Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - foresattes erfaringer med poliklinikker

Indikatoren viser foresattes erfaringer med poliklinikker i BUP. Indikatorresultatene er regnet om til en skåre på en skala fra 0-100 hvor 100 er best.

Resultater

Resultatene for indikatoren er fra 2017 og nyere undersøkelser er ikke gjennomført.

Foreldrenes erfaringer er basert på svar på en spørreundersøkelse gjennomført i 2018 basert på erfaringer fra 2017 hvor det måles på fem områder. De fem områdene som er målt er: ventetid, erfaringer, utbytte, endring og fornøydhet.

På landsnivå er det på området fornøydhet foreldrene har best erfaring, men en skår på 72. Lavest skårer endring og utbytte med skår på henholdsvis 58 og 59.

Foresatte i Helse Midt-Norge har dårligst erfaringer på alle områdene.

Forbehold ved tolkning

Alle poliklinikker innen BUP i 2017 skulle inngått i undersøkelsen, men av ulike grunner er det noen poliklinikker som ikke inngikk. Dette gjør at indikatorene på RHF-nivå og landsnivå må tolkes med varsomhet.

Følgende enheter inngikk ikke:

Helse Sør-Øst RHF: Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF.

Helse Vest RHF: Én av åtte poliklinikker er utelatt.

Helse Midt-Norge RHF: Ved St. Olav HF er en av poliklinikkene utelatt.

Helse Nord RHF: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, to av fire poliklinikker ved Finnmarkssykehuset HF.

Om indikatoren

Tabellen nedenfor viser indikatorene og enkeltspørsmålene som inngår i hver av dem. Tallene i venstre kolonne er spørsmålsnummeret i spørreskjemaet.

Indikator

Spm

Spørsmålstekst

Ventetid

1

Måtte dere vente for å få et tilbud ved poliklinikken?

Erfaringer

2

Opplever du at behandlerne forstår din situasjon som foresatt

3

Har behandlerne omtanke og omsorg for barnet ditt?

4

Blir du møtt med høflighet og respekt av behandlerne?

5

Tar behandlerne dine synspunkter som foresatt på alvor?

6

Får du nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne?

7

Opplever du at behandlerne samarbeider godt med deg?

8

Får du tilfredsstillende informasjon om barnets psykiske plager eller tilstand?

9

Får du tilfredsstillende informasjon om behandlingsmuligheter som fines for barnet ditt?

10

Blir du tatt med på råd i valg av behandlingsopplegg?

11

Har du innflytelse på valg av behandlingsopplegg

12

Har du mulighet til å gi tilbakemeldinger om din opplevelse av behandlingen til behandler?

13

Opplever du at behandlerne samarbeider godt om utredning og behandling av barnet ditt?

14

Opplever du at poliklinikken samarbeider godt med andre involverte instanser (f. eks skole, PP-tjeneste, fastlege, barnevern, helsestasjon barnehage)?

Utbytte

15

Hvilket utbytte har barnet av tilbudet ved poliklinikken?

16

Hvilket utbytte har du som foresatt av tilbudet ved poliklinikken?

Endring

18

Hvordan er barnets tilstand nå sammenlignet med før behandlingen startet ved poliklinikken?

19

Hvordan fungerer barnet i familien nå sammenlignet med før behandlingen startet ved poliklinikken?

20

Hvordan fungerer barnet utenfor familien nå sammenlignet med før behandlingen startet ved poliklinikken (på skole, i barnehage, blant venner og lignende)?

Fornøydhet

28

Alt i alt, hvor misfornøyd eller fornøyd er du med tilbudet barnet har mottatt ved poliklinikken?

29

Alt i alt, hvor misfornøyd eller fornøyd er du med hvordan poliklinikken har møtt det som foresatt?

   
  

Datagrunnlaget er hentet fra aktivitet innrapportert til Norsk pasientregister (NPR) fra psykisk helsevern for barn og unge i 2017. Det er trukket ut 400 pasienter per poliklinikk basert på sannsynlighetstrekking. For poliklinikker med færre en 400 pasienter i 2017 ble alle pasientene inkludert. Det er kun poliklinisk virksomhet som inngår og pasientene måtte være under 16 år ved siste konsultasjon i 2017.

Metode for gjennomføring

Bruttoutvalget var på 16 413 personer, hvorav 5 932 (36 prosent) besvarte etter to purrerunder. For å korrigere for skjevheter i datamaterialet er resultatene vektet.

Spørreskjema inneholdt 39 spørsmål, hvordan 21 er brukt for til å utarbeide fem indikatorer. Indikatorene dekker områdene; ventetid (1 spørsmål), erfaringer (13 spørsmål), utbytte av behandlingen (2 spørsmål), endringer hos barnet etter behandlingsstart (3 spørsmål), alt i alt fornøydhet (2 spørsmål).

Det er Folkehelseinstituttet som har gjennomført undersøkelsen og den er oppsummert i en rapport: "Resultater fra nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant foresatte til barn og unge innen psykisk helsevern (BUP) 2017."

 

Først publisert: 28.11.2019 Siste faglige endring: 28.11.2019