Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan

Indikatoren viser hvor stor andel av voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.

Indikatoren er under revidering og tall for 1 og 2.tertial 2023 vil derfor ikke publiseres.

Resultater     

Grunnet endringer i kodeverk er tall-historikken fra tiden før 2020 fjernet. 

Resultatene for de siste tre årene viser at det har vært en nedgang på landsbasis i andelen voksne med schizofreni som har fått individuell plan. I 2020 var andelen 21,8 prosent, og i 2022 var den nede på 14,0 prosent.   

Det er stor variasjon mellom helseregionene (RHF). Andel pasienter med schizofreni som har fått en individuell plan varierer fra 5 prosent i Helse Nord RHF til 31 prosent i Helse Midt-Norge RHF.

Forbehold

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Det er ikke definert noe måltall som angir et minimumskrav for andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni som skal ha fått en individuell plan. Det er et mål at variasjon mellom enhetene er minst mulig.

Tallene er beregnet av Norsk pasientregister. Indikatoren presenteres som prosentandel pasienter med diagnosen schizofreni som har fått utarbeidet en individuell plan ved utskrivelse fra døgnbehandling, av alle pasienter med hoveddiagnose schizofreni ved utskrivelse fra døgnbehandling. Pasienter som har reservert seg fra å få en individuell plan inngår ikke i beregningene.

Individuell plan skal være utarbeidet for hver pasient som har rett til- og samtykker til at en slik plan utarbeides, i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Planen skal utarbeides etter samtykke fra pasienten. Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.

Individuell plan er et av de viktigste virkemidlene for å sikre at pasienter som trenger det tilbys koordinerte og forutsigbare tjenester. Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er nødvendig for pasienter med schizofrenidiagnose som har behov for langvarige, samtidige og sammensatte tjenester.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no