Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-åringer

Indikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 5-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter dmft* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater     

På landsbasis var det i 2021 69,3 prosent av alle 5-åringer som var til undersøkelse eller behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. Fra 2015 til 2019 har andelen som ble undersøkt/behandlet ligget mellom 76 og 79 prosent, mens det i 2020 var en tydelig nedgang grunnet pandemien (65,4 prosent). Nedgangen fra 2019 til 2020 var på 13,6 prosentpoeng. Tallene for 2021 viser at pilen peker i riktig retning igjen, men man er ikke tilbake til samme nivå som før pandemien.

Det er store variasjoner mellom fylkene i andel 5-åringer som ble undersøkt eller behandlet. I Vestfold og Telemark var andelen på 49,7 prosent, mens i Troms og Finnmark var andelen på 90,1 prosent.

På landsbasis hadde 82,2 prosent av alle undersøkte eller behandlede 5-åringer null hull (dmft* = 0) i 2021. Resultatene viser en svak økning fra tidligere år. Andelen har ligget stabilt rundt 81 prosent fra 2015-2020. Andelen varierer fra 75,0 prosent i Oslo til 85,6 prosent i Innlandet.

På landsbasis var det 12,6 prosent av de undersøkte eller behandlede 5-åringene som hadde hull i mellom 1-4 tenner (dmft 1-4). Det er noe variasjon mellom fylkene, fra 10,5 prosent i Innlandet til 16,3 prosent i Oslo.

Andel 5-åringer undersøkt eller behandlet siste år med hull i flere enn fire tenner (dmft > 4) var på 5,3 prosent i 2021. Dette har ligget stabilt mellom 5 og 6 prosent fra 2015 til 2021. Det er noe variasjon fylkene, andelen varierer fra 3,3 prosent i Møre og Romsdal til 8,7 prosent i Oslo.

Forbehold ved tolkning

Det er et problem at enkelte av forskjellige årsaker, ikke kommer til time. Det kan medføre at utvalget av 5-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen. I mange fylker innkalles ikke alle 5-åringer til undersøkelse, bare de som vurderes til å ha risiko for å utvikle tannsykdom. Tannhelsetjenesten begrunner denne risikovurderingen av enkeltindivider med at alle ikke har behov for årlige innkallinger.

Historikk for indikatoren vises med den nye fylkesstrukturen som var gjeldende fra og med 2020. Det gjelder også for data fra tidligere år, slik at det skal være mulig å sammenligne utviklingen over tid.

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. Utbredelse av sykdommen karies blant 5-åringer gir et bilde av melketannsettets tilstand og er en indikator på betydningen av videre satsing på det forebyggende arbeidet slik at barn utvikler så lite karies som mulig, og får best mulig forutsetning for god munnhelse livet ut.

Indikatoren viser andeler med dmft (Decayed, Missing, Filled Teeth) lik 0, dmft fra og med 1 til og med 4, og dmft over 4. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

Det er interessant å følge med hvordan dmft/DMFT utvikler seg fram mot 18 år. Denne indikatoren sammen med indikatorene for 12 og 18 år, gjøre det mulig å følge utviklingen i de enkelte årskull frem mot 18 år.

*Små bokstaver indikerer at det er melketenner som vurderes.

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 23.06.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no