Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - individuell plan i barnehabilitering

Indikatoren viser andel barn i barnehabiliteringstjenestene som har en utarbeidet individuell plan eller en individuell plan under arbeid. Indikatoren viser også andel barn hvor spesialisthelsetjenesten har varslet kommunen om behov for individuell plan, og andel barn hvor status på individuell plan ikke er innrapportert.

Resultater

På landsbasis ble det i 2020 dokumentert og rapportert om individuell plan eller individuell plan under arbeid for 13,6 prosent av barna i barnehabiliteringstjenestene. Dette er en reduksjon på 5,6 prosentpoeng fra året før. Videre ble det i 2020 ikke rapportert om status for individuell plan til Norsk pasientregister for 83,5 prosent av barna i barnehabiliteringen. Det er økning på 12,4 prosentpoeng fra 2019.

Økningen i andel dokumenterte og rapporterte planer i 2019 bør ses i sammenheng med manglende registrering av status for individuell plan i Helse Midt-Norge i 2018. Andel barn med utarbeidet plan eller plan under arbeid i Helse Midt-Norge gikk ned fra 24,2 prosent i 2017 til 0,3 prosent i 2018, samtidig som status for individuell plan ikke var registret i 99,5 prosent av sakene. Andel barn med individuell plan kan derfor ha vært kunstig lav i 2018.

Forbehold

Som hovedregel er det kommunen som har ansvaret for å utarbeide individuell plan. Når det som her brukes data fra spesialisthelsetjenesten for å måle forekomsten av individuell plan, vil det være en økt fare for manglende registering. Det kan for eksempel være barn som har individuell plan uten at dette er registrert i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at resultatene til indikatoren kan være lavere enn den reelle forekomsten av individuell plan. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

For en høy andel av barna i barnehabiliteringstjenestene er det ikke registrert informasjon om individuell plan hos Norsk pasientregister. Disse barna inngår i beregningen (nevneren) av indikatoren, og vil vises i resultatet som om de ikke har en dokumentert og rapportert individuell plan. Hvor stor andel av barna dette gjelder fremkommer i måltallet "Andel barn hvor status for individuell plan ikke er rapportert til Norsk pasientregister". 

Om indikatoren

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Individuell plan er et av virkemidlene for å sikre at pasienter som trenger det, tilbys koordinerte og forutsigbare tjenester, og er en rettighet til disse pasientene i pasient- og brukerrettighetsloven. Pasienten må samtykke til at det utarbeides en individuell plan, og har rett til å bli involvert i arbeidet med planen.

Kommunen har ansvaret for å utarbeide individuell plan når pasienten har behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenestens rolle er å informere pasient og pårørende om retten til individuell plan, varsle kommunen om behov og medvirke i planarbeidet sammen med kommunen.

Utvalget i indikatoren er avgrenset til barn som har hatt minst tre konsultasjoner i barnehabiliteringstjenestene.

Først publisert: 25.04.2019 Siste faglige endring: 06.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no