Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fødsel - erfaringer med fødsels- og barselomsorgen

Indikatoren viser kvinners erfaringer med fødsels- og barselomsorgen ved sykehus og fødestuer i Norge.

Resultater 

Resultatene for indikatoren er fra 2017 og nyere undersøkelser er ikke gjennomført.

​I 2017 var kvinner mest fornøyd med "Ivaretakelse av partneren ved fødeavdelingen" og "Relasjonen til personellet ved fødeavdelingen". Dette gjelder alle helseregioner. Kvinner var minst fornøyd med "informasjon om kvinnens helse under barseloppholdet", dette gjelder også alle helseregioner.   

Under presenteres resultater på landsnivå fordelt på de forskjellige indikatorene. Tabellen viser gjennomsnittsskår for 2017 på de forskjellige indikatorene, samt ending i skår siden 2011 og 2016. Dette vises med pil opp, horisontalt eller ned fro henholdsvis forbedring, ingen signifikant endring eller forverring.

Vektede og justerte resultater på indikatorene på landsbasis. Skala 0–100 der 100 er best. Landet.

Indikator

Antall svar

Gjennomsnitt 2017

Endring fra 2016

Endring fra 2011

Relasjonen til personellet ved fødeavdelingen

3367

85

Rammer og organisering ved fødeavdelingen

3368

81

Ivaretakelse av partneren ved fødeavdelingen

3325

87

Relasjonen til personellet under barseloppholdet

3368

79

Informasjon om kvinnens helse under barseloppholdet

3341

59

Informasjon om barnet under barseloppholdet

3263

68

Rammer og organisering under barseloppholdet

3368

69

Ivaretakelse av partneren under barseloppholdet

3297

79

Tolkning av tallene

Tallene må tolkes med forsiktighet. Det er ikke nødvendigvis slik at institusjoner med lavere resultater på denne undersøkelsen har dårligere kvalitet på fødselsomsorgen. Det er verd å merke seg at resultatene for alle de norske sykehusene og fødestuene var positive, men med forbedringspotensial på enkeltområder.

For å kunne si noe om kvaliteten i helsetjenesten bør resultatene ses opp mot flere typer kvalitetsindikatorer. At man ser forskjeller mellom sykehusene på en enkelt indikator kan skyldes flere forhold.  Variasjoner mellom fødeinstitusjonene kan i noen grad også skyldes forskjeller i pasientsammensetningen.  Sentraliseringen av gravide med forventet risiko i forbindelse med fødsel kan også forklare noe av forskjeller. Sentralisering innebærer at gravide med høyere risiko henvises til fødeinstitusjoner med spesialkompetanse innen fødselshjelp. Statistisk sett er det ikke mulig å måle denne skjevfordelingen av risiko nøyaktig, og det er derfor vanskelig å justere nøyaktig for denne type forhold.

Forsiktighet er nødvendig også ved tolking av resultater fra enkelte sykehus og fødestuer hvor tallmaterialet er lite, det vil si når det er få svarere på undersøkelsen.

Metode

​​Siden undersøkelsen ble gjort første gang i 2011, er det gjort endringer i gjennomføringen av undersøkelsen, som muligens har påvirket resultatene. Viktigst er kanskje at kvinnene som fødte i 2016 og 2017 bare kunne svare bare via internett, mens de som fødte i 2011 også kunne svare via papirskjema.

Som for i 2011 og 2016 er de åtte indeksene satt sammen av svar på 29 enkeltspørsmål, som vist her:

Relasj​onen til personellet ved fødeavdelingen

 • Ble du møtt med høflighet og respekt av helsepersonellet på fødeavdelingen?

 • Opplevde du at helsepersonellet var åpne for dine spørsmål?

 • Opplevde du at helsepersonellet hadde omsorg for deg?

Rammer og organiserin​g ved fødeavdelingen

 • Ble du tatt i mot på en god måte da du ankom fødeavdelingen?

 • Hadde helsepersonellet tid til deg når du trengte det?

 • Hadde du tillit til helsepersonellets faglige dyktighet?

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon under oppholdet på fødeavdelingen?

 • Opplevde du at tilbudet du fikk under oppholdet på fødeavdelingen var godt organisert?

 • Opplevde du at helsepersonellet samarbeidet godt i forbindelse med fødselen din?

 • Fikk du informasjon om hvem som hadde hovedansvaret for deg?

Ivaretakelse av partneren ve​d fødeavdelingen

 • Ble partneren din tatt imot på en god måte av helsepersonellet på fødeavdelingen?

 • Ble det lagt til rette for at partneren din kunne være til stede hvis dere ønsket det?

Relasjonen til personellet und​er barseloppholdet

 • Ble du møtt med høflighet og respekt av helsepersonellet under barseloppholdet?

 • Opplevde du at helsepersonellet var åpne for dine spørsmål?

 • Opplevde du at helsepersonellet hadde omsorg for deg og barnet ditt?

Informasjon om k​vinnens helse under barseloppholdet

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om: Din fysiske helse etter fødselen?

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om: Mulige følelsesmessige forandringer etter fødselen?

Informasjon om barne​t under barseloppholdet

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om: Amming eller annen ernæring av barnet?

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om: Stell av barnet?

 • Fikk du tilstrekkelig veiledning om amming eller annen ernæring av barnet under barseloppholdet?

 • Fikk du tilstrekkelig veiledning i stell av barnet under barseloppholdet?

Rammer og organiseri​ng under barseloppholdet

 • Hadde helsepersonellet tid til deg når du trengte det?

 • Hadde du tillit til helsepersonellets faglige dyktighet?

 • Opplevde du at tilbudet du fikk under barseloppholdet var godt organisert?

 • Opplevde du at helsepersonellet samarbeidet godt i forbindelse med barseloppholdet ditt?

 • Fikk du informasjon om hvem som hadde hovedansvaret for deg?

 • Ble det lagt til rette for at du kunne få nok ro og hvile?

Ivaretakelse av partneren under​ barseloppholdet

 • Ble partneren din tatt imot på en god måte av helsepersonellet under barseloppholdet?​

 • Ble det lagt til rette for at partneren din kunne være til stede hvis dere ønsket det?​

Mer informasjon om denne undersøkelsen og om resultatene:

Brukererfaringer med fødsels- og barselsomsorgen i 2017. Nasjonale resultater. PasOpp-rapport nr. 2018:519.

Om indikatoren 

Indikatoren er hentet fra en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant kvinner som fødte i siste kvartal av 2017, der 8 156 kvinner ble kontaktet etter fødselen. 41,5 prosent av kvinnene svarte på spørsmål om sin opplevelse av blant annet personalet, informasjonen som er gitt og organisering av fødsels- og barselomsorgen.​ En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført av kvinner som fødte i 2011 og i 2016.

Av undersøkelsens 54 spørsmål er 29 samlet i til sammen åtte indekser, det vil si grupper av spørsmål med beslektede tema. Tre indekser handler om erfaringer fra fødeavdelingen og fem indekser om oppholdet på barselavdelingen. Skårene blir vist på en 0–100-skala, hvor høye verdier er best.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no