Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-åringer

Denne kvalitetsindikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 5-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter dmft* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater

77,1 prosent av alle 5-åringer i landet var til undersøkelse eller behandling i 2018. Sammenligning av tannhelsetilstand og kariesforekomst mellom fylker er vanskelig uten å ta hensyn til andel undersøkte eller behandlede 5-åringer. Det er til dels store forskjeller både i andel undersøkte 5-åringer og andel med hull.

På landsbasis hadde 81,3 prosent av alle undersøkte eller behandlede 5-åringer null hull i 2018. Andelen var den samme i 2017.

Hedmark fylke hadde undersøkt 94,2 prosent av alle 5-åringer i 2018 og funnet 86,0 prosent av disse uten hull. Det er høyest fylkesvise andel uten hull i 2018. Oslo fylke har lavest andel uten hull med 72,0 prosent i 2018. Samtidig hadde Oslo fylke vesentlig lavere andel (63,0 prosent) av alle 5-åringer i fylket til undersøkelse eller behandling. Nest lavest andel uten hull i 2018 hadde Finnmark fylke med 76,9 prosent (av alle undersøkte 5-åringer). Samtidig hadde Finnmark fylke undersøkt 94,9 prosent av alle 5-åringer i fylket. 

På landsbasis hadde 5,8 prosent av 5-åringene, av de 77,1 prosent som var til behandling eller undersøkelse i 2018, hull i mer enn 4 tenner mens 12,9 prosent hadde 1-4 hull.

Forbehold ved tolkning

Det er et problem at enkelte av forskjellige årsaker, ikke kommer til time. Det kan medføre at utvalget av 5-åringer som måles blir skjevt, dvs. ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen. I mange fylker innkalles ikke alle 5-åringer til undersøkelse, bare de som vurderes til å ha risiko for å utvikle tannsykdom. Tannhelsetjenesten begrunner denne risikovurderingen av enkeltindivider med at alle har ikke behov for årlige innkallinger.

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. Utbredelse av sykdommen karies blant 5-åringer gir et bilde av melketannsettets tilstand og er en indikator på betydningen av videre satsing på det forebyggende arbeidet slik at barn utvikler så lite karies som mulig og best mulig forutsetning for god munnhelse livet ut.

Indikatoren viser andeler med dmft lik 0, dmft fra og med 1 til og med 4, og dmft over 4. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

Det er interessant å følge med hvordan dmft/DMFT utvikler seg fram mot 18 år. Denne indikatoren sammen med indikatorene for 12 og 18 år, gjøre det mulig å følge utviklingen i de enkelte årskull frem mot 18 år. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

* små bokstaver indikerer at det er melketenner som vurderes

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no