Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 18-åringer

Denne kvalitetsindikatoren viser tannhelsetilstand hos undersøkte 18-åringer siste år. For å måle tanntilstand benyttes et mål som heter DMFT* (Decayed, Missing, Filled Teeth). Dette er et mål for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, eller som har gått tapt på grunn av sykdom.

Resultater

78,8 prosent av alle 18-åringer i landet var til behandling eller undersøkelse i 2018. Sammenligning av tannhelsetilstand og kariesforekomst mellom fylker er vanskelig uten å ta hensyn til andel undersøkte eller behandlede 18-åringer. Det er til dels store geografiske forskjeller både på andel undersøkte 18-åringer og andel med hull.

På landsbasis hadde 26,7 prosent av alle undersøkte eller behandlede 18-åringer null hull i 2018, mot 26,6 prosent i 2017.

Hedmark fylke hadde undersøkt 89,0 prosent av alle 18-åringer i 2018 og funnet 35,2 prosent av disse uten hull. Det er høyest fylkesvise andel uten hull i 2018. Finnmark fylke har lavest andel uten hull med 17,4 prosent i 2018, og har samtidig hatt 82,8 prosent av alle 18-åringer til undersøkelse eller behandling.

På landsbasis hadde 7,3 prosent undersøkte eller behandlede 18-åringer hull i mer enn 9 tenner i 2018.

Forbehold ved tolkning

​Det er et problem at mange barn og ungdom uteblir til timer de er tilbudt for undersøkelse og behandling i tannhelsetjenesten. Dette har betydning for sammensetningen av populasjonen ved beregning av denne indikatoren. 

Indikatoren er ikke vektet for å kompensere mot pasienter som ikke møter til time. Det kan medføre at utvalget av 18-åringer som måles blir skjevt, det vil si ikke er tilfeldig og dermed ikke gir et representativt mål for sykdomsutbredelsen i populasjonen. 

Om indikatoren

Tannhelsen i Norge er gjennomgående god, men det er fortsatt individer som har store kariesproblemer. 18-åringene er siste årskull som får tilbud om gratis undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Derfor gir tannhelsetilstanden på dette kullet et siste bilde av kvaliteten på arbeidet som er utført i denne tjenesten. Denne indikatoren kan si noe om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med blant annet det forebyggende arbeidet, slik at disse pasientene oppnår så få og små fyllinger som mulig.

Indikatoren viser andelen 18-åringer undersøkt eller behandlet siste år med DMFT=0 og DMFT>9. I tillegg viser indikatoren hvor stor andel av årskullet som ble undersøkt og/eller behandlet siste år.

------------------------------------------------------------------------------------------------

* store bokstaver indikerer at det er permanente tenner som vurderes.

 

Først publisert: 21.06.2018 Sist faglig oppdatert: 21.06.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no