Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Infeksjon - dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført aortakoronar bypasskirurgi

Indikatoren viser andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ dyp sårinfeksjon eller postoperativ infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter aortakoronar bypasskirurgi.

Resultater     

De siste par årene har antallet inngrep gradvis gått nedover, og har de to siste årene ligget på rundt 800 på landsbasis.

Andel av inngrepene hvor det har blitt oppdaget en postoperativ dyp sårinfeksjon eller infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter inngrepet, har i perioden 2015-2021 ligget på mellom 0,7 og 1,6 prosent på landsbasis. I 2021 var andelen 1,0 prosent. Det er noe variasjon, både over tid og mellom de regionale helseforetakene (RHF).

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men behandlingsstedene skal ha et kontinuerlig fokus på å forebygge og redusere forekomsten av slike infeksjoner.

Resultatene har tidligere vært publisert tertialvis, fra 2021 publiseres tallene årlig.

Forbehold ved tolkning

På grunn av tekniske problemer med rapportering av data, mangler tall for følgende regioner:

  • Helse Nord RHF mangler data for 2021.
  • Helse Sør Øst RHF mangler data fra Oslo universitetssykehus HF for 3. tertial 2019, 1. og 2. tertial 2020 og for 2021.
  • Helse Midt-Norge RHF mangler data fra St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016 (innføring av nytt datasystem).

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet, gjennom forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften). 

Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. 

Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter aortakoronar bypasskirurgi er obligatorisk. Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for å bedre pasientsikkerheten, og må bruke disse i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Pasientsikkerhetsprogrammets nettside kan du få oversikt over tiltakspakken for trygg kirurgi og forebygging av infeksjoner i operasjonsområder.

Først publisert: 03.05.2019 Siste faglige endring: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no