandling: Indirekte aktivitet: E-post, tele/videokonferanse (6,8) eller B0017/IEAB20.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

Først publisert: 13.10.2023 Sist faglig oppdatert: 28.11.2023